Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
824 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
824 Voor schepenen Jan van Mekeren en Erant van Delen zijn gekomen Henrick Janss [Leyendecker] en Luyte van der Plancken, weduwe, met recht gebaad na gichting door Arnt van den Sande, gezworen bode der stad Arnhem, om hun konde en getuige[nis] der waarheid te zeggen en hebben getuigd en met opgerichte vingers gestaafs eeds lijflijk Gade ten heiligen gezworen, welke eed wij volkomenlijk van hen ontvangen hebben, hetgeen hierna beschreven volgt: - In den eersten tuigen Henrick en Luyte voorzegd woe dat een tijd van jaren geleden is dat zal. heer Henrick Scheyffert, priester, verkocht heeft zal. Willem Schayick huis en hofstede, geheten dat Nyehuyss, gelegen aan de Oort, dat daar niet meer uitgaan zal dan 6 oude schilden naar vermogen schepenbrief en woe dat heer Henrick voorzegd ten zelven maal nog tot de 6 oude schilden uit het voorgemelde Nyenhuyss behouden heeft als jaarlijkse rente 15 oude schilden, maakt met de 6 oude schilden 21 schilden, welke schilden Henrick Janssen Meester Hermen Wychmanss, wilner echte man van Luyte voorzegd, en Luyte zelf heer Henrick bij zijn leven en na de verkoping voorzegd lange jaren betaald en vernoegd hebben ter tijd toe dat dezelve heer Henrick Scheyffert uit den lande gereisd is en daarna dat heer Henrick voorgemeld uitlandig was en men niet wist waar hij levendig of dood was, hebben Henrick en Luyte voormeld de voorgemelde oude schild een tijd van jaren betaald Styne Otter als een erfgenaam en navolger van zal. heer Henrick voorzegd, als zij zich vermat en wezen wilde, want zij een voorvank van de nagelaten goederen van zal. heer Henriek, haar neef, naar recht en gewoonte der stad Arnhem gedaan had; - Item nog zegt en tuigt Henrick Janss voorzegd bij dezelve eed dat een tijd van jaren geleden is dat hij Henrick Otter en Styne, zijn echte wijf, het achterste Nyehuyss verkocht heeft in bijwezen van 2 of 3 goede mannen om een summe van penningen, die zij des bij dezelve overkwamen;
Datering:
Sabbato post dominicam Invocavit 1494
Folio:
163r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
381
 
 
 
 
 
Regest
820 Voor schepenen Willem van Broickhuss[en] en Brant van Delen is gekomen Henrick Leyendecker Janss met recht gebaad om een getuig der waarheid te geven door Johan Kaick, burger der stad Cleve, en heeft getuigd en gezegd woe dat hij in het jaar 1472 lestleden verhuurd heeft Henrick Otter en Styne, zijn echte wijf, zijn huis en hofstede, geheten dat achterste Nyehuyss, gelegen aan de Oort, voor 9 Rijnse gl. 's jaars 4 jaar lang durende en woe dat hij de voorgemelde Henrick Otter en Styne, zijn echte wijf, het voormelde achterste Nye huyss met zijn toebehoor verkocht heeft voor een summe van penningen, zo zij des met de ander overeenkwamen; en daartoe heeft Henrick Leyendecker voorzegd de voorgemelde Henrick Otter alzulke jaarrente als hij uit het voormelde huis behouden had, als met name 7 Rijnse gl. en een halve stuiver 's jaars, alles naar verder inhoud van een cedul, die Henrick voorzegd daarvan horen liet en hiernabeschreven volgt: - Item Frederick van Kaliss heeft gerekend met Henrick Leyendecker van alle verleden pachten dat hij mij nog schuldig van Sente Victorsmis A.o 1471 en dat hij mij toen schuldig bleef 12 Rijnse gl., waarop betaald 8 Rijnse gl. min 1 oort op Sente Claessdag confessor; - Item zo heb ik, Henrick Leyendecker Janss, verhuurd mijn huis, geheten dat Kleyn Nye huyss, staande aan de Oort, Henrick Otter en Styne, zijn huisvrouw, voor 9 Rijnse gl. 's jaars 4 jaar lang; geschied in het jaar ons heren A.o 1472 des donderdags na Sente Johansdag Decollationis en de huur van het voorgemelde huis zal aangaan nu op Sente Victorsdag naastkomende; - Item in manieren en voorwaarden hiernabeschreven heb ik Henrick Leyendecker Janss verkocht Henrick Otter en Styne, zijn wijve, een huis, gelegen aan de Oort, dat Henrick Otter nu ter tijd bewoont, voor achtenhalve oud schild 's jaars en 1 oort schilds met alzulke huisraad en ingedoempt als ik, Henrick Leyendecker, daarin gelaten en hem geleend had;
Datering:
Sabbato post Sacramenti 1493
Folio:
161v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
381
 
 
 
 
 
Regest
736 Voor schepenen Sander Tengnagell en Hermen van Wye zijn gekomen Johan van den Water en Gryete, zijn echte wijf, Geertruyt Troesen en Arntken, echte wijf van Roloff Spaermaker, met recht gebaad om een getuig der waarheid te geven: - hebben diezelve voorzegd getuigd, gezegd en met opgerichte vingers gestaafs eeds lijflijk Gode aan de heiligen gezworen, welke eed wij volkomenlijk van hen ontvangen hebben, hetgeen hiernabeschreven volgt: - Item in den eersten tuigt en zegt Johan van den Water [woe] een tijd van jaren geleden is dat hij een dienaar geweest is van zal. Jonffr. [niet ingevuld] van Broickhuss[en] en dezelve heeft horen zeggen waar zij in haar ziekbed lag en haar biecht gedaan had, dat zij Gryete, natuurlijke dochter van Johan van Broickhusen, haar zoon, besat en gegeven had 50 gouden Rijnse gl., waar men Gryete voorzegd mede in een klooster of "hilicken" zou, welke 50 gouden Rijnse gl. de Jonffr.van Broickhuss[en] aan goede gelde bij zich had liggen en Johan van den Water gaarne gehandreikt had in behoef van Gryete voorzegd, die Johan niet ontvangen wilde; welke 50 gouden Rijnse gl. zal, Johan van Broickhuss[en], vader van Gryete voorzegd, in behoef van zijn dochter ontvangen en opgeboerd heeft als met name 21 gouden Rijnse gl. van het klooster van Monichuss[en] [en] de andere 25 [!] goud gl. heeft Johan voorzegd Johan [van] Broickhuss[en] zelf gehandreikt; - Item ten anderen tuigt Gryete, echte huisvrouw van Johan voorzegd, dat zij hetzelve als Johan, haar echte man, getuigd heeft hem meer dan tot één maal heeft horen zeggen woe dat de Jonffr, van Broickhuss[en] Gryete voorzegd die 50 goud gl. alzo gegeven heeft, en Gryete voorzegd tuigt alzo veel meer dat zal. Johan van Broickhuss[en], vader van Gryete voorzegd, kort daarna dat zijn zal. moeder van der leven ter [dood] gekomen was, tot Gryete voorzegd gekomen is en zei haar toe: "wat segdy nu dair van ?, heefft myn selige moder Gryete,
Datering:
des donderdags na de zondag Reminiscere 1494
Folio:
tussen 126v-127r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
381
 
 
 
 
 
Regest
705 Wij, burgemeesters, schepenen en raad te Arnhem, tuigen met deze open brief dat in onze tegenwoordigheid en in schependom gekomen is Garselis van Scherpenzeell, richter te Arnhem, en in Veluwezoom, Henrick Bentinck, rentmeester van Veluwe, en Ott van Hoeckelom en hebben gezegd wie dat zij vanwege de hooggeboren doorluchtige vermogende vorst en heer Kairlle hertog van Gelre en van Gulich en graaf van Zutphen, ons genedige heer, een korte tijd verleden daartoe geordineerd en geschickt zijn te handelen en te dedingen op de schelinge en gebreken, hangende tussen Johan van Lege, burger der Eerzame stad Kampen, ter eenre- en Gunther Diethrnerss ter andere zijde, herkomende en aantreffende zekere "comenschap" en handeling, die Johan voorzegd in voorleden tijden in Frankrijk gehandeld en gehad heeft met één, genaamd Hanss Diethmerss, broeder van Gunther voorzegd, zal. gedachten, zeggende en tuigende Garseliss, Henrick en Ott voorzegd bij hun rechte waarheid dat zij anders naar hun bester "wytschap" en verstand niet weten noch uit de zegel en brieven als nl.: - een brief, sprekende van rekenschap, bezegeld met het zegel der Eerzame alderluiden en koopman van de Hanze, te Brugge residerende, - een brief, bezegeld met het zegel der stad Kampen, en nog - een open placaatsbrief, bezegeld met het zegel der Eerzame stad Deventer, en voorts na alle reden en wederreden met verdere bescheiden te beide zijden, daarvan voorgebracht, gezien en gehoord, gevoelen noch vernemen kunnen dan dat [zij] de voorgemelde Johan die Lege bij de beste reden en bescheiden bevonden hebben en dat hij de voorgemelde Gunther Detmerss niet te doen had noch Plithtig is en zal daarom des vervolgs van Gunther voorzegd naar hun goeddunken verlaten en ontledigd zijn, ten waar zaak dat zij verder bescheid in zegel en brieven of met "levendigen konden" betuigd zagen of hoorden,
Datering:
Sabbato post Petri ad Vincula 1501 [!]
Folio:
tussen 115v-116r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
381
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende