Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek met al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren. Denk hierbij aan onder andere foto’s, video’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. Sommige afbeeldingen zijn door de auteursrechten alleen in te zien op onze studiezaal.

Zoeken door de beeldbank: Gebruik de zoekbalk hiieronder om te zoeken door ons beeldmateriaal. Onder deze zoekbalk kunt u filters instellen, bijvoorbeeld op het soort beeldmateriaal. Voor meer zoek- en filtermogelijkheden per materiaalsoort gaat u naar het zoekoverzicht per materiaalsoort: Affiches, Films en filmfragmenten, Foto's, Kaarten, Prenten, Prentbriefkaarten, Zegels.

Uw zoekacties: Gedeputeerde Staten
0039 Gedeputeerde Staten

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Tips voor onderzoekers
4. De Gedeputeerde Staten
5. Bijlage: Trefwoordenlijst 'indices' Gedeputeerde Staten en Commissaris des Konings/Koningin 1815-1923
Erfgoedstuk
Inventaris
18. Waterstaat
0039 Gedeputeerde Staten
Inventaris
18.
Waterstaat
PS hadden vanaf 1814 de verantwoordelijkheid voor het beheer van de waterwerken die niet onder rijksbeheer vielen. Rijkswaterstaat beheerde alle zee- en rivierwaterkerende werken en wegen die ten laste van het rijk kwamen. Ook had deze dienst het toezicht op waterstaatswerken die in beheer waren bij andere overheden en particulieren. Wel werden in 1819 rijkswerken bij de Berkel, Harderwijk en Zutphen ten laste van de provincie gebracht en werd in 1821 het beheer van wegen van de 2e klasse bij de provincie ondergebracht. PS hielden vanaf 1814 toezicht op de polderdistricten, buitenpolders en andere waterschappen. In 1848 kreeg het provinciaal bestuur het toezicht opgedragen over alle waterstaatswerken binnen de provincie. De werkzaamheden aan de waterstaatswerken in Gelderland werden tot in 1864 hoofdzakelijk uitgevoerd door personeel van Rijkswaterstaat. In dat jaar werd Provinciale Waterstaat opgericht, dat het beheer overnam van alle waterstaatswerken, waarvan de uitvoering o
f het onderhoud door de provincie werd betaald (Grondwetten 1814 en 1848, PB 1865 nr. 1).
GS ontleenden verscheidene competenties aan het Rivierpolderreglement. Deze zijn onder meer te vinden in de Provinciale Bladen 1837 nr. 72, 1880 nr. 82, 1893 nr. 74 en 1934 nr. 52.
Zie ook de rubrieken 2.4, 4.4, 5.4, 7.4 en 8.5.
Zoekstrategie rubriek Waterstaat:
Rubriek 18.1 bevat in de eerste plaats specifieke informatie over de organisatie, reglementen, keuren, het bestuur en ressort van waterschappen. De andere rubrieken zijn grosso modo als volgt opgebouwd: eerst worden de gegevens per orgaan opgesomd (vaste volgorde: polderdistricten, waterschappen, buitenpolders, gemeenten); vervolgens komen de overige gegevens, in beschrijvingen die vaak niet op geografische eenheden terug te brengen zijn.
Bevindt de gezochte informatie zich niet in de voor de hand liggende rubriek, dan staan er nog een aantal zoekmogelijkheden ter beschikking:
1. de gegevens kunnen zich bevinden in rubriek 18.1. In deze rubriek zijn, naast institutionele gegevens, ook gegevens inzake beheer, technische verbetering en uitvoering ondergebracht. Dit geldt met name voor de waterschappen van De Berkel, in de Gelderse Vallei, van de Linge-uitwatering en van de Oude IJssel;
2. bezie de gewenste gegevens vanuit vogelperspectief: een duiker kan deel uitmaken van een dijk (18.3.1), gebouwd zijn bij de aanleg van een kanaal (18.2) of gemaakt zijn in een dijk die is aangelegd na een watersnoodramp (17.1). Ga na of het gezochte object, subject of de handeling deel uitmaakte van een groter geheel. Per rubriek wordt in een kopnoot verwezen naar andere rubrieken, waar zich soortgelijke gegevens kunnen bevinden;
3. de gegevens van een bepaald overheidsorgaan bevinden zich soms onder de aanduiding van de rechtsvoorganger- of opvolger of het naastgelegen orgaan (buren);
4. voor de financiering van waterstaatszaken kan men, buiten de informatie over een bepaald (soort) object of werkzaamheid in de betreffende rubriek, ook terecht in rubriek 7.4. U vindt immers in de financiële verantwoording gegevens over de uitgevoerde activiteiten terug.
5. zie voor werkverschaffing en waterstaat rubriek 25.2;
6. zie voor bescheiden betreffende de uitvoering van waterstaatswerken ook de archieven van Provinciale Waterstaat van Gelderland (toegang 0244) en Rijkswaterstaat Directie Gelderland/Directie Bovenrivieren (toegang 0108).
Wees bedacht op de terminologie: "waterschappen" is sedert de Grondwet van 1848 de algemene naam voor de lagere waterstaatsorganen. In Gelderland onderscheidt men deze blijvend in polderdistricten, met onderkomende dorpspolders, buitenpolders en (overige)waterschappen. De drie eerste categorieën vallen onder het Rivierpolderreglement, de laatste hadden eigen reglementen.

Kenmerken

Datering:
(1556) 1814-1950 (1971)
Auteur:
Rijksarchief in Gelderland
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal