Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via MijnStudiezaal!

Uw zoekacties: Landdagsrecessen
xLanddagsrecessen
U kunt zoeken
- in beschrijving (zoeken)
- anders (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele recessen kunnen in de studiezaal van het Gelders Archief worden ingezien.
Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief met bloknummer
- inventarisnummer
- folionummer

Meer weten?
De Landdagsrecessen zijn de vastgestelde besluiten van de Gelderse Staten of Landdag. Deze was tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (eind 16e eeuw – 1798) het hoogste bestuursorgaan van het gewest Gelderland. Daarmee zijn de recessen een centrale bron voor de Gelderse geschiedenis. Zij bevatten informatie over alle mogelijke aspecten daarvan, en dat niet alleen op centraal gewestelijk niveau. De hier gepresenteerde toegang geeft korte samenvattingen (regesten) van besluiten, genomen in 1581, 1582, 1583, 1591 en 1592. Zie voor meer informatie Landdagsrecessen.

Landdagsrecessen
>
Zoektermen
Zoektermen: regesten
394 zoekresultaten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
196 Op advies van kanselier Elbertus Leoninus, Johan van Gendt en Gerhardt Voeth kent de Landdag 100 gulden toe aan de dienaar van de kanselier voor verrichte arbeid.
Datering:
1585 november 22
Notabene:
a. De helft van dit bedrag te voldoen door de voormalige ontvanger van Neder-Betuwe, Arnt van Leeuwen, en de andere helft door de ontvanger van Bommelerwaard.

b. Griffier Sluysken moet de betalingsordonnanties verzenden. Dit is Willem Sluysken, griffier van het Hof en eerste secretaris van de kanselarij (1578-1612).

c. Johan van Gendt (Gent), heer tot Oijen (Oyhen) en Dieden (Dyden), comparant voor de ridderschap van het kwartier van Nijmegen; Gerhardt Voeth, raadsheer in het Hof.

d. De drie genoemde heren maakten in 1584 deel uit van het gezantschap naar Frankrijk en deze betaling staat waarschijnlijk in verband met deze diplomatieke missie. Zie voor dit gezantschap de landdag van 12 tot en met 22 september 1584, in het bijzonder de regesten 211 tot en met 215, 225 en 251 tot en met 260 (alle 1584). Voor andere uitbetalingen in verband met het gezantschap naar Frankrijk, zie 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4745, rekening van 9 december 1585, en de regesten 241 (1585) en 090 (1586).
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
274 r. - 274 v.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
099 Comparanten ter Landdag:

Kwartier van Nijmegen:

Ridderschap:

Bartholdt (Bartelt) van Gendt, heer tot Loenen (Loehnen), raad ordinaris voor het Kwartier van Nijmegen
Johan van Gent, heer tot Ooijen (Ooij)
Joost van Giessen, ambtman van Zaltbommel (zie Nota bene, d.)
Goossen van Varick, tweede rekenmeester van de Gelderse Rekenkamer
Gijsbert van Mekeren, heer van Meinerswijck
Cornelis van Gendt, heer van Meinerswijck
Johan van Gent van Winssen
Willem Pieck, ambtman van Beesd (Beesd en Renoy)
Ott van Wijhe, heer tot Echteldt (Echtelt)
Joost Viegh (Vijgh)
Elis van Ewick (Ewijk)
Henrick Pieck, heer van Tinhoven (Tienhoven)
Gijsbert van Beest (Beesd)

Steden:

Tiel:
Willem Foeijart (Foijart), licentiaet (in de rechten; zie Verklarende woordenlijst)
Servaes Alertsz.

Zaltbommel:
Albert Maessen
Arndt Schoeck (Schouck)
Johan die Bije, secretaris

Kwartier van Zutphen:
Ridderschap:

Seno van Dort (Seino van Dorth), heer tot Dort (Dorth), landdrost van Zutphen en schout van Lochem
Jurrien van Boickholt (Boeckholt), richter van Doesburg
Jacob Schimmelpenninck

Steden:

Zutphen:
Cosijn (Casijn) van der Hell (vanaf 1594 raad ordinaris in het Hof van Gelre en Zutphen)
Willem Bucker

Doesburg:
Johan Gieginck

Doetinchem:
Hans Rogge
Johan van der Elburch

Lochem:
Egbert te Harckel
Henrick Friese
Datering:
1591 augustus 10
Notabene:
a. Comparantenlijsten zijn opgenomen in de recesboeken van de Rekenkamer (0012 Gelderse Rekenkamer, inv. nr. S 3, fol. 415-418), de stad Arnhem en het Kwartier van Nijmegen (0003 Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun Gedeputeerden, inv. nr. 612, fol. 178-181).

b. In de comparantenlijst wordt afzonderlijk melding gemaakt van 'gecommittierden van die Ridderschap in Nederbetuwe' (2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4696, fol. 164 r.). Dit is niet gebruikelijk, daar de betreffende edelen onder de ridderschap van Nijmegen vielen. De vermelding dient waarschijnlijk een politiek doel, zie regest 103 (1591).

c. Willem Bentinck was tot zijn schorsing medio 1590 landrentmeester van de Veluwe; in de comparantenlijsten wordt hij nog altijd aangeduid met rentmeester, in die van Arnhem zelfs met "rentm[eeste]r etc." (2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4696, fol. 165 r.). Zie ook de regesten 001, 140 en 149 (alle 1591).

d. De functie van Joost van Giessen hield ook het ambtmanschap in van de Tieler- en Bommelerwaarden, vgl. de comparantenlijst in regest 001 (1592).
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4696
Folionummer:
164 r. - 165 v.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
079 Comparanten ter Landdag:

Kwartier van Nijmegen:

Ridderschap:
Bartholdt (Bartelt) van Gendt, heer tot Loenen (Loehnen) en Wolferen, raadsheer in het Hof van Gelre en Zutphen
Aerndt van Bonenberch (Boonenburch, Boenenborch) genaamd Honstein (Honsteijn), heer tot Ubbergen, voormalig raadsheer in het Hof van Gelre en Zutphen
Johan van Gendt (Gent), heer tot Oijen (Oyhen) en Dieden (Dyden)
Cornelis van Gendt (Gent), heer tot Meinerswijck (Meynerswyck) (in 1591-1614 burggraaf, richter en dijkgraaf van Nijmegen
Goesen (Goossen) van Vaerick (Varick), rekenmeester in de Gelderse Rekenkamer

Steden: geen.


Overkwartier:

Ridderschap:
Derick (Dederick, Diederick) van Westrum (Westrom, Westeren), heer tot Langendonck, in 1581 burgemeester van Geldern, in 1581, 1582 en 1583 ook in de Staten-Generaal; van 10-06-1583 tm. 9-12-1584 raadsheer in het Hof van Gelre en Zutphen.

steden: geen.


Kwartier van Zutphen:

Ridderschap:
Zeyno (Zeino, Seino, Seyno, Zeno) van Dorth (Dortt), heer te Dorth, landdrost van Zutphen en schout van Lochem

steden: geen.


Kwartier van Veluwe:

Ridderschap:
Aernt die Cock (de Kock) van Delwynen, richter te Wageningen
Johan van Scherpenzeel (Scherpenseel), landdrost van de Veluwe
Pelgrum (Pelgerum) van (vanden) Gruythuys, richter van Arnhem en Veluwezoom
Caerl (Carel, Carell) van Gelder (Gelre), oud-burgemeester van Arnhem en landrentmeester-generaal van Gelderland (1581-1601)
Carel van Arnhem
Jacob Schimmelpenninck
Cornelis van Sallandt (Salland, Zalland, Zallandt), oud-burgemeester van Arnhem
Gijsbert van Mekeren
Johan van Arnhem (vanaf 1590 richter van Arnhem en Veluwezoom)
Evert van Delen (Deelen) van Laer

Datering:
1585 november 9
Notabene:
a. Aernt de Kock van Delwijnen, richter te Wageningen, is per abuis bij de Ridderschap van Zutphen geplaatst, maar hoort onder die van Veluwe.

b. Uit 2000 Oud archief Arnhem inv. nr. 4695 fol. 299 r.- 300 r. blijkt dat de Landdag is bijgewoond door twee comparanten die niet in de comparantenlijst vermeld staan, namelijk Herman Pieck, heer tot Isendoorn (IJzendoorn) en Wilhelm (Willem) de Cock (die Kock) van Delwijnen. Zij traden op namens de riddermatige edelen van het ambt Neder-Betuwe en hadden van hen een speciale instructie meegekregen. Zij kwamen pas na 21 november, dus halverwege de Landdag, opdagen met een scherp protest vanwege de toestand in Neder-Betuwe, en hielden zich namens hun opdrachtgevers afzijdig bij de besluitvorming. Ongetwijfeld is dit ongebruikelijke optreden de reden dat zij niet als comparanten zijn vermeld. Zie voor hen de regesten 299 (1585), 312 (1585) en .

c. 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4695, 260 r. vermeldt in de tekst van het reces Engelbert van der Borcht als burgemeester.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
260 r.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
001 comparanten ter Landdag:

Kwartier van Nijmegen:

Ridderschap:
Bartholdt (Bartelt) van Gendt, heer tot Loenen (Loehnen) en Wolferen, raadsheer in het Hof van Gelre en Zutphen (1578-1595)
Johan van Gendt (Gent), heer tot Oijen (Oyhen) en Dieden (Dyden)
Joost van Gyssen (Gijssen, Giessen), ambtman van Zaltbommel en de Tieler- en Bommelerwaarden.
Arndt (Adriaan) de Cock van Delwijnen, heer tot Wadenoijen, voormalig ambtman en dijkgraaf van Zaltbommel en de Tieler- en Bommelerwaarden, later richter en dijkgraaf van Wageningen
Henrick (Hynrick) van Boenenborch (Bonenburch) genaamd van Honsteyn (Honstein, Hontsteen), voormalig burggraaf en dijkgraaf van Nijmegen (1566-1575)
Goesen (Goossen, Goessen) van Vaerick (Varick, Varyck), rekenmeester in de Gelderse Rekenkamer (1580-1623)
Arndt (Aernt, Aerent) van Bueren (Buiren)
Roedolff (Rodolph) van Euwyck (Ewick)
Dirck (Derick) Pieck
Gysbert (Gijsbert) Pieck
Aerndt van Bonenberch (Boonenburch, Boenenborch) genaamd Honstein (Honsteijn), heer tot Ubbergen, voormalig raadsheer in het Hof, superintendent over het krijgsvolk in en rond Arnhem
Maximiliaen van (der) Lauwyck
Reyner (Renier) van Haeften, heer van Hemerdt (Hemert)
Cornelis van Mekeren
"Beest" (de plaats genoemd, maar geen afgevaardigden)

Steden:

Tiel:
Johan Hueff, burgemeester van Tiel

Zaltbommel: (de stad genoemd, maar geen afgevaardigden)


Overkwartier:
Reynier Stoefken (Stoeffken), burgemeester van de stad Geldern


Kwartier van Zutphen:

Ridderschap:
[Zeyno (Zeino, Seino, Seyno, Zeno) van Dorth (Dortt), heer te Dorth, landdrost van Zutphen en schout van Lochem]

Doesburg:
Johan Gyginck (Gieginck, Giginck), burgemeester
Wilhem Donsberg (Dunsberch), raadslid

Doetinchem:
Toenis (Thoenis) Ritkamp (Ritcamp), raadslid
Hans Nagge, raadslid
Datering:
1586 oktober 12
Notabene:
a. Bij Aernt van Bueren is aangetekend dat hij compareerde "voer hem selven en[de] mede van wegen Ritterschappe[n] va[n] Nederbetuwen". De Ridderschap van het ambt Neder-Betuwe nam in deze jaren vaker een aparte positie in en liet zich expliciet door eigen afgevaardigden vertegenwoordigen; zie regest 001 (1584), waar wij Henrick van Beinhom (Beinum, Beynhem) niet alleen voor het Kwartier van Nijmegen zien optreden maar daarbinnen expliciet ook namens ambtman en Ridderschappen van Neder-Betuwe, en de regesten 079 (1585) en 330 tot en met 334 (1585), waarin Herman Pieck, heer tot Isendoorn (IJzendoorn) en Wilhelm (Willem, Wilhem) de Cock (die Kock) van Delwijnen compareren met een speciale volmacht van de riddermatige edelen van Neder-Betuwe.

b. Seyno van Dorth, landdrost van Zutphen, is niet in de comparantenlijst opgenomen. Zijn aanwezigheid blijkt uit het gegeven dat hij bij tijdelijke afwezigheid van Johan Gyginck wordt benoemd tot voorlopig directeur van de vergadering namens het Kwartier van Zutphen, zie regest 005.

c. De voornaam van Reynier Stoefken, burgemeester van Geldern, blijkt pas bij zijn benoeming tot directeur der vergadering namens het Overkwartier, zie regest 005.

d. Uit 2000 Oud archief Arnhem, inv. nr. 4695, fol. 341 r., valt af te leiden dat de Tielse comparant Johan Hueff op dat moment burgemeester was.

e. Cornelis van Gendt compareert hier voor het Kwartier van Veluwe, stad Arnhem, terwijl hij eigenlijk in het Kwartier van Nijmegen thuis hoort.

e. De functie van Joost van Gyssen (Gijssen, Giessen), ambtman van Zaltbommel en de Tieler- en Bommelerwaarden, blijkt uit het feit dat hij in de comparantenlijst "Amptma[n] va[n] bommel" wordt genoemd.
Bloknummer:
2000
Inventarisnummer:
4695
Folionummer:
333 r.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 1
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS