Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Gelderse Rekenkamer

0012 Gelderse Rekenkamer

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. De geschiedenis van de Rekenkamer
4. De geschiedenis van het archief van 1543 tot 1915
5. De ordening en beschrijving van het archief
6. Afkortingen
Inventaris
Tweede afdeeling. Onderdeelen van het domeinbeheer (uitgezonderd rekeningen en bijlagen)
D. Beheer van de riviertollen
N.B. N.B. Deze beschrijving kon niet worden ingericht als die van de tolrekeningen in de 3de afdeeling D blz. 282, waar de verschillende tolambten aan de indeeling ten grondslag liggen. Daarvoor kwamen er te veel stukken van algemeenen aard in aanmerking om hier te worden geplaatst, terwijl onderverdeeling van de weinige overige stukken omslachtig zou zijn. In dit verband verdient ook opmerking, dat de tollen in periodes van verpachting geen tolambten vormden, maar feitelijk tot het landrentambt-generaal behoorden, omdat de pacht in de kas van dat rentambt gestort werd. Intusschen is die onderscheiding praktisch moeilijk te handhaven en derhalve zijn ook de stukken betreffende verpachte tollen hier niet misplaatst. Die betreffende tollen, welke steeds tot bepaalde rentambten behoord hebben (bijv. dien te Hedel), zal men echter hier niet vinden
Opmerking verdient, dat de belangrijkste watertol is de groote Geldersche tol, die in de middeleeuwen te Lobit werd geheven en daarom in lateren tijd nog wel Lobitsche tol werd genoemd. Reeds hertog KAREL had dezen tol te Arnhem, IJseloord en Nijmegen doen heffen, omdat Lobit in 1473 Kleefsch was geworden. Nadat WILLEM VAN KLEEF die splitsing tijdelijk had opgeheven, voerde het Oostenrijksche bestuur haar in 1543 weer in. Sindsdien is er steeds afzonderlijk tol geheven van de Waal-, Rijn-en IJselvaart, behoudens dat in 1663 de tollen te Arnhem en te IJseloord onder ééne administratie gebracht zijn.
E. Subalterne rentambten
XVIII. Rentambt Steenwaard
N.B. De Steenwaard vormde een tusschen Gelderland en Kleef betwist gebied bij Elten (thans gemeente Herwen & Aerdt), dat veelal het Erfkamerlingschap werd genoemd, omdat de titel erfkamerling van Gelre en Zutphen er aan was verbonden. Bovendien behoorde er de hooge jurisdictie toe. Na den aankoop van dit gebied door de Landschap, in 1792, is het als een afzonderlijk rentambt onder het beheer van den secretaris der Rekenkamer gesteld.
De hier beschreven stukken zijn grootendeels archivalia, die door de verkoopster in 1792 zijn overgedragen. Die van vóór 1773 vormen een onvolledige verzameling. Een charter van 1401, dat wel van een der eigenaars afkomstig was, doch niet op de Steenwaard betrekking had, is er uit verwijderd. Het geheel is, op een paar stukken na, uitgeleend geweest aan den directeur van de registratie te Arnhem G. VAN RIEMSDIJK en in 1893 eerst van den Alg. Rijksarchivaris terug ontvangen. NIJHOFF heeft dientengevolge de stukken niet in zijn inventaris opgenomen. De in 1792 overgedragen retroacta waren geborgen in portefeuilles, gemerkt A, B, C en D, en in omslagen, waarop de rentmeester van de eigenaresse vóór de Rekenkamer opschriften in het Duitsch had geplaatst. Daar die ordening niet dienstig bleek te zijn voor een duidelijk overzicht, is er niet aan vastgehouden. Een inventaris bestond er trouwens niet van. Waar mogelijk zijn echter de oude omslagen behouden.
0012 Gelderse Rekenkamer
Inventaris
Tweede afdeeling. Onderdeelen van het domeinbeheer (uitgezonderd rekeningen en bijlagen)
E. Subalterne rentambten
XVIII.
Rentambt Steenwaard
N.B. De Steenwaard vormde een tusschen Gelderland en Kleef betwist gebied bij Elten (thans gemeente Herwen & Aerdt), dat veelal het Erfkamerlingschap werd genoemd, omdat de titel erfkamerling van Gelre en Zutphen er aan was verbonden. Bovendien behoorde er de hooge jurisdictie toe. Na den aankoop van dit gebied door de Landschap, in 1792, is het als een afzonderlijk rentambt onder het beheer van den secretaris der Rekenkamer gesteld.
De hier beschreven stukken zijn grootendeels archivalia, die door de verkoopster in 1792 zijn overgedragen. Die van vóór 1773 vormen een onvolledige verzameling. Een charter van 1401, dat wel van een der eigenaars afkomstig was, doch niet op de Steenwaard betrekking had, is er uit verwijderd. Het geheel is, op een paar stukken na, uitgeleend geweest aan den directeur van de registratie te Arnhem G. VAN RIEMSDIJK en in 1893 eerst van den Alg. Rijksarchivaris terug ontvangen. NIJHOFF heeft dientengevolge de stukken niet in zijn inventaris opgenomen. De in 1792 overgedragen retroacta waren geborgen in portefeuilles, gemerkt A, B, C en D, en in omslagen, waarop de rentmeester van de eigenaresse vóór de Rekenkamer opschriften in het Duitsch had geplaatst. Daar die ordening niet dienstig bleek te zijn voor een duidelijk overzicht, is er niet aan vastgehouden. Een inventaris bestond er trouwens niet van. Waar mogelijk zijn echter de oude omslagen behouden.

Kenmerken

Datering:
1543-1795
Auteur:
A.H. Martens van Sevenhoven
Categorie: