Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan het Gelders Archief laten weten. Bij een gegronde klacht zal het Gelders Archief het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. U kunt hiervoor het contactformulier (onderwerp 'klacht') gebruiken. Er zal dan op korte termijn contact met u worden opgenomen.

Vult u daartoe (minimaal) de volgende gegevens in:

  1. Domeinnaam van de website waarop het betreffende materiaal staat;
  2. Beschrijving van het materiaal waar het om gaat;
  3. Reden waarom u bezwaar heeft tegen het materiaal op de website;
  4. Wat wilt u dat er met dit materiaal gebeurt / wat wilt u met uw klacht bereiken? (Bijvoorbeeld dat het materiaal van de website wordt gehaald, naamsvermelding et cetera);
  5. Uw contactgegevens.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop het Gelders Archief, een bestuurder of een medewerker zich heeft gedragen, dan kunt u daar over een klacht indienen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Wij zullen in eerste instantie proberen uw klacht informeel op te lossen. Als dit niet lukt zullen wij via een formele procedure de klacht afhandelen.

Deze formele procedure start met het indienen van de formele klacht. De klachtenbrief/het klachtenformulier moeten uw naam, het adres en de dagtekening bevatten en is ondertekend. Ook bevat de klachtenbrief/formulier een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Als wij uw klacht hebben ontvangen krijgt u daarvan een bevestiging.

Wij streven ernaar de klacht binnen de wettelijk verplichte termijn van zes weken te hebben afgehandeld. Deze termijn kan eventueel verlengd worden met vier weken. Indien er met vier weken wordt uitgesteld moet door de klachtbehandelaar een brief aan de klager gestuurd worden. Verder uitstel is mogelijk als de klager daarmee schriftelijk instemt.

Vervolgens wordt de klager uitgenodigd voor een hoorzitting (gesprek) op kantoor. Dit kan eventueel telefonisch. Degene waarover wordt geklaagd, word ook gehoord door de klachtbehandelaar.

Van een hoorzitting wordt een verslag gemaakt. Nadat beide partijen zijn gehoord wordt u schriftelijk meegedeeld wat er tijdens het klachtenonderzoek naar voren is gekomen en welke conclusies daar eventueel aan worden verbonden.

Als u  niet tevreden is met de wijze waarop de klacht door het Gelders Archief is behandeld of zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtenbehandeling, kan u zich binnen één jaar wenden tot de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC Den Haag. Voor meer informatie over klachtenbehandeling door de Nationale ombudsman kunt u terecht op de website www.denationaleombudsman.nl.

Dit is een samenvatting van onze klachtenprocedure. De volledige klachtenprocedure vindt u op officelebekendmakingen.nl.

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal