Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Beeldbank
Beeldbank

Beeldbank

De beeldbank is een verzamelplek waar u al ons gedigitaliseerd beeldmateriaal dat wij online mogen publiceren kunt vinden. Denk hierbij aan onder andere foto’s, prenten, kaarten, affiches, ansichtkaarten en zegels. 

Hoe zoekt u door de beeldbank?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 

Zoekt u naar een specifieke materiaalsoort?

Aan de rechterkant van het scherm kunt u uw zoekresultaat filteren op het soort beeldmateriaal.
De diverse materiaalsoorten hebben ook een eigen zoekingang. Als u die gebruikt, heeft u meer specifieke zoekmogelijkheden. De volgende zoekingangen kunt u gebruiken:
 
Filter: Kaartx
beacon
19.645  afbeeldingen
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
III. Bescheiden van rechterlijke aard, herkomstig van het Hof van Gelre en Zutphen, 1543-1795, het Hof van Justitie, 1795-1802 en het Departementaal Gerechtshof, 1802-1811
B. Rechtspleging in appèl en in revisie
N.B. De ordonnantiën op de appèllen en revisiën van 1675 en 1676 zijn tezamen gepubliceerd bij plakaat van 1679 februari 6 (Van Loon, Groot Gelders Placaet Boeck, II, kol. 480 e.v.). De herziening, welke door de landdag in maart 1688 werd vastgesteld, werd 26 juni van het daarop volgende jaar gepubliceerd (Van Loon, alsvoren, II, kol. 560 e.v.). Op de ordonnantie van de revisie verscheen een ampliatie van 1750 november 3 (afzonderlijk gedrukt). Vergel. Tegenwoordige Staat van Gelderland, Amsterdam 1740, blz. 164 e.v. Zie de Inleiding, hoofdstuk IV, 1, en hoofdstuk IX, 2. De hierbedoelde appèlzaken waren zaken, welke het Hof behandelde in beroep van een gewoon stad of landgerecht; de revisiezaken waren zaken, welke door het Hof zelf behandeld waren en op vermoeden van erreur opnieuw behandeld werden door enige leden van het Hof met geadjungeerde rechters.
1. Appèlzaken
N.B. Zie inv. nos. 5, 1133, 1410, 6026-6032, 6034-6039, 6224-6232 en 6257-6263.

Appèlprocesdossiers, 1676-1811. 484 pakken en 37 charters
6661 1762
Kaart
6661-1762-6 Caarte van een gedeelte van 't Herwijnense Hooglandt, Middelblock en Laaghvelt met desselfs watergangen, sluysen off blaffers, molens en boesems, alsmede de plaatze van de twe uytgebrooke blaffers tusschen de twe voorste molens ..., 11 april 1760
Datering:
11 april 1760
Titel:
Caarte van een gedeelte van 't Herwijnense Hooglandt, Middelblock en Laaghvelt met desselfs watergangen, sluysen off blaffers, molens en boesems, alsmede de plaatze van de twe uytgebrooke blaffers tusschen de twe voorste molens ...
Maker:
M. de Jongh ; J. Vervoorn
Plaats:
Herwijnen
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:1500]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
135 x 50 cm op blad 140 x 52 cm
Annotatie:
Het zuidwesten boven. Schaal vijftig Gelderse landroeden= 139 mm
Aanv. materiaal:
Hoort bij 0124 Appèlprocessen Hof 1762 no 6 (inv.nr. 6661)
Signatuur:
0124 Hof van Gelre en Zutphen 6661
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
III. Bescheiden van rechterlijke aard, herkomstig van het Hof van Gelre en Zutphen, 1543-1795, het Hof van Justitie, 1795-1802 en het Departementaal Gerechtshof, 1802-1811
A. Rechtspleging in eerste aanleg
2. Civiele zaken
N.B. Het civiele proces was een z.g. ordinaris proces een rechtsstrijd tussen de partijen in geschil. De aanlegger maakte een zaak aanhangig door middel van een request om citatie, een verzoekschrift tot dagvaarding van de tegenpartij. Voeging van een belanghebbende met een der procespartijen kwam geregeld voor. Er worde aan herinnerd, dat het Hof aan de beklaagde in een criminele zaak een ordinaris proces kon toestaan De momber trad hierbij op als eiser, de beklaagde als verweerder. Vergel. inv. nos. 4811a-4811c. Voor de bevoegdheden van het Hof in civiele zaken in eerste aanleg zie P. Nijhoff, Registers op het archief, afkomstig van het voormalig Hof..., 1856, het Voorbericht, en Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, III, Gelderland, Amst. 1740, blz. 160 vgl. Zie de Inleiding, hoofdstuk VII, 1 en 2, de kanselarij ordonnantie van 1547, artt. 6 24, en de kanselarij ordonnantie van 1622/1651, artt. 15-22, 24-32.
a. Sententiën, procesdossiers en verdere bescheiden

Civiele procesdossiers, hoofdreeks, 1543-1811. 1071 pakken en 725 charters
N.B. Volgens P. Nijhoff, Registers op het archief, afkomstig van het voormalig Hof..., 1856, blz. 420, begon de reeks met 1547, terwijl over de jaren 1547-1599 veel ontbrak. De 16de-eeuwse dossiers waren reeds in 1839, toen het oude Hofgebouw gesloopt werd, bij de provinciale archieven geplaatst. Het overige was, grotendeels, in 1880 tegelijk met het door P. Nijhoff geordende Hofarchief naar het rijksarchief in Gelderland overgebracht. De rijksarchivaris mr. J.F. Bijleveld liet in 1889/90 de civiele procesdossiers uit de pakken nemen en opnieuw in chronologische volgorde rangschikken naar de data der sententiën in de desbetreffende zaken. Van de 1950 nummers, door W, A. baron van Spaen in zijn inventaris (zie inv.nr. 6980) beschreven, waaronder vele procesdossiers, ontbraken er toen 298. Enkele dossiers treft men aan in de hierna beschreven tweede reeks (inv.nrs. 5978-5985). Mr. Bijleveld heeft uit de hoofdreeks afgescheiden
1° de appèl-procesdossiers (inv.nrs. 6317-6800, waarschijnlijk met inbegrip van de dossiers van revisiezaken, inv.nrs. 6843-6862),
2° dossiers van zaken, welke met een accoord geëindigd waren (zie inv. Nos. 5986-6005).
In de hoofdreeks, zoals zij thans is samengesteld, treft men echter naast de dossiers van zaken waarin een sententie uitgesproken is, een aantal dossiers aan van zaken welke met een acoord of op een andere wijze geëindigd zijn zonder einduitspraak. Zie inv. Nos. 6040-6066.

1751-1811
5847 Civiele procesdossiers, hoofdreeks, 1758
Kaart
5847-1758-19 Schets of aftekeninge der situatie van de huijzingen en erven van Govert van Balgoyen met eenige daar beneden liggende uijterwwarden, en huijse staande, en gelegen buijtendijks beneden de coornmolen van Herwijnen, in den Tielrewaardt, begin december 1754
Datering:
begin december 1754
Titel:
Schets of aftekeninge der situatie van de huijzingen en erven van Govert van Balgoyen met eenige daar beneden liggende uijterwwarden, en huijse staande, en gelegen buijtendijks beneden de coornmolen van Herwijnen, in den Tielrewaardt
Maker:
W.N. Bellingan
Plaats:
Herwijnen - de Waal tussen Zaltbommel en Loevestein
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:2500]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
58 x 56 cm op blad 66 x 62 cm
Annotatie:
Het zuidwesten boven. Schaal van 50 Gelderse landroeden= 77 mm. Linksboven: Num. 1. Met verklaring
Aanv. materiaal:
Hoort bij 0124 Civiele processen Hof 1758 no 19 (inv.nr. 5847)
Signatuur:
0124 Hof van Gelre en Zutphen 5847
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Kaarten
22 Landkaart van de TielerWaard naar een teekening in 't groot ontworpen, door den landmeeter Wouter Leempoel in den jaare 1699...in den jaare 1729 door den landmeeter Henrik Tas...verkleint ... W. A. Bachiene], 1759. 3 kaarten
Kaart
22-0002 Landkaart van de TielerWaard naar een teekening in 't groot ontworpen, [1759]
Datering:
[1759]
Titel:
Landkaart van de TielerWaard naar een teekening in 't groot ontworpen
Maker:
door den landmeeter Wouter Leempoel in den jaare 1699...in den jaare 1729 door den landmeeter Henrik Tas...verkleint ... W. A. Bachiene
Plaats:
Tielerwaard
Uitgever:
Johan Willem Kanneman
Plaats van uitgave:
[ Z.pl]
Techniek:
Kopergravure
Math. gegevens:
Schaal van een half uur gaans- 78 mm
Drager:
Papier op linnen
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
61 x 137 cm op blad 65 x 143 cm
Annotatie:
Uitgever Johan Willem Kanneman. Graveur: J. van Jagen. J.C. Philips figuras (de sierlijst met wapens) appart. fecit. Met insert: Gorinchem, schaal 200 Gelderse landroeden= 65 mm [ca. 1:12.000]- 11 x 15 cm.- Het noordwesten boven. Met 2 en 3e exemplaar, elk in 2 delen. Verkleinde versie van de kaart in 0003 Staten van het Kwartier Nijmegen en hun Gedeputeerden 551. Van het 3e exemplaar is blad 2, de oostelijke helft afkomstig uit 049 Collectie van Dam van Hekendorp en blad 1, de westelijke helft in 1958 verworven.
Literatuur:
Donkersloot- de Vrij, 772. 1 en 2, blw VI en VII, de annotatie; A.A. Beekman, Geschiedkundige Atlas van Nederland, de Republiek in 1795, 's-Gravenhage 1913
Signatuur:
0509 Kaartenverzameling 22
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Kaarten
22 Landkaart van de TielerWaard naar een teekening in 't groot ontworpen, door den landmeeter Wouter Leempoel in den jaare 1699...in den jaare 1729 door den landmeeter Henrik Tas...verkleint ... W. A. Bachiene], 1759. 3 kaarten
Kaart
22-0003 Landkaart van de TielerWaard naar een teekening in 't groot ontworpen, [1759]
Datering:
[1759]
Titel:
Landkaart van de TielerWaard naar een teekening in 't groot ontworpen
Maker:
door den landmeeter Wouter Leempoel in den jaare 1699...in den jaare 1729 door den landmeeter Henrik Tas...verkleint ... W. A. Bachiene
Plaats:
Tielerwaard
Uitgever:
Johan Willem Kanneman
Plaats van uitgave:
[ Z.pl]
Techniek:
Kopergravure
Math. gegevens:
Schaal van een half uur gaans- 78 mm
Drager:
Papier op linnen
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
61 x 137 cm op blad 65 x 143 cm
Annotatie:
Uitgever Johan Willem Kanneman. Graveur: J. van Jagen. J.C. Philips figuras (de sierlijst met wapens) appart. fecit. Met insert: Gorinchem, schaal 200 Gelderse landroeden= 65 mm [ca. 1:12.000]- 11 x 15 cm.- Het noordwesten boven. Met 2 en 3e exemplaar, elk in 2 delen. Verkleinde versie van de kaart in 0003 Staten van het Kwartier Nijmegen en hun Gedeputeerden 551. Van het 3e exemplaar is blad 2, de oostelijke helft afkomstig uit 049 Collectie van Dam van Hekendorp en blad 1, de westelijke helft in 1958 verworven.
Literatuur:
Donkersloot- de Vrij, 772. 1 en 2, blw VI en VII, de annotatie; A.A. Beekman, Geschiedkundige Atlas van Nederland, de Republiek in 1795, 's-Gravenhage 1913
Signatuur:
0509 Kaartenverzameling 22
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
Kaarten
22 Landkaart van de TielerWaard naar een teekening in 't groot ontworpen, door den landmeeter Wouter Leempoel in den jaare 1699...in den jaare 1729 door den landmeeter Henrik Tas...verkleint ... W. A. Bachiene], 1759. 3 kaarten
Kaart
22-0001 Landkaart van de TielerWaard naar een teekening in 't groot ontworpen, [1759]
Datering:
[1759]
Titel:
Landkaart van de TielerWaard naar een teekening in 't groot ontworpen
Maker:
door den landmeeter Wouter Leempoel in den jaare 1699...in den jaare 1729 door den landmeeter Henrik Tas...verkleint ... W. A. Bachiene
Plaats:
Tielerwaard
Uitgever:
Johan Willem Kanneman
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Kopergravure
Math. gegevens:
Schaal van een half uur gaans- 78 mm
Drager:
Papier op linnen
Vorm:
1 kaart (3 exemplaren)
Afmeting:
61 x 137 cm op blad 65 x 143 cm
Annotatie:
Uitgever Johan Willem Kanneman. Graveur: J. van Jagen. J.C. Philips figuras (de sierlijst met wapens) appart. fecit. Met insert: Gorinchem, schaal 200 Gelderse landroeden= 65 mm [ca. 1:12.000]- 11 x 15 cm.- Het noordwesten boven. Met 2 en 3e exemplaar, elk in 2 delen. Verkleinde versie van de kaart in 0003 Staten van het kwartier Nijmegen en hun gedeputeerden 551. Van het 3e exemplaar is blad 2, de oostelijke helft afkomstig uit 049 Collectie van Dam van Hekendorp en blad 1, de westelijke helft in 1958 verworven
Literatuur:
Donkersloot- de Vrij, 772. 1 en 2, blw VI en VII, de annotatie; A.A. Beekman, Geschiedkundige Atlas van Nederland, de Republiek in 1795, 's-Gravenhage 1913
Signatuur:
0509 Kaartenverzameling 22
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
142 Kaart van de landen gelegen in de gemeente van Hiern of Waardenburgh, 1810. 1 kaart
N.B. Waardenburgh = Waardenburg.
Kaart
142 Kaart van de landen gelegen in de gemeente van Hiern of Waardenburgh ..., 1810
Datering:
1810
Titel:
Kaart van de landen gelegen in de gemeente van Hiern of Waardenburgh ...
Maker:
J.W. van Rijn
Plaats:
Waardenburg ; Hiern
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
117 x 190 cm op blad 120 x 193 cm
Annotatie:
Het noordoosten boven.Akkoord: P. Prillevitz. Linksboven: Sub:A. Op achterzijde: N. 155 één blad ; Hien of Waardenburg; N. 127 Arrondissement de THiel, Canton de Geldermalsen, Mairie de Waardenburg
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 142
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
141 Kaart van den landen gelegen in de gemeente van Tuil, 1810. 1 kaart
N.B. Tuil behoorde tot de mairie Waardenburg.
Kaart
141 Kaart van den landen gelegen in de gemeente van Tuil ..., 1810
Datering:
1810
Titel:
Kaart van den landen gelegen in de gemeente van Tuil ...
Maker:
H. Vogel
Plaats:
Tuil
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
63 x 169 cm op blad 67 x 172 cm
Annotatie:
Het noordoosten boven. Akkoord: P. Prillevitz. Op achterzijde: N. 149, één blad; N. 129 Arrondissement de Thiel, Canton de Geldermalsen, Mairie de Waardenburg- partie de Thuil
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 141
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
134 Kaart van de landen geleegen in de jurisdictie van Hellouw, 1807-1811. 1 kaart
N.B. Hellouw behoorde tot de mairie Herwijnen.
Kaart
134 Kaart van de landen geleegen in de jurisdictie van Hellouw, [z.j.]
Datering:
[z.j.]
Titel:
Kaart van de landen geleegen in de jurisdictie van Hellouw
Maker:
Ad. Hansum
Plaats:
Hellouw
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
120 x 110 cm op blad 125 x 115 cm
Annotatie:
Akkoord: P. Prillevitz. Op achterzijde: N. 199; Arrondissement de Thiel, Canton de Geldermalsen, Mairie Herwijnen- partie de Hellouw; N. 101, één blad
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 134
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
133 Kaart van den landen gelegen in de gemeente van Haaften, 1810. 1 kaart
N.B. Haaften behoorde tot de mairie Herwijnen.
Kaart
133 Kaart van den landen gelegen in de gemeente van Haaften ..., 1810
Datering:
1810
Titel:
Kaart van den landen gelegen in de gemeente van Haaften ...
Maker:
A. Slits
Plaats:
Haaften
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
155 x 135 cm op blad 161 x 139 cm
Annotatie:
Akkoord: P. Prillevitz. Met verklaring van de blokken. Op achterzijde: N. 194 Haaften; Arrondissement de Thiel, Canton de Geldermalsen, Mairie de Herwijnen- partie de Haaften; N. 97 één blad
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 133
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
137 Kaart van de landen gelegen in de gemeente Heesselt, 1809, 1810. 1 kaart
N.B. Heesselt behoorde tot de mairie Opijnen.
Kaart
137 Kaart van de landen gelegen in de gemeente Heesselt ..., 1809 en 1810
Datering:
1809 en 1810
Titel:
Kaart van de landen gelegen in de gemeente Heesselt ...
Maker:
J. Kommers Pz
Plaats:
Heesselt
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:3000]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
60 x 118 cm op blad 64 x 121 cm
Annotatie:
Het noordoosten boven. Schaal 100 Rijnlandse roeden= 131 mm. Akkoord: J.J. Sorg. Op achterzijde: N. 100 één blad; N( 191 Heesselt; Arrondissement de Thiel, Canton de Geldermalsen Mairie d'Opijnen- partie de Heesselt
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 137
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
139 Kaart van landen gelegen in de gemeente van Opijnen, 1810. 1 kaart
Kaart
139 Kaart van landen gelegen in de gemeente van Opijnen, 1810
Datering:
1810
Titel:
Kaart van landen gelegen in de gemeente van Opijnen
Maker:
W. Visscher Azn ; Ad. Hansum
Plaats:
Opijnen
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
67 x 99 cm op blad 71 x 102 cm
Annotatie:
Het noordwesten boven. Akkoord: J.J. Sorg. Op achterzijde: N 192 Opijnen ; Arrondissement de Thiel, Canton Geldermalsen, Mairie de Opijnen- partie d'idem
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 139
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
138 Kaart van de jurisdictie Opijnen, 1807-1811. 1 kaart
Kaart
138 Kaart van de jurisdictie Opijnen ..., [z.j.]
Datering:
[z.j.]
Titel:
Kaart van de jurisdictie Opijnen ...
Maker:
[.] Bakker ; geheel hermeten door [A.] Hansum en Visscher
Plaats:
Opijnen
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
85 x 114 cm op blad 89 x 122 cm
Annotatie:
Het zuiden boven. Verder op de kaart: Fautive en door ondergetekenden geheel afgekeurd J.J. Sorg. Op achterzijde: Afgekeurde kaart van Opijnen; Plan défectueux; N. 139 2 stuks; N. 149 Opijnen
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 138
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
136 Kaart der landerijen gelegen in de jurisdictie van Est, 1810. 1 kaart
N.B. Est behoorde tot de mairie Opijnen.
Kaart
136 Kaart der landerijen gelegen in de jurisdictie van Est ... . H. Vogel., 1810
Datering:
1810
Titel:
Kaart der landerijen gelegen in de jurisdictie van Est ... . H. Vogel.
Plaats:
Est
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
60 x 110 cm op blad 66 x 116 cm
Annotatie:
Het noordwesten boven. Akkoord: J.J. Sorg.Op achterzijde: Est; N.90 één blad ; N. 190 Arrondissement de Thiel, Canton de Geldermalsen, Mairie d'Opijnen- partie d'Est ...
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 136
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
5. Buiten de serie gehouden kaarten
224 Kaart van de landerijen gelegen in een gedeelte der jurisdictie Everdingen, 1811. 1 kaart
Kaart
224 Kaart van de landerijen gelegen in een gedeelte der jurisdictie Everdingen, 1811
Datering:
1811
Titel:
Kaart van de landerijen gelegen in een gedeelte der jurisdictie Everdingen
Maker:
op speciale last van de administratie van het Cadaster...H.A. Vissers
Plaats:
Everdingen, fort Asperen
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
57 x 157 cm op blad 59 x 160 cm
Annotatie:
Betreft Goilberdingen. Akkoord: J.J. Sorg. Op achterzijde: N. 278
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 224
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
5. Buiten de serie gehouden kaarten
223 Kaart van de landerijen gelegen voor een gedeelte in de jurisdictie Everdingen alsmede de heerlijkheid Tienhoven, 1810-1811. 1 kaart
Kaart
223 Kaart van de landerijen gelegen voor een gedeelte in de jurisdictie Everdingen alsmede de heerlijkheid Tienhoven, 1810-1811
Datering:
1810-1811
Titel:
Kaart van de landerijen gelegen voor een gedeelte in de jurisdictie Everdingen alsmede de heerlijkheid Tienhoven
Maker:
op speciale last van de administratie van het Cadaster...J.W. van Rijn
Plaats:
Everdingen, fort Asperen
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
131 x 139 cm op blad 135 x 143 cm
Annotatie:
Het noordoosten boven. Akkoord: J.J. Sorg. Op achterzijde: N. 91 2 stuks ; N. 282 Everdingen
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 223
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
135 Kaart van de landen gelegen in ... Herwijnen, 1809. 1 kaart in 4 bladen
Kaart
135-0004 Kaart van de landen gelegen in ... Herwijnen ..., 1809
Datering:
1809
Titel:
Kaart van de landen gelegen in ... Herwijnen ...
Maker:
W. Visser Az
Plaats:
Herwijnen
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Drager:
Papier op linnen
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
123 x 174 cm op blad 129 x 181 cm
Annotatie:
Akkoord: P. Prillevitz. Op achterzijde: N. 193 ; Arrondissement de Thiel, Canton Geldermalsen, Mairie Herwijnen- partie d'idem. De kaart is in vier stukken gesneden
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 135
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
135 Kaart van de landen gelegen in ... Herwijnen, 1809. 1 kaart in 4 bladen
Kaart
135-0003 Kaart van de landen gelegen in ... Herwijnen ..., 1809
Datering:
1809
Titel:
Kaart van de landen gelegen in ... Herwijnen ...
Maker:
W. Visser Az
Plaats:
Herwijnen
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Drager:
Papier op linnen
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
123 x 174 cm op blad 129 x 181 cm
Annotatie:
Akkoord: P. Prillevitz. Op achterzijde: N. 193 ; Arrondissement de Thiel, Canton Geldermalsen, Mairie Herwijnen- partie d'idem. De kaart is in vier stukken gesneden
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 135
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
135 Kaart van de landen gelegen in ... Herwijnen, 1809. 1 kaart in 4 bladen
Kaart
135-0002 Kaart van de landen gelegen in ... Herwijnen ..., 1809
Datering:
1809
Titel:
Kaart van de landen gelegen in ... Herwijnen ...
Maker:
W. Visser Az
Plaats:
Herwijnen
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Drager:
Papier op linnen
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
123 x 174 cm op blad 129 x 181 cm
Annotatie:
Akkoord: P. Prillevitz. Op achterzijde: N. 193 ; Arrondissement de Thiel, Canton Geldermalsen, Mairie Herwijnen- partie d'idem. De kaart is in vier stukken gesneden
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 135
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
135 Kaart van de landen gelegen in ... Herwijnen, 1809. 1 kaart in 4 bladen
Kaart
135-0001 Kaart van de landen gelegen in ... Herwijnen ..., 1809
Datering:
1809
Titel:
Kaart van de landen gelegen in ... Herwijnen ...
Maker:
W. Visser Az
Plaats:
Herwijnen
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Drager:
Papier op linnen
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
123 x 174 cm op blad 129 x 181 cm
Annotatie:
Akkoord: P. Prillevitz. Op achterzijde: N. 193 ; Arrondissement de Thiel, Canton Geldermalsen, Mairie Herwijnen- partie d'idem. De kaart is in vier stukken gesneden
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 135
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
128 Kaart van de landen gelegen in de gemeente van Vuuren, 1809. 1 kaart
N.B. Vuren behoorde tot de mairie Dalem.
Kaart
128 Kaart van de landen gelegen in de gemeente van Vuuren ..., 1809
Datering:
1809
Titel:
Kaart van de landen gelegen in de gemeente van Vuuren ...
Maker:
H. Vogel
Plaats:
Vuren
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
118 x 159 cm op blad 124 x 166 cm
Annotatie:
Akkoord: P. Prillevitz. Op achterzijde: N. 153, één blad ; N. 132 Vuuren; Arrondissement de Thiel, Canton de Geldermalsen, Mairie de Dalem- partie de Vuren
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 128
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
127 Kaart van de landen gelegen in de gemeente van Dalem, 1809. 1 kaart
Kaart
127 Kaart van de landen gelegen in de gemeente van Dalem ..., 1809
Datering:
1809
Titel:
Kaart van de landen gelegen in de gemeente van Dalem ...
Maker:
J.W. van Rijn
Plaats:
Dalem
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
108 x 151 cm
Annotatie:
Akkoord: P. Prillevitz. Op achterzijde: N. 131 Dalem; Arrondissement de Thiel, Canton de Geldermalsen, mairie de Dalem- partie d'idem
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 127
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
131 Kaart van de landen gelegen in de gemeente van Gellicum, 1810. 1 kaart
N.B. Gellicum behoorde tot de mairie Deil.
Kaart
131 Kaart van de landen gelegen in de gemeente van Gellicum ..., 1810
Datering:
1810
Titel:
Kaart van de landen gelegen in de gemeente van Gellicum ...
Maker:
Ad. Hansum
Plaats:
Gellicum
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
142 x 95 cm op blad 142 x 100 cm
Annotatie:
Akkoord: J.J. Sorg. Op achterzijde: N. 94, één blad; N. 136 Arrondissement de Thiel, Canton de Geldermalsen, Mairie de Deyl- partie de Gellicum
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 131
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
130 Kaart van de landerijen gelegen in de gemeente van Einspieck, met bijkaart, 1810. 2 kaarten
N.B. Enspijk behoorde tot de mairie Deil.
Kaart
130-0002 Kaart van de landerijen gelegen in de gemeente van Einspieck ..., 1810
Datering:
1810
Titel:
Kaart van de landerijen gelegen in de gemeente van Einspieck ...
Maker:
W. Visscher
Plaats:
Enspijk
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
164 x 84 cm op blad 172 x 95 cm
Annotatie:
Op achterzijde: N. 139 Arrondissement de Thiel, Canton de Geldermalsen, Mairie de Deyl.- partie d'Enspyk. Bijbehorend: [kaart van Enspijk].- 36 x 52 cm
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 130
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
1. Departement van de Boven-IJssel
1.3. Arrondissement Tiel
1.3.3. Kanton Geldermalsen
N.B. Onder dit kanton ressorteerden de mairie Buren, de mairie Dalem, de mairie Deil, de mairie Herwijnen, de mairie Opijnen en de mairie Waardenburg.
130 Kaart van de landerijen gelegen in de gemeente van Einspieck, met bijkaart, 1810. 2 kaarten
N.B. Enspijk behoorde tot de mairie Deil.
Kaart
130-0001 Kaart van de landerijen gelegen in de gemeente van Einspieck ..., 1810
Datering:
1810
Titel:
Kaart van de landerijen gelegen in de gemeente van Einspieck ...
Maker:
W. Visscher
Plaats:
Enspijk
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
164 x 84 cm op blad 172 x 95 cm
Annotatie:
Op achterzijde: N. 139 Arrondissement de Thiel, Canton de Geldermalsen, Mairie de Deyl.- partie d'Enspyk. Bijbehorend: [kaart van Enspijk].- 36 x 52 cm
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 130
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Inventaris
4. Departement van de Monden van de Maas
4.1. Arrondissement Gorinchem
4.1.1. Kanton Culemborg
N.B. Onder dit kanton ressorteerdende mairie Beesd en de mairie Culemborg.
219 Kaart van de landen gelegen in de jurisdictie van Mariënwaard, 1810. 1 kaart
N.B. Mariënwaard behoorde tot de mairie Beesd.
Kaart
219 Kaart van de landen gelegen in de jurisdictie van Mariënwaard ..., 1810
Datering:
1810
Titel:
Kaart van de landen gelegen in de jurisdictie van Mariënwaard ...
Maker:
G.W. Bosch ; C. von Vulté
Plaats:
Beesd ; Rhenoy
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift, gekleurd
Math. gegevens:
[Schaal ca. 1:3000]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
148 x 125 cm op blad 155 x 131 cm
Annotatie:
Het noordoosten boven. Schaal van 10 Rijnlandse roeden en de halve Rhijnlandse duim= 90 roeden= 117 mm. Akkoord: J.J. Sorg. Op achterzijde : N. 280; D. 14; N. 277
Signatuur:
0873 Collectie Verpondingskaarten 219
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal