Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: GKN Kerncentrale Dodewaard 1
x1154 GKN Kerncentrale Dodewaard 1

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

1154 GKN Kerncentrale Dodewaard 1
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Kernenergie in Nederland
4. Institutionele geschiedenis van N.V. Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN)
5. Archiefvorming en inventarisatie
1154 GKN Kerncentrale Dodewaard 1
Inleiding
5.
Archiefvorming en inventarisatie
Vanaf begin 1960 is er veel archief gevormd. Door de diverse aard hiervan (correspondentie, specificaties, tekeningen, financiële gegevens, röntgenfoto's, dataloggeroverzichten, etcetera) zijn er meerdere deelarchieven ontstaan. Ook ontstonden deelarchieven door verschil in tijd en plaats van ontstaan. Doordat de directie van de centrale in het verleden tevens de directie van de Arnhemse Instellingen van energieproductiebedrijven was, zijn archiefbestanddelen vermengd geraakt. Het 'bouwarchief' gevormd door de directie van de Arnhemse Instellingen bleef in opslag bij KEMA; zowel KEMA als Sep bewaren archief van taken die ze uitvoerden voor GKN. Vooral bij het beleidsarchief was dit een probleem.
Het archief van GKN in Dodewaard had een omvang van circa 1400 m. Er was sprake van decentrale archiefvorming bij afdelingen, secties, groepen en werknemers. De ordening en ontsluiting van de decentrale archieven varieerden sterk. Het leeuwendeel van het archief was gevormd op operationeel niveau, en kon worden beschouwd als werkarchief. Dit bestond uit veel onderliggende gegevens die zijn verwerkt in de officiële rapporten en uit dubbelingen met het secretariaatsarchief. Een centraal archief ontbrak. Het secretariaatsarchief van de directie werd als hoofdarchief beschouwd. Dit archief bestond uit chronologisch geordende series correspondentie, rapporten en notities. De apart gevormde projectarchieven, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse splijtstofwisselingen, de Nozzle-reparaties en het GKN Upgrade Project, vormden een aanvulling op het secretariaatsarchief.
In de loop van de jaren zijn er verschillende pogingen ondernomen om de archivering te verbeteren en te centraliseren. De tekeningencollectie is in zijn geheel op microfiche gezet en een deel van het archief van de Wacht is verfilmd. De OSART-werkgroep pleitte in 1989 voor meer gestructureerde documentbeheersing. Bij het opzetten van een kwaliteitsplan zijn maatregelen uitgewerkt op de gebieden van document- en registratiebeheer, zoals aanvraag/opdrachten-specificaties en het beheer van alle logisch met elkaar samenhangende documenten die gerelateerd zijn aan de installatie en het bedrijven ervan.
Het geïnventariseerde GKN-archief heeft een omvang van circa 197 m. De kern van het bewerkte archief omspant de periode 1965-1997: vanaf de oprichting van N.V. GKN tot en met de beëindiging van de bedrijfsvoering van de centrale. De archiefbescheiden van vóór 1965 zijn grotendeels afkomstig van de directie van de Arnhemse Instellingen, vanaf 1965 tevens de directie van GKN. Dit bevat onder andere de voorgeschiedenis van GKN, het zogenaamde 'bouwarchief'. Dit archiefbestand liep van 1963 tot en met 1972 en is in het geheel beschreven. Daardoor loopt de bouwperiode zoals beschreven in rubriek 2.1.3 door tot 1972. In 1997 startte een nieuwe bedrijfsfase. Alle archiefbescheiden die betrekking hebben op de nieuwe fase, zijn niet meer opgenomen in de inventaris. Daarentegen zijn er wel stukken opgenomen van na 1997, als deze betrekking hadden op aflopende zaken uit de fase vóór de beëindiging van de bedrijfsvoering. Zo is bijvoorbeeld de volledige collectie logboeken overgenomen, doorlopend tot en met 1998. Voor procedures, handboeken, bedrijfsboeken, rapporten en andere bedrijfsdocumenten was een duidelijke cesuur moeilijk te maken. Alleen de meest recente revisies zijn door GKN bewaard. Slechts een aantal laatste versies uit de bedrijfsfase tot 1997 was nog aanwezig ten tijde van de inventarisatie, en deze bevatten eveneens gereviseerde gedeelten van tot en met 2000.
Het inventarisschema is gebaseerd op de bedrijfsprocessen van GKN zoals die zijn vastgelegd in de 'Selectielijst voor het overbrengen van het archief van de NV GKN 1965-1997 naar het Rijksarchief Gelderland' (zie bijlage bij de inventaris 6.2). Deze bedrijfsprocessen zijn getoetst aan een aantal selectiecriteria die het cultuurhistorisch belang representeren en zijn voorzien van de waardering: overbrengen, niet overbrengen of op termijn vernietigen. De selectiecriteria voor de processen zijn vastgesteld in een speciaal hiervoor gevormde selectiecommissie, bestaande uit medewerkers van GKN en Rijksarchief in Gelderland (RAG) en een commissielid van buitenaf, namelijk de heer A. Lansink.
Het schema is in de loop van de inventarisatieperiode hier en daar aangepast. Zo is de rubriek 'voeren van het algemeen beheer van de centrale' door de aard van de daaronder geplaatste archiefbescheiden verplaatst van rubriek 1 naar rubriek 3; de rubriek 'bouwvergunningen' is uitgebreid tot 'vergunningen voor de bouw en exploitatie van de centrale'. Ook zijn voor de overzichtelijkheid subrubrieken toegevoegd. Rubrieken die uitsluitend niet over te brengen bescheiden bevatten zijn niet opgenomen in de inventaris. Oningevulde rubrieken van geselecteerde bedrijfsprocessen zijn wel blijven staan en zoveel mogelijk voorzien van verwijzingen.
Basis van de inventarisatie vormde het beleids- en secretariaatsarchief. Deze archieven bestonden voornamelijk uit chronologische series rapporten en correspondentie. Er is voor gekozen om deze series als één geheel te handhaven omdat de rapporten en andere seriematig opgeborgen documenten vaak op organisatieonderdeel waren geordend en op meer dan één bedrijfsproces betrekking hadden. De series KEMA-rapporten van werkzaamheden en onderzoek voor GKN zijn integraal bewaard omdat het niet zeker was of KEMA de series bewaard heeft. Archiefbescheiden betreffende uitvoerende of routinematige activiteiten zijn in de selectielijst aangemerkt als niet over te brengen. Hierop zijn een paar uitzonderingen gemaakt. De controlled documents van SAIC (zie inv.nrs 1270-1287) zijn bewaard omdat de documenten een compleet en gedetailleerd inzicht in de centrale op dat moment (1992-1993) geven. De tipcurves (inv.nrs 1627-1647) maken een reconstructie van de kerncycli mogelijk.
Vernietiging heeft plaatsgevonden volgens een bewaartermijnenlijst waarin de criteria van de voornoemde selectielijst uitgewerkt zijn. Daadwerkelijke vernietiging is geschied volgens vastgelegde procedures en processen-verbaal van vernietiging. Circa 200 m is vernietigd.
De complete tekeningenbestanden van het Bouwarchief en de groepen Elektrotechnisch/Instrumentatie Onderhoud, Werktuigbouwkundig Onderhoud staan op microfiches. De hele collectie fiches, met index, is overgenomen door het Gelders Archief (zie hoofdstuk 3.5.2). De fiches geven eveneens de situatie weer van vóór 1997. Revisies zijn wel ingevoegd, maar oude fiches zijn bewaard zodat de historische ontwikkeling is te volgen.
Een werkgroep van medewerkers van GKN en het Project Archief heeft een nadere selectie van historisch relevante tekeningen gemaakt. In de geest van de 'Selectielijst voor het overbrengen van het archief van de NV GKN 1965-1997 naar het Rijksarchief Gelderland' is er een keuze gemaakt voor de nucleaire systemen en conventionele systemen met een verbinding naar het reactorvat. Selectie van de anderszins belangrijke systemen geschiedde volgens de criteria van de selectielijst. De voorstellen van de werkgroep tekeningen omvatte circa 1300 tekeningen en zijn verwerkt in de Selectielijst van over te brengen tekeningen (zie bijlage bij de inventaris 6.3). Deze lijst kan dienen als nadere toegang.
Er zijn uit bedrijfsbelang nog verschillende bestanden uit de periode 1965-1997 in Dodewaard blijven staan. Deze bestanden zullen bij een volgende aanvulling worden overgebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volledige fotocollectie (7 meter) met negatieven, een deel van het beleidsarchief na 1993 en voor een deel van het archief van de groep Splijtstofbeheer en Contracten. Dit laatste archief is nog nodig tot 2006-2020 en kan pas daarna worden overgebracht.
6. Gebruikte literatuur
7. Bijlagen
Kenmerken
Datering:
1954-1996 (2000)
Auteur:
C. Boonstra, E.F.A. Pelzers, E.C. Straatsma
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS