Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
1.230 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
1079 Articulen en Interrogatoria van Johan Schenck als dagelijks heer te Ophemert op en tegen Dirck van Werdenborch om konde aan de waarheid te zeggen bij zijn behoorlijke eed: - In den eersten om te zeggen of niet waarachtig is dat een tijd geleden, te weten Anno 1548, Ghisbert van Werdenburch, zijn broeder, bij hem, deposant, geweest in Holland en onder andere reden met de ander hadden aangaande de making der goederen, beide heerlijk en gemeen, van zal. Joffrouw Johanna van Werdenborch, hun beide moei, ? - Of niet waar is dat, zij beide overleggende en betrachtende de oudheid van Joffrouw Johanna, hun moei voorzegd, Ghisbert van Werdenborch, zijn broeder voorzegd, om raad te plegen tegen hem, deposant, gezegd heeft: "Syet broeder, Ick en weet niet off wy onse saecken inleggen ende aenstellen sullen, Soe onss moy dagelickx alt ende in crenckte gaet, in wat manieren wy haer daer toe vernuegen ende brengen sullen dat sy die makinge van de guederen voirt laet gaen; Als ick haer daer van vermaene ende bidde antwoirdt sy my: Ick sal, ick sal, ende nochtans sulcx vertreck"; - en of Ghisbert, zijn broeder voorzegd, op die tijd tegen hem, deposant, niet mede zeide: "Alle dinck solde by aventueren well gescyen en voirt gaen; dan myn Joncker Jan Schenck en wyll niet sceyden van die aengekoften ende gemeyn guederen, tweeten die XX aengekoffte mergen lants off anders en soldt hy der makinge niet toestendich wesen, dan onss daer inne hynder ende tegenheit doen, want hy daer niet van sceyden wyll", maar daarop zei Ghisbert: "Wy mosten by dyen gevalle myns Jonckers gemoye daervan hebben" en hij, deposant, antwoordde daarop dat alzo behoorde, nademaal Jan Schenck zulks toebehoorde; dan ingeval Joffrouw Johanna zulke goederen hun maakte, wilden zij wederom geloven terstond na zulke making de voorzegde goederen naar vermogen schepenbrieven, alsdan daarvan wezende, de voorgemelde Jan Schenck vrij en los in handen te stellen en op te dragen, hetwelk de voorzegde deposant voor goed en
Datering:
Ipso Dominica Letare 1549
Folio:
tussen 197r-197v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
393
 
 
 
 
 
Regest
1046 Heeft Andries Warninck burger te Arnhem, Meester Thonys Goltsmyt en mij Jan Naegell gebeden dat wij met “oer” reizen zouden aan de Edele en welgeboren, mijn genedige Jonkheer van Bronckhorst om ettelijke zijner zaken van dezelve vordering te verlangen zijns afgewonnen goeds Werninck zoals zijn Gen. wel ontdekt had; en zijn derhalve met Dries voorgemeld tho Ertbeeck naar zijn v. genade gereisd en, aldaar wezende, hebben wij Wolter die Roede, scholtis te Lochem, goedlijk verzocht en gebeden of hij zijn vorst. genade niet wilde voordragen woe dat Driess alhier te Arnhem één van zijn tweedeel gearresteerd en “besaticht” had en dezelve een dag van rechten had laten leggen, en zo dan zijn gen. onlangs in de Landdagvaart te Arnhem dezelve Driess in bijwezen des maarschalks Merten van Rossum en zijn L. broeder gezegd had dat zijn Gen. gezien had dat zijn wederpartij voor zijn gen. gerichte een pachtboek ingebracht had, waarin het goed Warninck als een vrij pachtgoed geschreven stond, dat namaals uitgedaan was en daarvoor geschreven dat het waar een hofhorig goed des Hoves te wezen, venmenende, zo verre zijn gen. zulks nog in gedanken droeg en dat van zich schrijven wilde, zou alsdan datzelve Driess in zijn strediger zaak zeer “vorderlich” wezen; - datwelke de scholtis gunstelijk aangenomen en hetzelve alzo zijn gen. aangegeven heeft; en heeft daarop voor wederbericht te kennen gegeven dat datzelve zijn Gen. voorgeroerd nog wel indachtig waar en zulks vol en al gestand dede; wilde ook datzelve van stond aan wel van zich schrijven, dan zijn Gen. vermenende dat het Driess nodig waar andere manier en voege voor te wenden, waarmede zijn Gen. certificerens des in rechten te bestediger kracht mocgt werden, dewijl Ertbeeck onder Key.er Matt. jurisdictie en gebied gelegen waar; en wanneer dan zijn Gen. daartoe als zich betaamde gerequireerd werd door die dat behoorde, wilde zijn Gen. alsdan de waarheid gestand doen en datzelve van zijn Gen. dienaren, die zulks insgelijks gezien
Datering:
15-06-1549
Folio:
tussen 190v-191r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
393
 
 
 
 
 
Regest
1012 Als twist en onverstand verrezen en zich onthalden heeft tussen Roeleff Mom en Ffrerick Mom, zijn broeder, b[astaards] eendeels en de Erentveste en vrome Berndt Mom van Swartstein anderdeels, herkomende van een somme van penningen, die Roeleff Mom, de vader, opgemelde gebroeders, zijn natuurlijke zonen, in een handschrift geordineerd en gemaakt heeft en voorts van alzulke resten als Roeleff nog ten achteren zijn zou en “verleytt” heeft vermogens zijn rekenschap, waarop nu heden ten dage de vriendschap tot beide zijden bij een ander gekomen is, zijn in de Observantenklooster binnen de stad Arnhem verschenen vanwege opgemelde Berndt Mom van Swartstein: de Erentveste en vrome Johan Mom, richter, en Mr. Peter Huest en vanwege voorgeroerte natuurlijke broeders: Henrick van Poelwyck, Ghiesbert van Camphuesen, Johan van Mekeren, Claes Smalevelt, Johan van Haelderen, Reyner Kempink en Johan van Lent en hebben voorgemelde partijen door vriendelijk tussenspreken der vrienden na velerlei reden en wederreden hun twist en “spen” gesteld en verbleven bij een zekere peen elk aan 3 goede vrienden als nl. Berndt Mom van Swartstein voor zich en mede als gemachtigde van zijn moeder en zuster: aan [niet ingevuld] Gyseborch, aan Johan van Mekeren en aan Mr. Peter Huest en de 2 natuurlijke gebroeders aan Henrick van Poelwick, Wynandt Hackertt en Reyner Kempinck om daarvan een uitspraak met een overman of zonder overman tot keur der zegsvrienden te doen en dat bij voorwaarden als nabeschreven: - Eerstelijk dat de broeders voorzegd hun eis zo van de rekening als van het handschrift met copieen derzelver en van alle andere bescheid, waarmede zij zich denken te behelpen, in schriften zullen laten stellen en dat hun broeder binnen 14 dagen na datum van dezen overschicken, die binnen naastvolgende 14 dagen zijn straf en contradictie daarop zal maken, in schriften stellen en met copie alles bescheids, daartoe wezende, de broeders binnen geroerte tijd zal doen behandigen om aan de
Datering:
08-05-1549
Folio:
185r-185v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
393
 
 
 
 
 
Regest
995 Comparuerunt de Eerbare Dederick van Westrom, Peter van Steprade en Arnt van Boicholt met recht besat om een getuig der waarheid te geven en hebben getuigd als nabeschreven: - In den eersten hebben Derick van Westrum en Peter van Stepradt getuigd en gezegd woe dat zij met Jan Schram de irthum en onverstand, die zich tussen Gaert van Boicholt en Michel van Eck “erheven” had, volgender mate nedergelegd en vergeleken hebben, zo dat obgemelde Gaert van Boicholt Michell van Eck “zu” zijner “betzalter bezoldinge” 100 zonnenkronen gegeven heeft; des blijft Michell van Eck Gaert van Boicholt schuldig 200 zonnenkronen, die hij hem in zijn “gefencknysse” geleend heeft, welke Michell van Eck Gaert van Boicholt of gebrek zijner zijn erven binnen jaars van datum de 26e dag octobris Ao. 1544 goedlijk en uitrichten zal; - wijders zullen zij tezamen in “engellant” “ziehen” om hun schade te vorderen en Gaert van Boicholt zal Michell van Eck vrij uit en in aan zijner “Zerungh” verplegen, zo verre zich geen ongeval of ongeluk, dat God verhoede, “zudrage”; Wanneer aver zij het geschenk ontvangen hebben, wie zij verhopen, zal een ieder daarna zijn aanpart der “Zerungh” dragen en een ieder met zijn geschenk tevreden zijn of Gaert van Boicholt zal Michell van Eck op zijn begeren, wanneer zij daarheen zijn, 200 brabants gl. verzekeren en stellen en hem kwijtschelden aan de “Zerungh” bis in zijn behuizing, alles zonder ongeval wie voorzegd; des zal Michell van Eck zich geens geschenks kroeden; zulks zal tot zijn wil en keur staan, zo zij aver geen geschenk erlangen of daarheen te trekken verhinderd worden; zal Gaert van Boicholt Michell van Eck vrij uit en in kwijten bis in zijn behuizing wie voorzegd; daarmede zullen zij beiden vriendelijk gescheiden en tevreden zijn; - heeft Arnt van Boicholt getuigd en gezegd dat dit verdrag voorzegd tussen Gaert van Boicholt en Michell van Eck door Jan Schram mede ondertekend is en dat de ondertekening Jan Schrammen eigen hand; datzelve hebben
Datering:
14-05-1549
Folio:
tussen 181v-182r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
393
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende