Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek met al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren. Denk hierbij aan onder andere foto’s, video’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaat filteren op het soort beeldmateriaal. Sommige afbeeldingen zijn alleen ter inzage op de studiezaal.

Voor meer zoek- en filtermogelijkheden per materiaalsoort gaat u naar: Affiches, Films en filmfragmenten, Foto's, Kaarten, Prenten, Prentbriefkaarten, Zegels.

Uw zoekacties: Oud archief Arnhem
x2000 Oud archief Arnhem

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

2000 Oud archief Arnhem
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Voorwoord
2000 Oud archief Arnhem
Inleiding
2.
Voorwoord
De inventaris die thans aan het Gemeentebestuur van Arnhem wordt aangeboden, is, met den reeds in 1930 van de hand van denzelfden bewerker verschenen inventaris van eenige in het oud-archief der Gemeente gedeponeerde archieven (van gasthuizen, gilden, enz.), opgemaakt ingevolge de verplichting, die den rijksarchivaris in Gelderland was opgelegd in een tusschen Rijk en Gemeente 14 Juli 1919 gesloten contract betreffende de verdere bewaring van dat oud-archief.
Omtrent de voorgeschiedenis van dat contract kan het volgende worden opgemerkt.
Toen het Rijk in 1879 te Arnhem het nog bestaande archiefgebouw stichtte, bevond zich het oud-archief der gemeente in een niet tegen brand beveiligd lokaal ten stadhuize, onder het beheer van Ds. H. W. J. SANNES, die tegelijk gemeentearchivaris en bibliothecaris der Openbare Bibliotheek was. In November van dat jaar gaf de archivaris in Gelderland, JHR. MR. TH. H. F. VAN RIEMSDIJK, aan de betrokken autoriteiten in overweging, met de instemming van den gemeentearchivaris, om in het nieuwe Rijksarchiefgebouw de noodige ruimte beschikbaar te stellen voor het Arnhemsche archief en zijn archivaris. Nog voordat de overbrenging had kunnen plaats hebben overleed de archivaris en werd als zoodanig, in Maart 1880, vervangen door JHR. MR. VAN RIEMSDIJK zelf, wien door den Minister van Binnenlandsche Zaken werd toegestaan, die betrekking met de zijne te vereenigen. Nadat in Mei 1880 het Rijksarchiefgebouw in gebruik was genomen, vond in Juni de overdracht van het Arnhemsche archief plaats, t.w. van het van vóór 1814 dagteekenende gedeelte en met uitzondering van de bij den Burgerlijken Stand in gebruik zijnde oude kerkelijke registers. Zoodoende is de nauwe band tusschen het Rijk en de gemeente Arnhem op archiefgebied gelegd, die nog thans bestaat en voor beide, maar zeker niet het minst voor de Gemeente, voordeelen oplevert.
De opvolger van VAN RIEMSDIJK als rijksarchivaris, MR. J. F. BIJLEVELD, was te zeer gehecht aan zijn zetel in den Raad om een gemeentelijke betrekking te aanvaarden. Hij heeft het ambt van gemeentearchivaris niet bekleed, maar niettemin gedurende zijn ambtstijd als rijksarchivaris, van 1882—1905, alle daaraan verbonden werkzaamheden verricht. MR. A. C. BONDAM, die MR. BIJLEVELD verving, is weer officieel gemeentearchivaris geweest. Tijdens zijn ambtsduur is het archief uit de jaren 1814—1859 overgebracht.
De archiefwet 1918 is de aanleiding geweest tot een nieuwe regeling tusschen Rijk en Gemeente, die in het bovenvermelde contract van 14 Juli 1919 is vastgelegd. De vereeniging van de ambten van rijks- en gemeentearchivaris werd niet wenschelijk meer geacht, maar van den anderen kant bestonden er ook bezwaren tegen het plaatsen van het gemeentearchief in een voor dat doel door de gemeente in te richten gebouw en onder een archivaris, die een archiefambtenaar der eerste klasse zou moeten zijn. Deze overwegingen hebben aanleiding gegeven tot het contract, waarbij de door de archiefwet aan Burgemeester en Wethouders opgedragen zorg afgewenteld is op den rijksarchivaris, voorzoover het oud-archief betreft. Dit is n.l. tot wederopzeggens gedeponeerd in het Rijksarchiefdepot, waarin het zich sinds 1880 bevond. De rijksarchivaris heeft er dezelfde zorg aan te besteden als aan de andere hem toevertrouwde archieven, terwijl de voor de rijksarchieven geldende regels er op van toepassing zijn. De Gemeente heeft o.m. op zich genomen de betaling eener jaarlijksche huurvergoeding van ƒ1500, het Rijk de levering van een inventaris binnen een termijn van 5 jaar, welke termijn sindsdien twee maal is verlengd. Die inventaris is dan nu (1933) voltooid en de Gemeente mag zeker geluk worden gewenscht met het feit, dat zij voor weinig kosten en in een korteren tijd dan dit in eenige gemeente van ons land, die een belangrijk oud-archief bezit, ooit is geschied, een aan alle wetenschappelijke eischen beantwoordende beschrijving van haar oud-archief heeft gekregen. Bovendien is het archief materieel behoorlijk verzorgd en is een goede bewaring er van verzekerd, zoolang het contract niet door een der partijen wordt opgezegd.
Dit werk vervangt den in 1864 verschenen inventaris van PAUL NIJHOFF, destijds adjunct-archivaris der Provincie. De inventaris NIJHOFF, die ten verzoeke van de Gemeente en met machtiging der Gedeputeerde Staten vervaardigd en vervolgens op kosten der Gemeente gedrukt was, is zoo oppervlakkig samengesteld, dat de contractanten van 1919 terecht inzagen, dat er niet mee kon worden volstaan. De rijksarchivaris MR. A. C. BONDAM, die in verband met het nieuwe contract als gemeentearchivaris aftrad, heeft aanvankelijk de inventarisatie, waartoe hij verplicht was, opgedragen aan den heer A. OLTMANS, die in hetzelfde jaar als commies aan het Rijksarchief werd verbonden. Deze opdracht is door den ondergeteekende, die in 1924 MR. BONDAM opvolgde, gehandhaafd, totdat de heer OLTMANS in het voorjaar van 1930 wegens ziekte het Archief heeft moeten verlaten. Inmiddels was, reeds in het laatst van 1926, een gedeelte van de taak van den heer OLTMANS overgenomen door den chartermeester JHR. MR. D. P. M. GRASWINCKEL. Van zijn hand verscheen in 1930 de inventaris der gedeponeerde archieven. In aansluiting aan dat werk heeft hij de door den heer OLTMANS aangevangen ordening van het geheele archief voortgezet en voltooid en er een beschrijving van gemaakt, die geheel als zijn werk moet worden aangemerkt. * 
Op initiatief van den heer GRASWINCKEL zijn de in het Rijksarchief depot geplaatste archivalia op oordeelkundiger wijze afgerond dan tot dusverre was geschied. De oude kerkelijke registers, die in 1880 op het bureau van den Burgerlijken Stand waren achtergebleven, zijn in 1928 met de rijksverzamelingen vereenigd, op grond van de bekende voorschriften dienaangaande. Men vindt ze hier evenmin beschreven als het oud-rechterlijk archief der stad, dat sinds 1811 tot de rijksarchieven behoort. Ook het archief der voormalige Academie te Harderwijk, dat door toevallige omstandigheden in het bezit der gemeente Arnhem was geraakt, is in dit werk niet opgenomen. Het is intusschen door de Gemeente aan het Rijk overgedragen.
De Rijksarchivaris in Gelderland, MARTENS.
3. Overzicht der opeenvolgende besturen
4. Verhouding van de stad tot gewest en kwartier
5. Geschiedenis van het archief
6. Toelichting tot de inventarisatie
Kenmerken
Datering:
1264-1885
Auteur:
D.P.M. Graswinckel
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS