Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten
xRegesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Regesten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

87.824 regesten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Regest773 Zijn erschenen Jan Janss en Goessen Jans, gebroeders, en Hilleken, Jan Janss voorzegd echte huisvrouw, met recht besat ter instantie van Jan Beyer om getuigenis der waarheid te geven en hebben door dwang des rechten getuigd als hierna beschreven; en hebben Jan Janss, Goessen Janss, gebroeders, gezworen ad S.cta dat het zich begeven dat omtrent 9 jaar geleden een huwelijk gemaakte is geworden tussen de alde Jan Goessens en Gertgen Crabben; dat Jan Beyer, Gertgens neef wezende, haar gaf tot een huwelijksgoed 200 daler uit zeker onderpand, gelegen in de kerspel van Elst in de ambte van Overbetuwe, waarvan gemaakt zijn 2 brieven, wel bezegeld; Daartoe gaf Jan Beyer zijn moei alle zijn huisraad, die hem van zijn ouders aanbestorven was en zo is dat goed voorzegd gebracht geworden in Jan Goessens huis, waarvan in de 2 brieven voorzegd sprake is; Hierna heeft zich begeven dat de alde Jan Goessens gestorven is, die God benedigen wil, Gertgens voorzegd man, dat omtrent geleden is 3 jaar; zo is het gebeurd dat Gertgen voorzegd is gegaan met de ergenamen van zal. Jan Goessenss tot Jan Henrickss, waar zij de brieven doorgezien hebben; zo heeft Gertgen voorzegd Jan Beyer, haar neef, weder op zijn vrije voeten gesteld en heeft Jan Beyer zijn brieven wederomgegeven in zijn handen, dewelke Jan Beyer terstond cancelleerde zonder becroen van iemand in haar tegenwoordigheid, waarop Lyss Henrickss tot Jan Beyer sprak: "Siet nu beter to dat gy sulcke brieve nyet wederom van U geefft", waarop Gertgen, zijn moei voorzegd, sprak tot Jan Beyer: "ick heb soe duck moten hoeren dat ick U guet hadde; siet nu dat gy Uwe guet wysselick verwaert, want hadde ick dat guet nyet gehadt, dat weer al wech gewest "; en hebben Jan Janss Jan Janss bij de eed, die hij gedaan heeft, die voorzegd staat en Hylleken, zijn vrouw haar handen op haar borsten leggende getuigd dat zij gezien en gehoord hebben opten zelve dag als Gertgen voorzegd van Jan Henrickss huis kwam en de brieven als voorzegd
Datering:
[ongedateerd]
Folio:
tussen 81v-82r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
399
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest753 Wij, Jan van Ryngenbergh en Pelgrum van den Gruythuyss, schepenen te Arnhem, tuigen met deze open transfixbrief, door dit tegenwoordig instrument gestoken, dat voor ons in de schependom gekomen en verschenen is Ursula Riddelerss [N.B.: doorgehaald: Regulerss], echte huisvrouw van Jorien Probach, en heeft verlijd en openlijk bekend dat al hetgene, in deze tegenwoordige instrument begrepen, haar testament, uiterste en leste wil is, waarbij zij te leven en te sterven gedenkt, gedateerd in het jaar onzes heren 15[63], begerende daarvan gerichtelijk door ons betuigd te zijn, in oorkonde 's briefs bezegeld, en beset nog de testatrix voorzegd in testament de zieltafel 50 Phls. gl. , waarvoor zij en haar erven een armen man of vrouw stellen en inschrijven laten zullen in het Zieltafelboek, die alle Manendagenmorgen de almysse en praven van de Zieltafel ontvangen zal, gelijk de arme praveners, en, als zij beiden of één van beiden aflijvig werden, anderen in hun plaats zullen stellen en inschrijven laten, voorbehouden alle desgenen de voorzegde testatrix in de testament voorheen gemaakt heeft onverkort en in volle waarde zal blijven; en bekent nog met haar eigen hand, hieronder beschreven, dat haar uiterste wil en mening is en begeert dit nabeschrevene door haar erfgenamen achtervolgd te worden: - in den eersten beset zij in testament Sente Catharinen gasthuis 2 daler tot onzer liever vrouwen "rock"; - de vondeling, die zij heeft helpen brengen, haar "tenerssen" tabbert, haar "sanghwynssch rock" en een hoyck met een "koevell" en een paar mouwen en een lap en een paar hemden en wat van elks lynengewaad, tot haar lijf gehorende, zoverre zij deugen wil; anders zal men een ander goede maagd geven, die men mede ter ere brengen zal; - Jenneken van Bleeck zal hebben myn dagelijkse tabbert en 1 daler; - Henrisken Lensen 2 daler; - Gyell Loeffloffs[!] één van mijn "zielen" en 2 van mijn hemden; - nog Lysbeth Aelbert Beckerss dochter zal hebben mijne hilligen dagelijke zwarte "rock";
Datering:
30-06-1565
Folio:
tussen 79v-80r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
399
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest611 Comparuit de achtbare en vrome Henrick [Hoefft genaamd] Vryssen, ambt Krieckenbecks landschrijver, met recht besat ter instantie van Meester Jan van Dorp, gemachtigde der weduwe van zal. Meester Jan Schenck, om getuigenis der waarheid te geven en heeft door dwang des rechten getuigd et juravit ad S.cta de gerechte waarheid te zijn: - bekent dat hij in de 6 jaar bij Meester Jan Schenck zal. oder wes in zijn dood gewoond en bij hem op de leenkamer geschreven en dat hij, getuige, binnen de tijd en jaren voorzegd, als Meester Jan zal. de leste bouw aan der strate aanving te bouwen, en daarna nog altijd van Meester Johan zal. gehoord dat hij zulks dede uit "ontheysch" des alden en des jongeren heer to Anholt en zulks op conditie als te weten wanneer de proces, zo te Brussel door de Batenborchse partijen tegen Co. en Keizer. Matt., hertog van Gelre, aangevangen, volvoerd en uitfundig gemaakt, dat dan diegenige, die deze Batenborgher hoff toegedeeld [zou worden], Meester Johan zal. voorzegd of zijn erven alle bewijslijk uitgelegde penningen, zo tot de bouw ergangen en verstrekt, zal wedergeven en daartoe nog voor zijns, Meester Johans zal. of de erven voorzegd moeite, last en arbeid, die zij daaraan gedaan en gehad, eens verricht en wel betaald zal worden 500 Carolus gl. eer en te voor dat hij of zijn erven uit den have en huize "zougen" of van alle percelen voorzegd genoegd en vernoegd waren, en hij, getuige, heeft ook naderhand wel gehoord, als de oude heer gestorven was en de jonge bij Meester Jan zal. "ingezoegen" was, dat Meester Jan zal. en zijn Edelheyd der halve disputierlich werden en dat de jonge heer der tijd sprak in effect van deze woorden: "meester Jan, wess euch myn vader z. zugesacht, weet ick well; dasselbe will ick euch oick also halten; daerom bouwet vry op myn woerdt voertaen"; - heeft ook hij, getuige, als hij bij Otto van Wylich, zal. ambtman in der Hetter, gewoond, dikwijls gehoord dat de jonge heer en Ott van Wylich dezenthalve
Datering:
30-10-1564
Folio:
62av
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
399
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest559 Tuigt Warner van Zevener met recht gebaad ter instantie van Joffer Ffye van Broichuysen dat hij op mei verleden Ao. 1565 gezonden is geweest door Neesken [van] Manen bij Meester Jan van Broickhuysen om te vragen of de koe, die zijn zuster nog in de stal staande had, "veyle" waar om die te verkopen en om penninkswaarde geven wilde, waarop Meester Jan Neess en Werner voorzegd bescheiden heeft des anderen daags bij hem te komen en des anderen daags is Neessken met Jan, haar zoon, in de stal gegaan om die koe te bezien en deszelven daags is Warner komen gaan van Gysbert van der Hoevens huis, die Jan van Manen, staande achter in de deur van Broichuysen stal, aangeroepen heeft, zeggende dat de koe niet opstaan wilde, waarop Warner geantwoord waarom hij dan die koe kopen wilde, als die koe niet opstaan wilde; - Is die koe uit de stal gekropen opten dele, die Warner en Jan van Manen opgebeurd hebben en gestaan heeft opten deel, wel te pas wezende, en gezien dat zij wel eten en drinken mocht; - heeft Neess gevraagd wat Jan van Broichusen die koe loofde; heeft Jan [van] Broichhuysen geantwoord: 16 rijder gl., zeggende dat zijn zuster, die koe niet min verkopen wilde, en heeft Warner de koop gemaakt op 16 rijder gl. bij alzo dat Neess zijn zuster dat geld betalen zou als zij wederom thuis kwame; - en zegde Meester Jan dat die koe wel liggen en opstaan zou tussen dit en deze avond en zou die koe dat niet doen, zo zou Neessken hem die koe wederom brengen; en zegt Warner dat op deze [comparitie] door Neessken en haar zoon die koe meegenomen is en [dat zij die] in haar stal geleid hebben en beloofd de penningen op de condities voorzegd te betalen; - en heeft Warner verder [getuigd] dat hij diezelve avond Neess van Manen gevraagd heeft of de koe ook gelegen had en hoe haar die koe aanstond, waarop Neess geantwoord dat de koe wel gelegen en opgestaan had en haar wel aanstond en haar "soppe" gegeten had; - tuigt Jenneken Nordynck dat zij des anderen daags is komen gaan
Datering:
ongedateerd
Folio:
56er, tussen 56v-56dr
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
399
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Adres
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
(parkeerplaats aan de Mercatorweg)
  Telefoon
 Contact

Openingstijden studiezaal

Disclaimer
Privacy statement