Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Gemeentebestuur van Rheden, 1818-1949
x2503 Gemeentebestuur van Rheden, 1818-1949

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

2503 Gemeentebestuur van Rheden, 1818-1949
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Het gemeentebestuur van Rheden vanaf 1818
3. Archief
4. Inventarisatie
2503 Gemeentebestuur van Rheden, 1818-1949
Inleiding
4. Inventarisatie
Bij de inventarisatie van de verschillende onderdelen van het gemeentelijk archief is zoveel mogelijk uitgegaan van de oude ordening van de stukken. Een eerste omvangrijke rangschikking van het archief vond plaats in 1893 onder auspiciën van de rijksarchivaris in de provincie Gelderland J.F. Bijleveld. Deze kosteloze inventarisatie die te Arnhem plaats vond, omvatte het bestuurlijk archief van het schoutambt Rheden, de archieven van de voormalige gemeenten Velp en Dieren en het archief van de gemeente Rheden tot aan het jaar 1851. Van een duidelijke onderverdeling naar organisatie en tijd was evenwel geen sprake. Hierdoor was de inventaris die naar aanleiding van deze archiefbewerking tot stand kwam *  feitelijk niet meer dan een magazijnlijst.
Wat wel van belang was, was dat een aantal tussen het bestuurlijk archief verdwaald geraakte stukken van rechterlijke aard op grond van het Koninklijk Besluit van 8 maart 1879 *  werden herplaatst in de afdeling schoutambt Rheden van het Oud Rechterlijk Archief van Veluwe en Veluwezoom.
In 1954-1955 is de inventaris van Bijleveld in zoverre aangepast, dat diens beschrijvingen door medewerkers van het gemeentesecretarie alfabetisch op onderwerp zijn geplaatst in een getypte 'Inventaris Oud Archief'. Bij die gelegenheid zijn ook enkele portefeuilles die in 1893 de titel 'losse stukken' hadden meegekregen nader bezien en op onderwerpen beschreven.
Bovendien werden enkele sedertdien verworven collecties en archiefaantekeningen aan de beschrijvingen toegevoegd. *  De indertijd als 'oud' archief aangemerkte bescheiden werden aanvankelijk geborgen in een zeker vak A. Daarnaast bestonden nog een vak B en C, waarin de jongere archivalia tot 1950 waren geplaatst. Ook op dit archiefgedeelte verscheen in de jaren 1954-1955 een alfabetische lijst van onderwerpen. * 
Eerst in 1977 werd na de aanstelling van W.J. Meijerink tot eerste gemeentearchivaris van Rheden de inventarisatie van de inmiddels flink aangegroeide archiefbestanden op een moderne wijze ter hand genomen. Door de veelheid van taken die op de schouders van één persoon rustten, en de toenemende aandacht die met name aan de externe dienstverlening geschonken moest worden, was het niet mogelijk om deze inventarisatie te voltooien. Per ingang van 1 juni 1997 werd drs W.F.M. Ahoud op tijdelijke basis aangetrokken om onder meer de inventarisatie van de gemeentelijke archieven, waaronder die van de gemeentelijke bedrijven, diensten en commissies af te ronden.
Bij de inventarisatie van de bestuurlijke archieven zijn cesuren gelegd bij de jaren 1811, 1817 en 1949. In het eerstgenoemde jaar hield het ambtsbestuur van Rheden op te bestaan. Dit was sedert 1795 de rechtsopvolger van het ambtsjonkerbestuur. Gemakshalve zijn de onder beide bestuurscolleges gevormde documenten samengevoegd tot één geheel. Het cesuurjaar 1818 ligt voor de hand omdat toen de vanaf 1811 zelfstandige gemeenten Velp en Dieren (zonder Rozendaal) opgingen in de nieuw gevormde gemeente Rheden. Het jaar 1949 markeert het eindpunt van de chronologische en rubrieksmatige *  ordening van stukken. In Rheden is men, later dan in vele andere gemeenten, in 1950 overgestapt op de zaaksgewijze ordening. Daarbij werd uitgegaan van de zgn. basisarchiefcode van de V
ereniging van Nederlandse Gemeenten (code VNG).
Het verschil met de voorgaande ordeningsmethoden lag daarin, dat de ingekomen en doorslagen van uitgaande stukken niet meer op rubrieksnummer en onderwerp bijeen werden gehouden, maar per zaak en over de tijdslengte die deze betrof. De dossierserie vanaf 1950 die in een aparte dossierinventaris zal worden beschreven, bevatte vele voorstukken die in de loop der jaren weer voor een deel daarvan zijn afgescheiden. Deze 'teruggeplaatste' stukken zijn weer in de onderhavige inventaris opgenomen.
Omdat de correspondentieseries zeer omvangrijk zijn, zijn deze indertijd toegankelijk gemaakt door middel van agenda's of indicateurs. Deze zijn vanwege hun groeiende omvang ook weer in verschillende perioden nader toegankelijk gemaakt door klappers op namen en onderwerpen.
Schematisch ziet het zoekpad door de correspondentie er als volgt uit:
Onderwerpsklappers op de agenda's, 1868-1949
Naamklappers op de agenda's, 1899-1928
Indicateurs/agenda's, 1820-1949
Ingekomen stukken, 1818-1917
Uitgaande stukken, 1825-1917
In- en uitgaande stukken, 1918-1949
Bij de jongste ordening der stukken is hoofdzakelijk uitgegaan van de organisatie en taken van de archiefvormende instanties. Het archief van het gemeentebestuur van Rheden en die van haar voorgangers is voornamelijk opgebouwd rond een aantal langlopende series zoals de raadsnotulen, correspondentie, begrotingen en jaarrekeningen. Voor zover deze betrekking hebben op de periode na 1817 zijn deze vrij compleet bewaard gebleven. * 
De rangschikking van de stukken is geschied volgens een voor de gemeentelijke administraties gebruikelijk ordeningsschema. Dit betekent, dat een hoofdverdeling is gemaakt tussen de stukken van algemene aard en de stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen. Onder de eerste categorie vallen de vergaderstukken, besluiten, correspondentie, akten en bestekken, gemeenteverslagen en inventarissen. Op de besluiten en bekendmakingen uit de periode 1818-1850 is een toegang op fiches aanwezig. De akten en bestekken beschikken over een eigentijdse toegang.
Voor zover de omvang zich daartoe leende is voor de archieven van de diensten, bedrijven en commissies eenzelfde schema aangehouden als bij die van de bestuurlijke administraties.
Wat betreft de vernietiging van archiefbescheiden, daterende vanaf 1851 (invoering gemeentewet) is een zekere terughoudendheid betracht. De belangrijkste onderdelen die uit de gemeentelijke administratie zijn geschoond betreffen de serie ingekomen stukken tussen 1860 en 1917, behoudens de jaren 1870, 1882, 1890 en 1900; de bijlagen bij de jaarrekeningen (mandaten, nota' s en kwitanties), *  behoudens die uit de periode 1940- 1945, en de talrijke dubbelen uit andere categorieën van stukken.
Voorts zijn de daarvoor in aanmerking komende dossiers uit de archieven van het kabinet van de burgemeester, de gemeentepolitie en van het openbaar slachthuis en de keuringsdienst van vee en vlees bij deze inventarisatie ter vernietiging afgezonderd. De totale omvang van de vernietigde bescheiden bedraagt ca. 60 strekkende meter.
De geïnventariseerde archieven zijn alle in beginsel openbaar. Uitzonderingen vormen de archieven van het kabinet van de burgemeester en de gemeentepolitie. De privacygevoelige stukken van voornamelijk jongere datum geven aanleiding tot een beperking van de openbaarheid. *  De raadpleegbaarheid van de desbetreffende stukken is ter beoordeling aan de gemeentearchivaris.
5. Literatuur
6. Bijlagen: lijsten van burgemeesters, assessoren/wethouders, raadsleden, gemeentesecretarissen en gemeente-ontvangers
Kenmerken
Datering:
(1662) 1818-1949 (1972)
Auteur:
W.J. Meijerink, W.F.M. Ahoud
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS