Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Onderzoeksgidsen

Onderzoeksgidsen

Onderzoekgidsen

Deze onderzoeksgidsen bieden hulp bij het zoeken in het archief en bieden meer (achtergrond) informatie bij verschillende thema’s en de stukken die in het Gelders Archief in te zien zijn. 

Hoe zoekt u door de onderzoeksgidsen?

Door op een titel van een onderzoeksgids te klikken kunt u de inhoud van deze gids bekijken. Verder kunt u in de zoekbalk links bovenin zoeken op alle woorden die voorkomen in de onderzoeksgidsen.
 
beacon
 
 

Rechtbanken

Hoe zoekt u in de archieven van de rechtbanken?

Bepaal in onderstaande opsomming in welk rechtbankarchief u het beste kunt zoeken:
 1. 1811-1838:

  Rechterlijk Archief 1811-1838 (0232)
  Rechterlijk Archief Nijmegen 1809-1838 (0857)
  • Vredegerecht

   betreffende: eenvoudige privaatrechtelijke zaken
   • Voogdijbenoeming
   • Krankzinnigenverklaringen
   • Vennootschappen
  • Rechtbank van enkele politie

   betreffende: eenvoudige wetsovertreding
   • Diefstal
   • Overtreding
   • Aanklacht
  • Rechtbank van eerste aanleg

   betreffende:
   • Appelzaken
   • Civiele zaken
   • Strafzaken
    voor zaken zoals:
    • Faillissement
    • Echtscheiding
    • Onder curatele stelling
    • Bedelarij
    • Diefstal
    • Verwonding
    • Moord
  • Hof van Assisen:

   voor zaken in hoger beroep
   • Appelzaken
   • Strafzaken
 2. Vanaf 1838:

  Kantongerechten
  • Eenvoudige privaatrechtelijke zaken
  • Eenvoudige wetsovertreding

  Provinciaal Gerechtshof te Arnhem

  De archieven van het Provinciaal Gerechtshof te Arnhem (1838-1940) zijn in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan.

Zoekt u een echtscheiding in het archief van de Arrrondissementsrechtbank Arnhem?

U heeft hiervoor in ieder geval het jaar van het eindvonnis nodig. Deze staat onder meer bijgeschreven in de kantlijn van de huwelijksakte bij de gemeente. Meestal is een echtscheiding een 'zaak aangebracht bij dagvaarding'.
 1. Stap 1

  Zoek in de alfabetische klappers op naam van de eiser. Het is niet altijd duidelijk wie de eiser is, dus u kunt het beste op achternaam van beide personen zoeken. Op de klapperkaart vindt u het rolnummer van de echtscheiding. Noteer het rolnummer.
 2. Stap 2

  Zoek in de rolkaarten met behulp van het rolnummer en het vonnisjaar de juiste rolkaart op. Noteer de datum van het eindvonnis.
 3. Stap 3

  Zoek met behulp van het jaar, de de datum en het rolnummer het juiste vonnis op.

Uitzondering: echtscheiding bij rekest

Af en toe komt het voor dat een echtscheiding niet bij dagvaarding maar bij rekest wordt aangebracht. Het gaat dan om een echtscheiding met wederzijdse instemming. In dat geval kunt u het vonnis op de volgende manier vinden:
 1. Stap 1

  Zoek in de registers ter inschrijving van de echtscheidingen (inv. 2451) of 2239-2245) de datum van de echtscheiding op.
 2. Stap 2

  Zoek in deze dossiers met behulp van de datum het juiste vonnis op.

Inzicht

Om snel inzicht te krijgen in alle onderdelen van de archieven van de Arrondissementsrechtbank Arnhem is het raadzaam om Bijlage 1: Overzicht van series met de daarbij behorende eigentijdse toegangen (cursief vermeld) met verwijzing naar de inventarisnummers te raadplegen (periode 1839-1939: pagina 13 en periode 1940-1979: pagina 10-13) te raadplegen.

Openbaarheid

Een rechtbankarchief bevat vaak privacygevoelige informatie. Voor raadpleging geldt dan ook dat:
 • men zich kan legitimeren
 • men toestemming heeft van nog levende personen of kan aantonen dat betrokkenen overleden zijn
Het formulier raadpleging van niet openbare justitiële archieven moet altijd ingevuld en getekend worden.
De volgende onderdelen zijn wel gewoon openbaar:
 • Kapitaalregisters naamloze vennootschappen
 • Registers overschrijving huwelijkse voorwaarden
 • Faillissementsregisters
 • Stukken betreffende verkoop- en leveringsvoorwaarden

Strafzaken

De strafzaken in de archieven van de Arrondissementsrechtbank Arnhem zijn geordend naar arrondissement.
Strafzaken omvatten strafvonnissen en strafdossiers.
 • Strafvonnissen

  Alle vonnissen zijn bewaard gebleven. Vonnissen met een eis van minimaal een jaar gevangenisstraf worden altijd uitgesproken voor een meervoudige kamer.

  Openbaarheid: Vonnissen worden weliswaar in het openbaar uitgesproken, maar afschriften van vonnissen en arresten mogen alleen worden afgegeven aan hen die partij waren, of belanghebbenden die een machtiging hebben verkregen van de voorzitter van het betreffende hof/rechtbank.
 • Strafdossiers

  De meeste dossiers zijn vernietigd met uitzondering van dossiers die horen bij vonnissen met een eis van minimaal een jaar gevangenisstraf en/of een Ter Beschikking Stelling (TBS).

  Openbaarheid: dossiers zijn nooit openbaar. Als iemand toch inzage wenst in zijn dossier dan moet er eerst ruggespraak plaatsvinden met de rechterlijke instantie.

Hoe vind ik de informatie?

U zoekt in de volgende periodes:
 • Periode 1839-1939

  met behulp van de rolboeken (inventarisnummer 4373 en 7374)
 • Periode 1945-1979

  met behulp van de Parketregisters (inventarisnummer 3794-3919): naam verdachte en jaar van aanbrenging
 • Periode 1970-1979

  met behulp van de alfabetische klappers (inventarisnummer 3710-3789)

Burgerlijke zaken

Vonnissen en Dossiers

De dossiers zijn geschoond op alleen terzake doende stukken (b.v. een buitenlands geboortebewijs).

Openbaarheid: civiele zaken vinden ‘achter gesloten deuren’ plaats; vonnissen en dossiers zijn niet openbaar. Wel kunnen directbetrokkenen verzoeken om kopieën van vonnissen, bijvoorbeeld i.v.m. de aanvraag van pensioen of studiebeurs.

Er wordt onderscheid gemaakt in:
 • Burgerlijke zaken aangebracht bij dagvaarding (tot 1993), o.a.:
  • echtscheidingen
  • civiele rol - zaken (bedrijven)
  • kort geding
  • . . . .
 • Burgerlijke zaken aangebracht bij rekest (verzoekschrift), o.a.:
  • voorlopige voorzieningen (noodsituatie)
  • voogdij (hebben dezelfde rolnummers als bij de rechtszaken)
  • alimentatie
  • echtscheiding met wederzijdse instemming
  • . . . .

Hoe vind ik de informatie?

Zoek in deze periodes:
 • Periode 1839-1939

  aangebracht door dagvaarding met behulp van de klapper (inventarisnummer 4629)
 • Periode 1839-1939

  aangebracht door rekest met behulp van de index op de rekesten (pagina 49 e.v.)
 • Periode 1940-1979

  Zoeken naar een vonnis betreffende een echtscheiding, aangebracht bij dagvaarding.

  Voorwaarde voor het vinden van een vonnis betreffende een echtscheiding is het jaar en eventueel de datum van het eindvonnis.
  Deze is vaak te achterhalen in de Gemeente waar het gescheiden echtpaar is gehuwd. Bij de huwelijksakte staat dan een kantmelding met de datum van inschrijving en de datum van het eindvonnis van de rechtbank.

  Met deze informatie kan men op zoek naar de tekst van het eindvonnis:
  • 1.2.1.2

   Burgerlijke zaken
   1. Stap 1

    inventarisnummer 1058-1079 - Klapperkaarten op naam van de eiser . . .
    • Bepaal met behulp van de klapperkaarten: het rolnummer.
     - NB: het is nooit bekend wie van de twee de eiser is, dus zoek op BEIDE namen!
     - NB: Indien u uit de Gemeentelijke Basisadministratie een datum van ontbinding hebt meegekregen, kan het zijn dat het vonnis een half jaar eerder of later is uitgesproken dan deze datum; kijk dus eventueel ook in eerdere of latere jaren!
     - NB: controleer of er misschien nòg een kaartje op dezelfde naam achter het al gevonden fiche staat!
     - NB: het rolnummer staat achter de twee laatste cijfers van het jaartal.
     - NB: de klappers staan chronologisch op datum van aanbrenging, niet op vonnisdatum.
   2. Stap 2

    inventarisnummer 1080-1113 - Rolkaarten
    • Bepaal met behulp van rolkaarten en rolnummer: de datum van het eindvonnis = de laatste datum op de kaart.
   3. Stap 3

    inventarisnummer 1223-2074 - Vonnissen
    inventarisnummer 2075-2152 - ‘Dossiers’
    • Vind met behulp van datum eindvonnis ( en rolnummer) het eindvonnis.
     - NB: de vonnissen staan chronologisch op rolnummer.
     - NB: kopieer ook de achterkant van het laatste blad. Hier staat namelijk de datum van de uitspraak en de handtekening van de procureur.
     - NB: Kopieer zowel vonnis als dagvaarding (na het vonnis) want in het vonnis wordt naar de dagvaarding verwezen!

Zoeken naar vonnissen betreffende een echtscheiding, aangebracht bij rekest

Bij een echtscheiding met wederzijdse instemming wordt de zaak niet aangebracht bij dagvaarding maar bij rekest. De zaak komt dan niet voor bij de klapperkaarten en civiele vonnissen maar bij:
 • 1.2.1.2.2.3

  Echtscheiding en scheiding van tafel en bed
  1. Stap 1

   inventarisnummer 2451 en 2239-2245 - Registers ter inschrijving . . .
  2. Stap 2

   inventarisnummer 2452-2504 - Stukken betreffende . . .

Zoeken naar een voogdijbenoeming

Zie:
 • 1.2.1.2.2.4

  Ouderlijke macht, wijziging van voogdij, adoptie en alimentatie
  1. Stap 1

   inventarisnummer 2509-2513 - Klappers
  2. Stap 2

   inventarisnummer 2531-2654 - Stukken betreffende . . .
Of
 • 1.2.1.2.2.7

  Overige rekestzaken
  • Inventarisnummer 3190-3286 - Procesdossiers van diverse rekestzaken
   NB: bevat wel 25 verschillende soorten zaken o.a. wijziging huwelijksregiem, naamswijziging maar soms óók voogdijzaken
   - tot 1964: alleen beschikkingen
   - na 1965: ‘dossiers’ (geschoond, op het procesverbaal na); dit zijn de zogenaamde ‘voogdijmappen’ op rolnummer (inventarisnummer 2075-2152)
  Of
 • De archieven van de Kantongerechten, en daarin de voogdijregisters (alleen voogdij)
 • Zoeken naar vonnis betreffende de biologische vader

  Een vonnis in een zaak waarin een moeder probeert te bewijzen wie de biologische vader van het kind is, bijv. om alimentatie te krijgen, moet normaalgesproken te vinden zijn in de burgerlijke zaken aangebracht bij dagvaarding.
  1. Stap 1

   inventarisnummer 1058-1079 - Klapper op de naam van de eiser
  2. Stap 2

   inventarisnummer 1080-1113 - Rolkaarten (rolnummer+datum eindvonnis)
  3. Stap 3

   inventarisnummer 1223-2074 - Vonnissen

  Zoeken naar een vonnis betreffende adoptie

  Nederlands of buitenlands kind:
  • Nederlands kind

   Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, krijgt de geboortegemeente automatisch bericht van de griffier. Deze zorgt voor vermelding van de gerechtelijke uitspraak bij de geboorteakte.
  • Buitenlands kind

   Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken krijgt de ambtenaar van de burgerlijke stand van Den Haag bericht. Deze zorgt voor het opmaken van de geboorteakte. De gemeente Den Haag stuurt de adoptieouder bericht.
   Telefoon: 070 - 353 30 00 of bezoek de website van gemeente Den Haag voor meer informatie.

  Zoeken naar een vonnis betreffende faillissementen

  Vind u hier:
  1. Stap 1

   inventarisnummer 2280-2287 - Registers van inschrijving van gefailleerden (dossiernummer)
  2. Stap 2

   inventarisnummer 3794-3916 - Parketregisters, registers van misdrijven en
   inventarisnummer 4033-4321 - Registers van strafzaken voor de Kantongerechten
  3. Voorwaarde voor het vinden van een dossier betreffende een faillissement is de naam van de eigenaar en de datum van het eindvonnis. De datum van het eindvonnis is te achterhalen in de ‘dode’ dossiers in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel.

  Zoeken naar leveringsvoorwaarden van bedrijven

  NB: Niet in de dossiers in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel - inventarisnummer 3466-3474 stukken betreffende verkoop en leveringsvoorwaarden.
  De klapper hierop berust echter nog bij de rechtbank. Aldaar kan worden nagevraagd of een bepaalde leverings-/verkoopvoorwaarde zich daadwerkelijk bij ons bevindt.

  Zoeken naar een vonnis betreffende aanrijdingen

  Voorwaarde voor het vinden van een vonnis betreffende een aanrijding is de naam van de aangeklaagde.
  1. Stap 1

   inventarisnummer 3984-4002 - Registers van aanrijdingen (parketnummer)
  2. Stap 2

   inventarisnummer 3794-3916 - Parketregisters, registers van misdrijven
   inventarisnummer 4033-4321 - Registers van strafzaken voor de Kantongerechten