Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via MijnStudiezaal!

Uw zoekacties: Landdagsrecessen
xLanddagsrecessen
U kunt zoeken
- in beschrijving (zoeken)
- anders (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele recessen kunnen in de studiezaal van het Gelders Archief worden ingezien.
Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief met bloknummer
- inventarisnummer
- folionummer

Meer weten?
De Landdagsrecessen zijn de vastgestelde besluiten van de Gelderse Staten of Landdag. Deze was tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (eind 16e eeuw – 1798) het hoogste bestuursorgaan van het gewest Gelderland. Daarmee zijn de recessen een centrale bron voor de Gelderse geschiedenis. Zij bevatten informatie over alle mogelijke aspecten daarvan, en dat niet alleen op centraal gewestelijk niveau. De hier gepresenteerde toegang geeft korte samenvattingen (regesten) van besluiten, genomen in 1581, 1582, 1583, 1591 en 1592. Zie voor meer informatie Landdagsrecessen.

Landdagsrecessen
>
Zoektermen
Zoektermen: regesten
383 zoekresultaten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
162 Besluit van Veluwe 400 gulden bij te dragen in de kosten van het feestmaal en de bijbehorende eerbewijzen voor Maurits.
Datering:
1591 augustus 17
Notabene:
a. De totale kosten bedroegen 1065 gulden en 6 stuivers.

b. Zie voor het feestmaal ook de regesten 102, 105, 120, 122 en 125 (alle 1591).
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4696
Folionummer:
187 v.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
164 Behandeling van een klaagschrift van Engelbert van der Burch over de stad Harderwijk, wegens een achterstallige betaling.
Datering:
1591 augustus 17
Notabene:
a. De Landdag besluit dat de stad Harderwijk Van der Burch tevreden moet stellen. Daarnaast moet de stad nog 383 gulden en 18 stuivers aan Elburg betalen. Als Harderwijk aan deze verplichtingen voldoet, zal haar de schuld die de stad sinds het sluiten van de rekening nog heeft bij het kwartier, worden kwijtgescholden. Burgermeester Rijpperbant zal deze boodschap overbrengen en de stad krijgt tot de volgende Landdag bedenktijd.

b. 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4696, fol. 188 v., bevat de schrijffout "uijt geven"; vgl. met de juiste tekst "quijt geven" (kwijtschelden) in 0003 Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden, inv. nr. 612, fol. 212.

c. Zie voor de betalingsproblemen van Harderwijk ook de regesten 084 en 085 (beide 1591) en punt twee van de, bij de vorige Landdag bijgevoegde, declaratie van punten voor de ordinaris-gedeputeerden van het Veluwse kwartier (2000 Oud archief Arnhem, inv.nr. 4696, fol. 159 r.).
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4696
Folionummer:
188 r. - 188 v.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
159 Besluit binnen het Kwartier van Veluwe dat men, met instemming van de kleine steden, de heffing voor de Veluwse gift van vierduizend gulden voor Maurits over het kwartier zal verdelen naar draagkracht van elk ambt.
Datering:
1591 augustus 17
Notabene:
a. Zie voor het geschenk voor de nieuwe stadhouder ook de regesten 127 en 153 (beide 1591).

b. De bedragen zullen worden geïnd door ontvanger mr. Johan van Danss.

c. Vgl. 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 300, brief nr. 117, een schrijven van de stadsregering van Elburg hierover aan de stad Arnhem, d.d. 27 augustus 1591.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4696
Folionummer:
186 v. - 187 r.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
001 Comparanten ter Landdag:


Deze opgave is gebaseerd op comparantenlijsten in de archieven van de stad Arnhem en de Gelderse Rekenkamer (zie 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. inv. nr. 4696, fol. 128 r. - 128 v., en 0012 Gelderse Rekenkamer, inv. nr. S 3, fol. 359-360).


Kwartier van Nijmegen:
Bartholdt (Bartelt) van Gendt, heer tot Loenen (Loehnen), raad ordinaris in het Hof van Gelre en Zutphen
Gijsbert van Mekeren, heer tot Meinerswijck
Cornelis van Gendt, heer tot Meinerswijck
Goossen (Goessen) van Varick, tweede rekenmeester van de Rekenkamer

Kwartier van Zutphen:
Steden:

Doesburg:
Johan Gieginck, burgemeester van Doesburg
Willem van Duus(s)berch, burgermeester van Doesburg en ontvanger-generaal der contributie in het graafschap Zutphen


Doetinchem:
Hans Rogge (Rogh)
Berendt Wichkamp, vanaf 9 maart kwam voor hem in de plaats (zie 025):
Johan van der Elburch

Lochem:
Egbert te Harckel
Theodoricus Campensis

Kwartier van Veluwe:
Ridderschap:

Johan van Arnhem, richter van Arnhem en Veluwezoom
Cornelis van Sallandt
Willem (Janszn.) Bentinck (zie Nota bene)
Rudolph van Lennep
Hessel van der Lauwick, wachtmeester van Wageningen
Adolph van Gelder

Steden:

Arnhem:
Karel (Carl) van Gelder, burgermeester van Arnhem en landrentmeester-generaal
Arndt Tulleken (Tullicken), burgermeester

Arndt van Brienen

Johan van Danss
Mr. Engelbert van der Burch

Harderwijk:
Henrick van Essen, burgermeester

Wageningen:

Gerhardt van Cranenborch

Elburg:
Geen comparanten; de stad liet zich in bepaalde zaken vertegenwoordigen door de hoofdstad Arnhem (zie regest 053, 1591).

Secetarissen (niet genoemd in de comparantenlijst, zie 076):
Peter Verstegen (secretaris 'in loco')
Ricquin Sluysken
Datering:
1591 februari 10
Notabene:
a. In de comparantenlijst worden twee heren van Meinerswijck aangegeven; in de recessen is bij regest 092 (1591) niet te bepalen wie van de twee bedoeld wordt.

b. In de regesten 022, 045 en 074 (alle 1591) is bij Karel en Adolph van Gelder niet vast te stellen wie van deze twee bedoeld wordt.

c. Willem Bentinck was tot zijn schorsing medio 1590 landrentmeester van Veluwe; in de comparantenlijst van de Rekenkamer wordt hij nog altijd aangeduid met rentmeester (zie 0012 Gelderse Rekenkamer, inv. nr. S3, fol. 359), in die van Arnhem niet.

d. De steden Hattem en Elburg waren niet aanwezig op de Landdag en hebben hun resoluties gedeeltelijk naar de Landdag gestuurd. Daarnaast hebben ze de magistraat van Arnhem gemachtigd namens hen op te treden.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4696
Folionummer:
128 r.- 128 v.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 1
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS