Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: GKN Kerncentrale Dodewaard 1

1154 GKN Kerncentrale Dodewaard 1

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Kernenergie in Nederland
4. Institutionele geschiedenis van N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN)
5. Archiefvorming en inventarisatie
6. Gebruikte literatuur
7. Bijlagen
7.1. Organogram N.V. GKN vanaf juni 1971 i
7.2. Organogram N.V. GKN vanaf oktober 1979 i
7.3. Organogram N.V. GKN vanaf 1993 i
7.4. Historisch overzicht van N.V. GKN
1154 GKN Kerncentrale Dodewaard 1
Inleiding
7. Bijlagen
7.4.
Historisch overzicht van N.V. GKN
1955 - Start van het overleg over de bouw van een kernenergiecentrale tussen de elektriciteitsproducenten, de industrie en het Ministerie van Economische Zaken.
1957 - KEMA stelt een commissie in om de mogelijkheden voor de bouw van een kernenergiecentrale te onderzoeken.
- Commissie Roodenburg van de Sep ontwerpt plannen voor de bouw van een kernenergiecentrale van 150 MWe.
1959 - Commissie Kernenergiecentrale (Sep) onderzoekt de mogelijkheid van een meer economisch verantwoorde exploitatie van een kernenergiecentrale. De commissie besluit om het concept van een 150 MWe kernenergiecentrale niet uit te voeren.
1960 - De gezamenlijke elektriciteitsbedrijven stellen een krediet beschikbaar voor het maken van een voorontwerp.
1961 - Sep en GE sluiten een contract voor het opstellen van een voorontwerp van een kernenergiecentrale met een vermogen van ongeveer 50 MWe.
1962 - De elektriciteitsbedrijven, het Ministerie van Economische Zaken en Euratom stellen een krediet beschikbaar voor het vervaardigen van een definitief ontwerp.
- Sep stelt een bouwbureau in voor de voorbereiding en de leiding van de werkzaamheden.
1963 - Publicatie van de Kernenergiewet (Wet van 21 februari, Staatsblad 83).
- Een werkgroep van Nederlandse ingenieurs (van Neratom, KEMA, PNEM en PGEM) wordt bij GE gedetacheerd voor het ontwerpen van de reactor en alle bijbehorende systemen en instrumentatie van de kernenergiecentrale Dodewaard.
- Sep sluit op 2 april een contract met IGEOSA voor het verschaffen van de 'know-how' en het verlenen van diensten voor de bouw van de kernenergiecentrale.
- Op 7 juni vraagt Sep een vergunning aan bij het College van Burgemeester en Wethouders van Dodewaard op grond van de Hinderwet.
1964 - De eerste grondwerkzaamheden starten op 23 september.
1965 - Op 2 februari wordt N.V. GKN door de gezamenlijke Nederlandse elektriciteits-produktiebedrijven opgericht.
- De heiwerkzaamheden beginnen op 25 februari.
- Het gemeentebestuur van Dodewaard verleent de bouwvergunning op 5 juli.
1968 - Op 6 maart wordt de splijtstof voor GKN voor de eerste maal kritiek in een proefopstelling in Petten.
- De splijtstofelementen komen op 2 april in Dodewaard aan.
- De eerste kritieke kern wordt bereikt op 24 juni.
- Het gemeentebestuur van Dodewaard verleent op 5 juli de hinderwetvergunning voor het oprichten en het bedrijven van de kernenergiecentrale.
- De eerste parallelschakeling aan het koppelnet vindt plaats op 25 oktober.
- Op 5 december wordt het vol vermogen bereikt.
- De Sep-bedrijfsvaardigheidsproef voor een reactorvermogen van 50 MWe wordt op 29 december voltooid.
- GKN stelt de Kontakt Kommissie Dodewaard (KKD) in voor het behartigen van personeelszaken.
1969 - H.M. de Koningin Juliana stelt de centrale op 26 maart officieel in bedrijf.
- Voor verbeteringen aan de turbine-ontwateringen gaat de centrale twee keer uit bedrijf.
- De adviesgroep voor de bouw van de kernenergiecentrale Dodewaard wordt ingeschakeld bij de beoordeling van de offertes voor kernenergiecentrale Borssele.
- Start van het ontwikkelingsproject voor de vervaardiging van vibrasol splijtstofelementen.
- Om de veiligheidsaspecten met betrekking tot de nucleaire veiligheid en de stralings-bescherming mede te beoordelen wordt een commissie van externe deskundigen, de ReactorVeiligheidsCommissie, ingesteld.
1970 - De Kernenergiewet wordt van kracht. (Stb. 1969, nr. 514).
- De (tijdelijke) absorptieplaten worden uit de reactorkern verwijderd.
- Verbeteringen in de turbine-installatie en het condensorkoelwatersysteem.
1971 - Eerste splijtstofwisseling en inspectie van het reactorvat.
- Een Sep-bedrijfsvaardigheidsproef voor een reactorvermogen van 55 Mwe wordt succesvol uitgevoerd.
1972 - GKN neemt deel in de splijtstofelementenfabriek Interfuel B.V.
- De centrale komt negatief in de publiciteit naar aanleiding van het optreden van haarscheurtjes in het overgangsstuk van reactorvatstomp N25; inspecties van de overige overgangsstukken brengt een scheurtje in het overgangsstuk van stomp N19 aan het licht. De overgangsstukken worden vervangen.
- Een deel van het personeel van GKN is nauw betrokken bij de bouw van Kernenergiecentrale Borssele (KCB) en bij projectstudies voor Kalkar.
1973 - Bij het onderzoek van de overgangsstukken wordt een daarvoor nieuw ontwikkelde ultrasoontaster gebruikt.
- Het overgangsstuk van stomp N6 wordt vervangen.
- Het gebruik van nieuw type element met Gadolinium, een slijtend gif, maakt een langere splijtstofcyclus mogelijk.
- De kernconfiguratie wordt aangepast; het aantal splijtstofelementen in de kern wordt in de periode 1973-1974 vergroot van 156 tot 164.
1974 - De eigen dosisregistratie wordt overgenomen door de Centrale Dosisregistratie van de radiologische dienst van TNO.
- De drie overgangsstukken op het reactorvat N3, N4 en N5 worden vervangen.
- Bij de reparatie van de overgangsstukken ontstaat een kleine PVC-brand; de daarbij ontstane chloorverontreiniging vergt een intensieve schoonmaakactie.
- De volgers van de regelstaafbladen worden verwijderd.
- Het GKN-personeel werkt mee aan de samenstelling van de Risico-analyse van de splijtstofcyclus van 3500 Mwe in Nederland (RASIN-rapport), door de Sep voor de regering opgesteld.
1975 - De organisatie van tijdelijke opslag van het radioactieve materiaal bij GKN na stagnatie in de afvoer leidt tot negatieve publiciteit.
- Er wordt een uitgebreid ruisonderzoek van de reactor gestart waarbij de fluctuaties van verscheidende meetsignalen van de reactorinstallatie worden bestudeerd.
- Reparatie van scheurtjes in de reactorvoedingwaterpompen.
1976 - De KCD wordt aangewezen als een nucleaire installatie waarvoor een alarmregeling dient te worden vastgelegd.
- Liquidatie van Interfuel B.V.
- KEMA ontwerpt nieuwe manipulatie-apparatuur voor ultrasoon (US) onderzoek van lasnaden.
- Het radioactief afvalbehandelingsgebouw wordt uitgebreid.
- De constructie van de waterafscheider turbine wordt gewijzigd.
- De schade aan schoepen van de hogedruk-turbine na het binnendringen van stukjes losgespoelde lasrups wordt gerepareerd.
- GKN stelt een Interne Reactorveiligheids-commissie (IRVCD) in. De bestaande ReactorVeiligheidscommissie (RVC) wordt omgedoopt in de Externe Reactorveiligheids-commissie (ERVCD).
1977 - GKN voert een reorganisatie door.
- Invoering van een nieuw afvalbehandelingssysteem voor het verwerken van laag en middel radioactief afval in 1000 litervaten van gewapend beton.
1979 - Ongeval met de kernenergiecentrale van Three Mile Island (TMI) bij Harrisburg; GKN voert aanpassingen in de procedures door.
1980 - De afvoer van ontladen splijtstofelementen stagneert. GKN krijgt een vergunning voor het opslaan van afgewerkte splijtstofelementen in de vrije (buffer-) ruimte van het opslagbassin; Tegen deze vergunning wordt een verzoek tot schorsing ingediend en beroep aangetekend bij de Raad van State o.a. door de vereniging 'Stop Dodewaard'.
- GKN wordt geconfronteerd met anti-kernenergieacties en blokkades.
- Start van het Dodewaard simulatorproject ter verwezenlijking van een simulator als ondersteuning voor de opleiding en voor het op peil houden van de kennis van het bedieningspersoneel met betrekking tot het gedrag van de centrale onder normale en abnormale condities.
1981 - De anti-kernenergiebeweging probeert de KCD in september door blokkades tot sluiten te dwingen.
- GKN-directie stelt de nota "Dodewaard open of dicht" op naar aanleiding van discussies binnen de Raad van Commissarissen.
- GKN ontwikkelt voorlichtingsmateriaal, waaronder de videofilm 'De kern van Dodewaard'.
- KCD en KCB kopen gezamenlijk een thermische zuurstof/waterstof-recombinatorinstallatie ten behoeve van ongevalsbeheersing in het reactorinsluitsysteem.
1982 - Modificatie van de voedingwaterinlaat aan het reactorvat.
1983 - GKN-personeel verleent medewerking aan de maatschappelijke discussie onder leiding van de Stuurgroep De Brauw.
- Reparatie aan de voedingwaterstomp N5.
- Vervanging van de voedingwaterverdeelring.
- GKN krijgt vergunning voor het verhogen van het vermogen van 163 MWth naar circa 183 MWth.
1984 - GKN besluit tot deelname in COVRA.
- De Raad van State verklaart enkele beroepen tegen bestaande bedrijfsvergunningen ongegrond.
1985 - Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) spant een procedure aan bij de Raad van State inzake bezwaren tegen de jaarrekening van 1982 van GKN.
1986 - Ongeval in Tsjernobyl.
1987 - Het OSAR Team van de IAEA onderzoekt de bedrijfsvoering van GKN en de veiligheid van de installatie in opdracht van de Nederlandse overheid; GKN past de administratieve opzet van de bedrijfsvoering aan en voltooit het handboek voor kwaliteitsborging. De IAEA-richtlijnen voor nucleaire veiligheidsklasseringen worden geïmplementeerd.
- Bij de reparatie van haarscheurtjes van de zuigaansluiting stomp N8 op het reactorvat wordt een tijdelijke afsluitingsconstructie aangebracht.
1988 - GKN krijgt op 14 januari een actuele bijgewerkte Kernenergiewetvergunning voor de gehele installatie.
- In het kader van het Project Kernongevallenbestrijding (PKOB) voert de overheid veiligheidsstudies uit.
- De kantoor- en HTC-ruimte worden uitgebreid; voor de groep Opleidingen komt een nieuw gebouw gereed.
- Het Ongevallen Monster Systeem (OMS) wordt ingevoerd met als doel op afstand watermonsters aan het reactorvat en de drukvereffeningsvaten te onttrekken.
- De afdichtingsconstructie in de aansluitpomp van het reactorvat stomp N8 wordt vervangen door een nieuw ontworpen permanente afsluitconstructie.
1989 - De invoering van de nieuwe elektriciteitswet maakt het GKN onmogelijk een zelfstandig productiebedrijf te blijven; GKN wordt overgedragen aan Sep dat de enige aandeelhouder van GKN wordt.
- Voor de stralingscontrole wordt een nieuw bedrijfsdosimetriesysteem ingevoerd.
- GKN breidt de groep Fysica en Beproevingen uit waardoor reactorfysische berekeningen in eigen beheer en onder eigen verantwoordelijkheid kunnen worden uitgevoerd.
- In het kader van het DOMO-project (Dodewaard Mixed Oxide) worden testelementen met plutonium in kern aangebracht.
- De afsteunconstructie van de N8-plug wordt aangebracht met behulp van nieuwe onderwaterlastechnieken.
1990 - In het kader van het project 'Herbezinning Kernenergie' voert GKN in samenwerking met KEMA en SAIC veiligheidsstudies en een probalistische risico-analyse (PRA) uit.
- Om meldingen van storingen in andere kernenergiecentrales te behandelen en interne storingen te evalueren wordt de Storingevaluatiecommissie (STEC) ingesteld.
- GKN stelt op 1 november een eigen ondernemingsraad in.
- Een nieuw- aanwezigheidsregistratie- en toegangscontrolesysteem (ARTOC) wordt ingevoerd.
- Start van het project Continuering Bedrijfsvoering (Conbed).
1991 - GKN installeert een interne Milieuzorgcommissie.
- In oktober wordt de nieuwe interne alarmorganisatie van kracht.
- Reparatie van een lekkage van de deelflens van de turbine.
- De definitieve afsluitingsconstructie van de zuigaansluiting (stomp) N8 op het reactorvat wordt aangebracht.
1992 - Op 29 mei vernietigt de afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad van State de in 1988 verleende Kernenergiewetvergunning; het oude complexe bestand van vergunningen wordt weer van kracht, aangevuld met nadere voorschriften betreffende het verhogen van de veiligheid van de centrale, de ar-beidsbescherming en hinderwetaspecten.
- De activiteiten om zo snel mogelijk een nieuwe vergunning te verkrijgen en de Conbed-activiteiten worden ondergebracht in het GKN Upgrade Project (GUP).
- De nieuw geformeerde Stafgroep Bedrijfsvoering (SBV) krijgt een adviserende en ondersteunende taak ten behoeve van de bedrijfsvoering.
1993 - Op 10 maart wordt een 'Gedoogbeschikking' verleend om de installatie te bedrijven volgens de vernietigde beschikking van 8 januari 1988 en de daarna afgegeven beschikkingen, met als voorwaarde dat GKN een programma start dat leidt tot een ontvankelijke vergunningaanvraag.
1994 - Ter voldoening aan de voorwaarden uit de gedoogbeschikking dient GKN een probabilistische veiligheidsanalyse, een integrale veiligheidsevaluatie en een nieuwe Kernenergiewet- en Wet verontreiniging oppervlaktewateren- vergunningaanvraag in, vergezeld van een geactualiseerd Veiligheidsrapport en een Milieu-effectrapport (MER).
1995 - Op 4 juli wordt de nieuwe Kernenergiewet- en Wet verontreiniging oppervlaktewateren-vergunning verleend.
- GUP start met het opstellen van detailontwerpen voor de aan te brengen modificaties.
- GKN ontwikkelt in eigen beheer de 'core monitor', een computer voor de bewaking van de kern.
1996 - De GUP-activiteiten richten zich op het technisch voorbereiden, aanbrengen en testen van de modificaties in de centrale.
- Sep kondigt op 3 oktober het besluit aan tot beëindiging van de elektriciteitsproductie: GUP wordt voortijdig beëindigd.
- Aan de hand van vier grote projecten wordt een traject opgezet van een verantwoorde, gefaseerde afbouw, waarin de centrale in een staat van conservering zal worden gebracht (de zogenoemde Veilige Insluiting) om na een wachttijd van veertig jaar definitief te worden ontmanteld.
1997 - Op 26 maart wordt de KCD tijdens een besloten bijeenkomst van het landelijk elektriciteitsnet geschakeld.
7.5. Overzicht van commissies bij GKN
7.6. Overzicht van belangrijke externe relaties van GKN en hun taken
7.7. Overzicht van GKN-projecten
N.B. In chronologische volgorde. Projecten gestart in 1996, na de beëindiging van de elektriciteitsproductie van de centrale zijn niet opgenomen in de lijst.

Kenmerken

Datering:
1954-1996 (2000)
Auteur:
C. Boonstra, E.F.A. Pelzers, E.C. Straatsma