Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd

0016 Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
Openbaarheid en citeren
1. Algemene inleiding
-- De Landschap in Gelderland, 1795-1798
N.B. De Staten van de drie kwartieren in Gelderland hielden in de regel tweemaal per jaar gecombineerde vergaderingen, de Landdagen, resp. in het voor-en najaar. In bijzondere gevallen waren er extra-ordinaris Landdagen. Tot 1795 werden de leden beschreven (opgeroepen) door het Hof van Gelre en Zutphen, dat in de perioden dat de Landschap niet bijeen was, de dagelijkse gang van zaken waarnam en voorts zorg droeg dat de besluiten van de Landschap werden uitgevoerd. Vanaf februari 1795 kreeg het dan ingestelde Provinciaal College van Policie, Financie en Algemeen Welzijn deze funktie. De Landdag werd beurtelings in één der drie kwartiershoofdsteden gehouden. De kwartierssecretaris, meestal de (raads-)secretaris van de betreffende stad, was dan tevens Landschapssecretaris; notuleren was een van zijn taken
De andere kwartieren hadden hun eigen secretaris ook meegenomen, die assistentie verleende. Van de Landdagsrecessen werden steeds gewaarmerkte afschriften gezonden naar de andere twee kwartieren, de Rekenkamer (vóór 1795), het Hof van Justitie en het Provinciaal College (vanaf 1795). De ingekomen stukken en andere ter vergadering behandelde stukken bleven (in originali) berusten in het archief van het kwartier (hoofdstad) waar de vergadering was gehouden. In afschrift treft men ze vaak in de andere twee Statenarchieven aan. Ten gevolge van deze gang van zaken is er geen Landschapsarchief gevormd. Van belang is nog dat het voorzitterschap dat steeds door de burggraaf van Nijmegen werd bekleed m.i.v. 18 oktober 1795 ging rouleren. Het kwartier waar de vergadering werd gehouden, leverde tevens de voorzitter. Zie voor de besluitvormingsprocedure: G.J. Mentink, Bijdrage tot de kennis van het formele besluitvormingsproces in de vergaderingen van de Staten van Gelderland, 1715-1794, in: Rijksarchiefschool, Verslag en bijdragen 1969-1970, Utrecht, 1971.
2.1. Provinciaal College van Policie, Financie en Welzijn, 1795-1798
3.1. (Eerste) Intermediair Administratief Bestuur, 1798
4.1. Adviserende Commissie van het (Eerste) Intermediair Administratief Bestuur, 1798
5.1. (Tweede) Intermediair Administratief Bestuur, 1798-1799
6.1. Landelijke Vergadering 's Lands van Culemborg, 1795-1799
7.1. Departementaal Bestuur van de Rijn, 1799-1802
8.1. Commissarissen tot de Administratie der Financiën, 1799-1802
9.1. Commissarissen tot de Administratie der Domeinen, 1799-1805
10.1. Eerste en Tweede Departementaal en Gedeputeerd Bestuur, 1802-1807
11.1. Raad van Financiën in het Departement Gelderland, 1805-1807
12.1. Landdrost Gelderland /Prefect Boven-IJssel, 1807-1812
13.1. Landdrost en Assessoren / Prefect en Raad van Prefectuur, 1807-1812
14.1. Landdrost/ Prefect als rechtbank in belastingzaken, 1807-1812
N.B. Zie ook het archief van de Raad van Financiën in het departement Gelderland en de inleiding bij het archief van de Prefectuur.
15.1. Prefectuur van het Departement van de Boven-IJssel, 1812-1813
N.B. Zie voor afkortingen van archieven en literatuur hoofdstuk 191. SB = Souverein Besluit.
16.1. Raad van Prefectuur van het Departement van de Boven-IJssel, 1812-1813
17.1. Directie der Directe Belastingen, 1811-1813
N.B. Zie voor een beschrijving van de organisatie en taakuitoefening van de Directie de kopnoten bij rubrieken 15.2.7.211. en 15.2.7.212. De inv. nrs. 6391 en 6395 zijn aangetroffen in het archief van de Prefectuur. De inv. nrs. 6392-6394 zijn in 1896 en 1900 overgedragen door de griffier van de Provinciale Staten van Gelderland. Deze stukken zijn alles wat rest van het archief.
18.1. Gecombineerd College van Financiën, 1802-1805
-- Commissarissen tot de Administratie der Financiën in de drie voormalige kwartieren Nijmegen, Zutphen en Arnhem, 1799-1802
-- Colleges van Financiën in de drie kwartieren Nijmegen, Zutphen en Arnhem, 1802-1805
19.1. Commies mr. G.H. Eerligh, 1802-1812
20.1. Auditiekamer/Auditeur van het Departement Gelderland, 1803-1807
21-23.1. Kwartierdrost/Onderprefecten van Arnhem, Zutphen en Nijmegen/Tiel 1807-1813
24.1. Onderprefect van het Arrondissement Nijmegen, 1810-1813
25. Bijlagen
Inventaris
5.2. (Tweede) Intermediair Administratief Bestuur, 1798-1799
5.21. Intermediair Administratief Bestuur
5.211. Algemeen
5.211.2. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken
Ingekomen stukken, 1798-1799. 5 pakken
1798 februari-juni
548 [Enkele percelen heide in het Herenveld bij Wageningen, [ca. 1799]
Erfgoedstuk
0016 Gewestelijke besturen in de Bataafs-Franse tijd
Inventaris
5.2. (Tweede) Intermediair Administratief Bestuur, 1798-1799
5.21. Intermediair Administratief Bestuur
5.211. Algemeen
5.211.2. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken

Ingekomen stukken, 1798-1799. 5 pakken

1798 februari-juni
548
[Enkele percelen heide in het Herenveld bij Wageningen, [ca. 1799]
Erfgoedstuk
Titel:
[Enkele percelen heide in het Herenveld bij Wageningen
Beschrijving:
Schetskaart van een heideveld bij Wageningen
Maker:
N.N.]
Uitleg auteursrechten:
Op dit werk rusten geen auteursrechten meer. U mag het werk zonder toestemming kopiëren, distribueren, vertonen, opvoeren, wijzigen of van het werk afgeleid materiaal maken alsmede gebruiken voor commerciële doeleinden. Public Domain Mark 1.0 licentie Disclaimer

Het Gelders Archief stelt een bronvermelding op prijs: Gelders Archief: [toegangsnummer] - [inventarisnummer], [indien bekend: naam maker/fotograaf], Public Domain Mark 1.0 licentie.
Plaats:
Wageningen
Datering:
[ca. 1799]
Plaats van uitgave:
[Z.pl]
Techniek:
Handschrift
Math. gegevens:
[Geen schaal vermeld]
Vorm:
1 kaart
Afmeting:
21 x 33 cm
Annotatie:
Het oosten boven. Op achterzijde van deze schets: Rec. 2 febr. 1799
Signatuur:
0016 Bataafs Frans Archief 548
5.22. Commissie tot de Financie der Domeinen
N.B. Van deze commissie is de samenstelling enige malen gewijzigd. De commissie nam op 19 februari 1798 het domeinbeheer over van het Departement van Financie van het Provinciaal College. Haar taak bestond uit het controleren van het beheer der domaniale goederen en het goedkeuren van de daaruit voortvloeiende betalingen. De rentmeesters in de verschillende rentambten moesten maandelijks een staat van ontvangsten en uitgaven bij het (Tweede) I.A.B. indienen, dat deze lijsten ter behandeling aan de commissie doorgaf. Zij verstrekte-op verzoek-ook adviezen over de ingediende deolaraties. Na controle hechtte de commissie haar goedkeuring aan de declaratie, meestal in de vorm van een rapport en gaf dit door aan het I.A.B. Dit bestuur verleende dan aan de desbetreffende rentmeester ordonnantie tot betaling (zie inv. nr. 585). Een enkele maal gaf de commissie ook zelf opdracht om rekeningen uit te betalen. Behalve controle op het financiële beheer, waren de leden der commissie ook verschillende malen, meestal als vervanger van één der gecommitteerden tot de financiën in één der kwartieren, bij de verpachting van de domeingoederen, de houtverpachting e.d. aanwezig. Verder verstrekte de oommissie gegevens t.b.v. de hervorming van het belastingstelsel, waarmee de Agent van Financiën, I.J.A. Gogel, in 1798 een aanvang had gemaakt. In maart ontving de commissie een schrijven van Gogel om informatie te verschaffen omtrent de jaarlijkse inkomsten van het gewest, zowel uit de middelen-een aangelegenheid van de gecommitteerden tot de Financiën in de drie voormalige kwartieren-als uit de domeinen. Al in april stuurde het (Tweede) I.A.B. alle staten van de verschillende rentmeesters op. Hierop werd vanuit Den Haag meegedeeld dat men slechts een overzicht der "generale casse" van het voormalig gewest wenste. Deze algemene overzichten kwamen in juni en augustus gereed (zie ook inv. nrs. 574-579).
5.23. Commissie van policie
N.B. Het ledental van deze commissie heeft verschillende wijzigingen ondergaan. De werkzaamheden van de commissie lagen op het terrein van de openbare orde en het bestuur in brede zin. Zij moest toezicht uitoefenen op het doen en laten van de richters en andere bestuursambtenaren. Uit de notulen van deze commissie blijkt dat zij-op verzoek van het I.A.B.-dit bestuur onder meer van advies diende in zaken over ongeregeldheden, het houden van bedelaarsjachten, de aanstelling en salariëring van richters en bestuursambtenaren, de afkondiging van plakkaten, enz. Daarnaast handelde de commissie ook zelf zaken af, die door het (Tweede) I.A.B. aan haar waren overgedragen, b.v. de kwestie over het wegnemen van de wapenborden en het verwijderen van "publieke scripties en emblemata", het nemen van maatregelen tegen de runderpest en de rode loop. Ook in zaken aangaande de marken en geërfden trad de commissie enigszins zelfstandig op-dus niet op instigatie van het I.A.B. zelf. Onder dit laatste viel, naast de regeling van limietscheidingen, b.v. het treffen van maatregelen omtrent de schadevergoeding voor landbouwers, wier vee was afgemaakt vanwege de runderpest. Deze vergoeding werd gefinancierd uit de inkomsten van de voormalige geestelijke goederen. De zelfstandigheid van de commissie mag, mede gezien het feit dat de leden ook in andere permantente commissies zaten, echter niet overschat worden. Uiteindelijk maakten de leden als zodanig deel uit van het voltallig bestuur van het (Tweede) I.A.B. en waren ze daaruit voortgekomen.
Tegelijk met de opheffing van het (Tweede) I.A.B. in maart 1799 hielden ook de werkzaamheden van deze commissie op.

Kenmerken

Datering:
1795-1813
Auteur:
J. Hofman (red.)