Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Adresboeken
xAdresboeken

Adresboeken

Adresboeken zijn boeken met hierin de namen van personen of bedrijven en hun adressen uit de gemeente Arnhem en omgeving op een bepaald moment. Omdat de bevolkingsregisters van Arnhem in de oorlog verloren zijn gegaan, is dit een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek in Arnhem.

Hoe zoekt u door de adresboeken van Arnhem en omstreken?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 

Welke jaargangen kunt u doorzoeken?

  • De adresboeken van de periode 1855-1942 zijn hier online te doorzoeken.
  • In de periode 1943-1946 zijn geen adresboeken uitgegeven.
  • Vanwege auteursrechtwetgeving mogen de adresboeken van de periode 1947-1972 niet online gepubliceerd worden. U kunt deze delen wel in onze studiezaal inzien.

Wilt u meer informatie over (het zoeken in) de adresboeken?

In de Onderzoeksgids Adresboeken vindt u onder andere meer informatie over:
  • Belangrijke zoektips bij het zoeken door de adresboeken.
  • Informatie over welke filters u kunt gebruiken.
  • Uitleg over hoe u door de jaargangen van de adresboeken kunt bladeren.
  • Uitleg over wat de adresboeken precies zijn.
 
Adresboeken
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: adresboeken
beacon
24.953 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adres-, zak- en jaarboek voor Arnhem en Velp
Titel:
Adres-, zak- en jaarboek voor Arnhem en Velp
Pagina:
25
Jaar:
1855
Plaats:
Arnhem e.o., algemeen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adres-, zak- en jaarboek voor Arnhem en Velp
Titel:
Adres-, zak- en jaarboek voor Arnhem en Velp
Pagina:
26
Jaar:
1855
Plaats:
Arnhem e.o., algemeen
40 Leden van den Raad. J.v.Aftr. G. André de la Porte. 4859 G. H. Andres weth. . 4857 M. F.Blaauw. . . 4855 J, J. van Braam . . — N. W. Buddingh. . 4857 R. M. Dullert . . — Mr. G. van Eek . . 4855 Mr. H. J. van Gennep. — Mr. II. J. Kronenberg 1859 J.v.Aftr. J. D. van Leeuwen . 4857 Mr. J. J. A. A.bar.v. Pallandt. burgetn. 4855 Mr. A. A. Roukens. 1859 Mr. E. Scheidius . 4857 Mr. J. W. Schilt, uih. 4855 Mr. W. Staats Evers. 4859 Mr. W. H. Taaij. . — G. A. A. van de Wall. 4857 Secretaris. Mr. J. J. van Hasselt. De Leden van den raad worden gekozen door kiezers, die zijn: Ne-derlanders, ( Nederlanders, ) of genaturaliseerd, ingezetenen der Gemeente, in ’t volle be-zit ( bezit ) der burgerlijke en burgerschapsr egten, en betalende de helft van den census tot kiezen van Ledeii voor de Staten Generaal en Provinc. Staten vereischt, dus ƒ 20., in de directe belastingen. Jaarlijks wordt, in Februarij, door het Gemeentebestuur cene lijst van kiezers opgemaakt en gepubliceerd, wie kiezers zijn. — Wan-neer ( Wanneer ) men ten onrogte, bij vergissing of verzuim, van die lijst mogt af-gelaten ( afgelaten ) zijn, dan is het aanteraden zich, overeenkomstig de bepalingen der kieswet, dadelijk bij den gemeenteraad uantemelden. Als leden van den raad kunnen alleen zij verkozen worden, die zijn: Nederlanders, ingezetenen der gemeente en gedurende het laatste jaar ten minste hunne woonplaats aldaar getuid hebbende, die den ouderdom van 23 jaren vervuld hebben, cn niet bestaan in een’ uitgesloten graad van bloedverwantschap met eenig Lid van den raad, noch eene betrek-king ( betrekking ) bekleeden, die onvereenigbaar is met het Lidmaatschap van den raad. • De raadsleden hebben zitting gedurende 6 jaren. De zittingen van den raad geschieden ten raadhuize en zijn openbaar; ze worden hier gewoonlijk vooraf bij aangeplakte kennisgevingen en an-nonces ( annonces ) in de Arnhcmsclie Courant aangekondigd. i). p Geëmployeerden ter Secretarie. . J. t
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adres-, zak- en jaarboek voor Arnhem en Velp
Titel:
Adres-, zak- en jaarboek voor Arnhem en Velp
Pagina:
27
Jaar:
1855
Plaats:
Arnhem e.o., algemeen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adres-, zak- en jaarboek voor Arnhem en Velp
Titel:
Adres-, zak- en jaarboek voor Arnhem en Velp
