Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
x0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Archief en inventarisatie
4. Verkort aangehaalde literatuur en bronnenuitgaven
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
Inleiding
4. Verkort aangehaalde literatuur en bronnenuitgaven
Asch van Wijck, A.M.C., Archief voor kerkelijke en wereldlijke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelijk van Utrecht. 3 dln. (Utrecht, 1850-1853).
[Asch van Wijck, A.M.C. van,] 'Oorkonden afkomstig uit het archief van Buren [1277-1481]: oorspronkelijke charters', Codex diplomaticus neerlandicus: verzameling van oorkonden, betrekkelijk de vaderlandsche geschiedenis, uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Tweede serie, eerste afdeeling (1852) 1-165.
Asch van Wijck, A.M.C. van, ‘Nadere oorkonden uit het archief van Buren [1050-1399]’, Codex diplomaticus neerlandicus: verzameling van oorkonden, betrekkelijk de vaderlandsche geschiedenis, uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Tweede serie, tweede deel, eerste afdeeling (1853) 166-251.
Asch van Wijck, A.M.C. van, ‘Nadere oorkonden uit het archief van Buren [1400-1423]’, Codex diplomaticus neerlandicus: verzameling van oorkonden, betrekkelijk de vaderlandsche geschiedenis, uitgegeven door het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Tweede serie, derde deel, eerste afdeeling (1855) 89-496.
Betouw, J. in de, Vervolg der handvesten van Nijmegen en andere onuitgegeevene charters, bij de opening van den Blok ontdekt (Nijmegen, 1789).
Blok, P.J., J. A. Feith, S. Gratama, J. Reitsma, C.P.L. Rutgers, Oorkondenboek van Groningen en Drente (Groningen, 1896-1899).
Böhmer, J.F. en W. Altmann, Regesta Imperii. XI: Die Urkunden Kaiser Sigmunds 1410–1437. 2 dln.(Innsbruck 1896-1900).
Böhmer, J. F. en V. Samanek, Regesta Imperii VI. Die Regesten des Kaiserreichs unter Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1272-1313. Abt. 2. Die Regesten des Kaiserreiches unter Adolf von Nassau: 1291-1298 (Innsbruck, 1948).
Bondam, P., Charterboek der Hertogen van Gelderland en Graaven van Zutphen I. 4 dln. (Utrecht, 1783-1809).
Brom, G., Bullarium Trajectense, Romanorum Pontificum diplomata. 2 dln. (Den Haag, 1891-1896).
Croenen, G., De oorkonden van de familie Berthout 1212-1425 (Brussel, 2006).
Doorninck, P.N. van en J.S. van Veen, Acten betreffende Gelre en Zutphen, 1107-1415. Naar de drie handschriften: A. dat Alste register en I Oldste register te Arnhem, zoomede B. No. 22 te Dusseldorp (Haarlem, 1908).
Doorninck, P.N. van en P.C. Molhuysen, Briefwisseling der hertogen van Gelre en Gulik 1389-1393,naar de oorspronkelijke handschriften uitgegeven (Haarlem, 1903).
Doorninck, P.N. van, Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392 uit het Staatsarchief te Dusseldorp Register B No. 23 (Haarlem, 1900).
Doorninck, P.N. van, Acten betreffende Gelre en Zutphen 1377-1397 uit het Staatsarchief te Dusseldorp register B No. 24 (Haarlem, 1901).
Doorninck, P.N. van, Acten en Leenacten betreffende Gelre en Zutphen van 1376-1404. Uit het Staatsarchief te Dusseldorp, naar de oorspronkelijke handschriften uitgegeven. IV 1400-1404 (Haarlem, 1901).
Doorninck, P.N. van en P.C. Molhuysen, Briefwisseling der hertogen van Gelre en van Gulik, 1389-1393, Haarlem 1903.
Doorninck, P.N. van, Schatting van den lande van Gelre voor de Veluwe van het begin der 14de eeuw. Naar het oorspronkelijke handschrift in het Rijksarchief te Arnhem uitgegeven (Haarlem, 1905).
Doorninck, P.N. van, Schatting van den lande van Gelre, voor het Overkwartier en Betuwe van 1369. Naar het oorspronkelijke handschrift in het Staatsarchief te Dusseldorp uitgegeven (Haarlem, 1903).
Frankewitz, S., Die geldrischen Ämter Geldern, Goch und Straelen im späten Mittelalter. Veröffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend Bd. 87 (Geldern, 1986).
Fremery, J., Cartularium van de abdij Mariënweerd (’s-Gravenhage, 1890).
Friedländer, E., Ostfriesisches Urkundenbuch. Band 1: 787-1470 (Emden, 1878).
Hasselt, G. van, Geldersch Maandwerk, 2 dln. (Amhem 1807-1808).
Hasselt, G. van, Roozendaal als de prachtigste bezitting der Geldersche graven en hertogen en derzelver hofhouding aldaar (Arnhem, 1808).
Janssen de Limpens, K.J.Th. (ed.), Rechtsbronnen Gelders Overkwartier, Werken der Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht. 3e reeks 20 (Utrecht, 1965).
Jappe Alberts, W., De Staten van Gelre en Zutphen tot 1459 I (Groningen-Djakarta, 1950).
Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 6, Tweede serie (Utrecht, 1850).
Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 7, Tweede serie (Utrecht, 1851).
Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 8, Tweede serie (Utrecht, 1852).
Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 11, Derde serie (Utrecht, 1855).
Kuys, J., De ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca. 1250-1543) (Nijmegen, 1987).
Kuys, J.A.E., 'De ambtman van Grave en het Land van Cuyk, Johan van der Donck (1443-1479)', Bijdragen en Mededelingen Gelre 76 (1985), 20-35.
Lacomblet, T.J., Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins … III (Düsseldorf, 1853).
Loon W. van en H. Cannegieter, Groot Gelders placaet-boeck, inhoudende de placaeten ende ordonnantien, soo by wylen keyser Kaerle en Coninck Philips als hertogen van Gelre ende graven van Zutphen, als by de edele mogende heeren Staeten des furstendoms Gelre ende graeffschaps Zutphen, sedert den jaere 1543 tot den jaere 1700 uytgegeven. Als mede de principaelste resolutien raekende saecken van politie en justitie by de selve heeren Staten sedert den jaere 1577 tot den jaere 1700. 3 dln. (Nijmegen, 1701-1741).
Martens van Sevenhoven, A.H., J.J.S. Sloet en J.S. van Veen, Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, naar het oorspronkelijke handschrift uitgegeven. Het kwartier van Nijmegen (Arnhem, 1924).
Meihuizen, L.S., De rekening betreffende het graafschap Gelre 1294/1295. Werken Gelre 26 (Arnhem, 1953).
Meij, P.J., 'Over de lotgevallen van de Gelderse landsheerlijke privilegebrieven', Bijdragen en Mededelingen Gelre 58 (1959) 141-155.
Meij, P.J., Gelderse charters uit München teruggekeerd (‘s-Gravenhage, 1953).
Meij, P.J. e.a., Geschiedenis van Gelderland 1492-1795. Deel II (Zutphen, 1975).
Mieris, F. van, Groot Charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland. 4 dln. (Leiden, 1753-1756).
Nirrnheim, H., Bürgermeister Hinrik Salsborch, Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 12 (1908) 261-342.
Nijhoff, I.A., Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegevene oorkonden opgehelderd en bevestigd. 6 dln. (Arnhem, 1830-1875). NB Er wordt naar nummers verwezen, niet naar bladzijden, dit gebeurt alleen als het de Inleidingen betreft (dan in romeinse cijfers).
G. Piccard, Die Wasserzeichenkartei Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart 17 Findbücher. Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg. Sonderreihe (Stuttgart, 1961-1997).
Pontanus, J.I., Historiae Gelricae Libri XIV (Harderwijk, 1639).
Riemsdijk, Th. van, De Tresorie en Kanselarij van de Graven van Holland en Zeeland (’s-Gravenhage, 1908).
Schilfgaarde, A.P. van, Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen. Werken Gelre 73 (Arnhem, 1967).
Schwartzenberg en Hohenlansberg, G.F. Baron thoe, Groot Placaat en Charter-Boek van Vriesland. 5 dln. (Leeuwarden, 1768-1793).
Slichtenhorst, A. van, XIV boeken van de Geldersse geschiedenissen (Arnhem, 1653).
Sloet, J.J.S. en J.S. van Veen, Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, naar het oorspronkelijke handschrift uitgegeven. Leenen buiten Gelderland (uitheemsche leenen) (Arnhem, 1912).
Sloet, J.J.S. en J.S. van Veen, Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, naar het oorspronkelijke handschrift uitgegeven. Overkwartier (Arnhem, 1904).
Sloet van de Beele, L.A.J.W., Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutphen tot op den slag van Woeringen, 5 Juni 1288. 3 dln. ('s-Gravenhage 1872-1876).
Sloet van de Beele, L.A.J.W. (ed.), Wilhelmus de Berchen, ...De nobili principatu Gelrie et eius origine (‘s-Gravenhage, 1870).
Steinhausen, G., Deutsche Privatbriefe des Mittelalters. Erster Band: Fürsten, Magnaten, Edle und Ritter (Denkmäler der deutschen Kulturgeschichte I) (Berlin, 1899).
Veen, J.S. van en J.J.S. Sloet, Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het kwartier van Arnhem (Arnhem, 1917).
Struick, J.E.A.L. Gelre en Habsburg, 1492-1528. Werken Gelre 30 (Utrecht, 1960).
Veen, J.S. van, De laatste regeeringsjaren van Hertog Arnold (1456-1465). Werken Gelre 14 (Arnhem, 1920).
Veen, J.S. van en J.J.S. Sloet, Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Het kwartier van Zutphen (Arnhem, 1917).
Waale, M. J., De Arkelse oorlog, 1401-1412. Een politieke, krijgskundige en economische analyse. Middeleeuwse studies en bronnen XVII (Hilversum, 1990).
Winter, J.M. van, Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen. 2 dln. Werken Gelre 32 (Arnhem, 1962).
5. Genealogisch overzicht
Inventaris
Kenmerken
Datering:
(969) 1107-1543 (2020)
Auteur:
I.A. Nijhoff, A.H. Martens van Sevenhoven, P.J. Meij, A.H. Jenniskens, J. den Draak, M. van Driel, red. F.J.W. van Kan
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS