Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Poster International Archives Week1918. 1962. 1995. 2020? Jaren waarin een nieuwe Archiefwet van kracht werd. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob werkt hard aan de vernieuwing van de huidige Archiefwet. Zal hem dat in 2020 lukken? 

De International Council on Archives organiseert van 3 tot 9 juni de Internationale Archieven Week (International Archives Week) met als thema de blik op de archieftoekomst: ‘Designing the Archives in the 21th Century’. Tijdens deze week geven archivarissen wereldwijd hun visie op hoe hun vakgebied positief kan bijdragen aan de samenleving en kansen schept voor burgers. Hoe zal die nieuwe Archiefwet er straks uitzien? Hoe draagt die positief bij aan onze toekomst?

Juist, volledig en betrouwbaar

Hoe de vernieuwde Archiefwet er precies uitgaat zien, weten we nu nog niet. De reden dat Slob de wet wil moderniseren, gaf hij in juni 2018 aan de Tweede Kamer aan: “De overheid digitaliseert in hoog tempo...Papieren archieven worden niet of nauwelijks gevormd.” Het is essentieel, aldus Slob, dat “digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk, vindbaar, juist, volledig en betrouwbaar wordt bewaard”. De huidige Archiefwet gaat nog sterk uit van informatie op papier.

De Archiefwet raakt iedere burger in Nederland. De overheid legt via archieven verantwoording af aan de samenleving. Burgers kunnen de overheid met behulp van haar administratie controleren. De overheid heeft archieven nodig om efficiënt, effectief en rechtmatig te kunnen functioneren. Bovendien ligt in archieven onze geschiedenis vast, de historie van iedere burger.

Hot

De minister wil in ieder geval in de nieuwe Archiefwet de overbrengingstermijn van archieven verkorten van 20 naar 10 jaar. De administratie komt dan sneller bij een archiefdienst terecht, wat goed is voor de transparantie van de overheid en dus voor de democratie. Er zijn nog meer veranderingen. De Wet open overheid gaat de Wet openbaarheid van bestuur vervangen. Sinds vorig jaar geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Beide zijn eveneens van invloed op het werk van archivarissen, het recht van burgers om overheidsinformatie te raadplegen en de wijze waarop ze dat doen. Een andere ontwikkeling, archiving by design - rekening houden met duurzame toegankelijkheid bij het ontwerpen van informatiesystemen -, is momenteel hot. Dat geldt ook voor het e-Depot, dat in volle ontwikkeling is en een belangrijke rol speelt bij het duurzaam en betrouwbaar bewaren en beschikbaar stellen van overheidsinformatie.

Op vele manieren

Archivarissen zijn op vele manieren bezig met de wijziging van de Archiefwet en andere vernieuwingen op hun vakgebied. Op verschillende plaatsen in ons land zijn er kennisbijeenkomsten waar vertegenwoordigers van het ministerie de meningen peilen en suggesties krijgen van archivarissen en informatiespecialisten over de aanpassing van de Archiefwet. Bovendien organiseert het ministerie een internetconsultatie daarover. Tijdens de Archiefdagen (3-4 juni 2019) van de KVAN-BRAIN, verenigingen voor professionals en instellingen in de archiefsector, komen de Archiefwet en archieven in de 21e eeuw uitgebreid aan de orde. In het Belgische Leuven overleggen op 6 en 7 juni 2019 archivarissen uit verschillende Europese landen tijdens het Internationales Archivsymposion over de betekenis van archieven voor wetenschappelijk onderzoek. Op de werkvloer van archiefdiensten komt de modernisering regelmatig ter sprake, draaien proefprojecten, worden pilotprojecten succesvol afgesloten, scherpen archivarissen hun kennis over duurzaam digitaal informatie aan en adviseren zij regelmatig overheden daarover.

Dienstbaar aan de burgers

Archivarissen nemen niet alleen hun vak serieus, maar staan ook pal voor de vindbaarheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van overheidsinformatie voor burgers, historici, journalisten, genealogen en andere geïnteresseerden. Daarom maken zij werk van een goede, moderne Archiefwet en adviseren zij de minister daarover. Hoe die Archiefwet er straks precies uit gaat zien is nog niet bekend, wel dat archivarissen er alles aan zullen doen om die wet dienstbaar aan de burgers te laten zijn.

Adres