Pagina:
28
Jaar:
1855
Plaats:
Arnhem e.o., algemeen
U Tot Wijk A. Turfstraat, Trompetsteeg, achter Roodenburg, Bakkerstraat, Klokke-plaats, ( Klokkeplaats, ) Torensteeg, Broerestraat, Muntsteeg, Heisteeg, Schoolplaats, Trans, Nieuwsteeg, Kleineoord, Halvemaansteeg, Langestraat, Futsteeg, Wal bij de zijde-fabriek. Wijk B. Kortestraat, Gortemakerssteeg, Rijnstraat, Drieharingsplaats, Oever-straat, ( Oeverstraat, ) Halvemaansteeg, Langestraat, Vossestraat, Kokkesteeg, Steegje Achterover, Rijnbarrière, Rijnbarrière Wal. Wijk c. Rijnstraat, Weverstraat, Grooten oord, Yarkenstraat, Tulkesteeg, St. Jansplaats, Rozemarijnsteeg, St. Jansstraat, Paauwstraat, Muntersteeg, Lutherschesteeg, Korenmarkt, St. Pctersplaats, Hoogstraat, Duizelsteeg, Rijnbarrière, St. Jansbinnensingel, Korenstraat, Molenstraat. Wijk D. St. Jansplaats, St. Jansstraat, Ruiterstraat, Niemve burger Weezen-straat, ( Weezenstraat, ) Heidendaalsteeg, Zandboersteeg, Grooten Oord, Vijzelstraat, Bakkerstraat, Pastoorsteeg, Bentincksteeg, Eiland, Wielakkersteeg, Ach-ter ( Achter ) Marienburg, St. Janslangstraat, Plein bij de Willemskazerne, Bin-nensingel ( Binnensingel ) bij de St. Jansbarrière. Wijk E. Ketelstraat, Zwanensteeg, Bovenbeek, Beek, Pelikaansgang, Nieuw-stad, ( Nieuwstad, ) Verlengde Nieuwstad, Velperbinnensingel, Velperplein, Binnensin-gel ( Binnensingel ) naar de St. Jans- barrière, Roggestraat, Langewalstraat, Brouwer-steeg, ( Brouwersteeg, ) Velperpoortslangstraat. Wijk F. Koningstraat, Groote Markt, Achter den Toren, Knekelsteeg, het Oude Kerkhof, Kerkstraat, Arkenoachsteeg, Klarestraat, Beek, Kromme Elle-boogsteeg, ( Elleboogsteeg, ) Valepoort, Beijerpoort, Menthensteeg, Spinschoolsteeg, St. Walburgstraat, St. ^Valburgen, Korte Walstraat, Velperbinnensingel, Koningsplein, St. Eusebius binnensingel. Wijk G. Palmboom, Stads Waarden, Nieuwwerk, Kade, Nieuwekraan, Alge-meene ( Algemeene ) begraafplaats, Bergstraat, Krukkengang, Utrechtsche Straatweg of 5 Zinnenstraatje,
•15 Wijk K. Steenstraat, Smoorpotsteeg, Spijkerslaan, het Geldcrsche Spijker, Vel-per ( Velper ) Steenweg, de Raapopsche weg, beide Plattenburgen, de Bretagne-straat, ( Bretagnestraat, ) Presikhaaf, Klarenbeek, Angerenstein, de Grond, Rennenenk, de Vosdijk, de Broekstraat, de Broekdijk, Velper buitensingel. De nieuw aangelegde straten en huizen aan den Rijnkant, hebben nog geen Wijkletter of nommer. Al de gebouwen en erven binnen de gemeente gelegen , moeten gemerkt zijn met een wijkletter en volgnommer , voor zooveel noodig op aanwijzing van de Wijkmeesters , in zwarte olieverw , ter grootte van ten minste 50 strepen , op de buitenzijde van den deurstijl, althans zigibaar aan de voorzijde van het gebouw of erf. De eigenaars der gebouwen of erven zijn verpligt de voormelde letters en nummers steeds zigtbaar te onderhouden. Het toezigt der wijken is opgedragen aan twee Wijkmeesters voor iedere wijk. Wijkmeesteren vergaderen geregeld op den eersten donderdag van Fe-bruari ( Februari ) j , Mei , Augustus en November , 's avonds ten half acht ure , ten Raadhuize der Gemeente , ten einde gezamenlijk te regelen , al wat tot hunne bemoeijingen behoort , — en voorts één of twee hunner op eiken dingsdag , des namiddags van 2 tot 3 ure , mede ten Raadhuize , tot het ontvangen van alle na te melden opgaven. Wanneer eenige afbraak , bebouwing van openen grond of verandering van gebouw eene vermeerdering of vermindering van het getal of de grootte van perceelen ten gevolge heeft , zal de eigenaar gehouden zijn , binnen acht dagen daarvan aan de Wijkmeesters , ten Raadhuize vergaderd , ken-nis ( kennis ) te geven. Allen , die hunne woonplaats vestigen binnen deze gemeente , zijn ver-pligt ( verpligt ) , binnen twee weken na hunne inwoning , daarvan kennis te geven ter Secretarie dezer stad , met overlegging van het getuigschrift , af gegeven door het gemeente-bestuur hunner laatste woonplaats; vreemdelingen echter alleen onder overlegging v
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS