Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
1.864 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
1733 Zo een verdrag door de vrienden hiernabeschreven opgericht is op behagen van Wynant Hackfort en Jan van Mekeren als overste mombers van alle onmondige kinderen in de stad en vrijheid van Arnhem, zo hebben de overste mombers voorzegd dit zelfde verdrag gezien, gehoord en beliefd woe hiernabeschreven volgt: -In het jaar ons heren duizend vijfhonderd 61 op donderdag na half vasten is geschied dat wij, vrienden, hiernabeschreven gededingd en gemaakt hebben een verdrag tussen zal. Derick van Velen en zijn zal. huisvrouw Lysskenss kinderen, die met name genoemd zijn: Nelysken, Naelken en Jenneken, en tussen Gryete van Kouwen, moei der voorzegde kinderen, alzo dat verdragen is - alles op behagen des Erentvesten en vromen Wynant Hackfort en Jan van Mekeren, burgemeester en schepen der stad Arnhem, mombers der vader en moederloze kinderen voorzegd - dat Gryete Kouwen voorzegd beloofd heeft de kinderen te onderhouden 6 jaar lang achtereenvolgende in kost, klederen, "haessen", schoen, hemden en en wes zij tot de lijve behoeven en zal hen aan de schole houden de één vóór en de ander na en regeren zo gelijk of het haar vleselijke kinderen waren en bewaren de kinderen hun huisraad, kist, kasten en bedden gelijk dat hier achter ingevoegd en betekend staat, dat Gryete voorzegd dezelvige alzo weder leveren zal gelijk haar dat toegewogen en geteld is; - voorts is verdragen dat Gryete voorzegd inmanen en boeren zal de bierschuld en alle andere schulden, die de voorzegde kinderen toekomt, waarvan de summe beloopt met datgene wat Gryet voorzegd voor de brouwerij met zijn toebehoren geven zal, gelijk men dat in de inventaris bevinden zal, in alles 200 brabants gl.; - daartoe zal Gryete voorzegd nog jaarlijks boeren 2 Phls. gl. uit handschrift van de erfgenamen van Borchart Hoeffsmyt; deze voorzegde summe gelds zal Gryete voorzegd gebruiken voor [het feit] dat zij de kinderen onderhoudt; - daartoe dat huis en hofstede, op beide zijden van de Beek, tot 6 jaar toe;
Datering:
10-10-1561
Folio:
363r-363v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
397
 
 
 
 
 
Regest
1710 Wij, schepenen te Arnhem, tuigen met deze open brief dat voor ons in schependom gekomen zijn Thomas Gramay, landrentmeester des vorstendoms Gelre en graafschaps Zutphen, en Jonffrouw Jacobmyne Stalpaerts, zijn echte huisvrouw, en hebben bekend dat de voorzegde landrentmeester uit een huis, genaamd de Blauwe camer, gelegen te Oosterhout, en uit alle zijn andere goederen het convent van die tot Monychuysen buiten Arnhem verzegeld heeft een rente van 100 Carolus gl. jaarlijks, verschijndende op Sinte Petersdag ad Cathedram, te lossen met 1600 Carolus gl., als alles breder blijkt bij schepenbrief, daarvan zijnde gepasseerd voor schepenen van Oosterhout dd. 10-01-1554 Ludickx stylo, welke rente ene Cornelis Tack in den jare 1555 in het kopen van de voorzegde Blauwe camer te zijnen laste genomen heeft en beloofd dezelve van alstoen voortaan zonder des landrentmeesters of zijner erven kost of last jaarlijks de voorzegde convente te betalen binnen de stad Arnhem en, hoewel hij zulks wel had behoren te doen, nietteminde voorzegde landrentmeester -zo hij ons verklaarde de prior van Monychuysen de jaren, gevallen Petri 1560 en 1561, beide lestleden betaald heeft in de hoop hetzelve van de voorzegde Tack terug te ontvangen, zo hij de andere vorige jaren van dezelve Tack ontvangen heeft; dat nochtans dezelve landrentmeester tot geen betaling heeft kunnen geraken, maar genoodzaakt is geweest daarom met recht te Oosterhout te procederen, alwaar het proces ongedecideerd is hangende, en dat de voorgemelde Thomas Gramaye en Jonffrouw Jacobmyne Stalpaerts e.l. daarom met de waardige heer broeder Henrick van Mullo, prior des voormelden convents van Monychuysen, uit de naam deszelven convents een erf wisseling gemaakt, en bekennen overmits de verkoop op heden voor ons, schepenen, gedaan, waarbij de voorzegde prior dukgemelde e.l. verkoopt en transporteert alle het recht en actie als het voorzegde convent heeft aan de rentebrief van 100 Carolus gl. jaarlijks,
Datering:
05-12-1561
Folio:
349v-350v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
397
 
 
 
 
 
Regest
1632 Tuigen Jan Hoymaicker, Arnt Elbertss en Jan Mandemaicker dat zij des zondags na belaken Pasen lestleden gezeten hebben In den Vlyckherynck en een kanne bier gedronken, waar bij waren Jan Putman, Bernt Hoymaicker, Wilhem Hoeffsmyt, Evert Hoymaicker en Reyn Mandemaicker, waar Bernt Hoymaicker en Jan Putman twistende zijn geworden met woorden, waar Wilhem Hoeffsmyt gestoken heeft Bernt Hoymaicker met een opsteker in zijn borst, dat die opsteker daarin bleef steken, en Bernt Hoymaicker Jan Putman in het hoofd gehouwen heeft met een houwer, waar veel woorden gevallen zijn in de mengeling, die zij niet onthouden hebben; - tuigt Derick Smyt dat hij op Sente Eusebiusdag lestleden gezeten heeft op Gertgen Poelen venster en gezien dat Joachym Putman en Jan Putman daar zijn komen gaan en, als zij kwamen waar Bernt Hoymaicker zat en sliep, zeiden Joachym en Jan voorzegd tot de ander: "seyt, daer syth der loer; willen wy doen alss hy gedaen heefft"? en zijn weinig voorbij gegaan en wederom kerende heeft Joachym Putman met een bijl, die hij onder zijn mantel had, Bernt Hoymaicker, die uit de slaap gewekt werd, in zijn rug gehouwen 3 houwen en zou Bernt voorzegd nog eens met de bijl gehouwen hebben, [ware het niet] dat Jan Putman gekeerd heeft en is Bernt voorzegd gekropen in Gertgen Poelen huis, waar Joachym Putman Bernt voorzegd nog een houw gegeven hebben zou, dat gekeerd werd; - tuigt Jan Berntss dat hij gezien heeft dat Joachym Putman Bernt Hoymaicker een houw gegeven heeft in Gertgen Poelen "byslach" en 2 houwen in Gertgen Poelen huis; dan of wie daar gingen of niet, weet hij niet; - tuigt Gertgen, Jan van den Sandt maagd, dat zij gezeten heeft vóór Gertgen Poelen deur en gezien dat Joachym en Jan Putman daar zijn komen gaan waar Bernt Hoymaicker [zat] vóór zijn [kraam]; heeft [onleesbaar] Joachym en Jan voorzegd gebeden dat zij zijn meester niet slaan wilden; [onleesbaar] zij op de bek slaan wilden en weinig voorbij gaande heeft de jongen Bernt gewekt en
Datering:
27-08-1561
Folio:
334r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
397
 
 
 
 
 
Regest
1631 Tuigt Meester Jasper Noeyen dat Nyse, Thonyss van Dyckx vrouw, bij hem gekomen is en begeerd dat hij dat beste doen wilde aan Rutger Lummen, die gestoken waar door een arm, des daags daarna dat hij gestoken was en dat hij 8 dagen daarna ontboden is geworden door Thonyss van Dyck om de wond te bezichtigen en dat hem aangegeven is geworden door Henrick Sandacker in tegenwoordigheid des gewonden en zijn Meester Luloff van Wely dat Thonys van Dyckx mening waar dat zij tezamen de gewonde verbinden zouden, zo hij machtig genoeg waar om dat loon daarvan te betalen, zo 4 ogen meer zagen dan 2, waarop Meester Luloff ten antwoord gaf Henrick Sandacker en Meester Jasper dat hij sus lange alleen gedaan had; hij zou wel voort alleen doen, waarop Meester [Jasper] geantwoord dat hij zulks doen zou in de naam des Heren; - tuigt Derick Mynrevoet dat Thonyss van Dyck en zijn huisvrouw bij hem gekomen zijn en begeerden dat hij spreken wilde met Rutger Lummen dat hij nog een meester tot zich nemen wilde tot Meester Luloff, waarop Rutger geantwoord dat het Luloff alleen wel doen zou; - tuigt Styn Jacobs dat Rutgers huisvrouw tot haar gezegd heeft dat Rutger geen meer meesters aannemen zou; dan Luloff zou het geld alleeen wel verdienen, oorzake dat Jasper en Thonyss huisvrouwen magen en vrienden waren; dat daarom Luloff dat meeste loon niet krijgen zou; - tuigt Naell Peterss dat zij des avonds gekomen is in Rutger Lummen huis, waar hij krank lag; heeft Rutgers huisvrouwen zuster tot haar gezegd: de oorzaak waarom zij Meester Jasper niet hebben wilden tot een meester, [was] daarom dat Thonyss van Dyckx huisvrouw en Meester Jaspers huisvrouw een vat Nijmeegs mol in de kelder stoten zou, zodat Rutger dat meeste niet krijgen zou en dat Luloff zei tot Rutger, als zij meer meesters bij hem stellen wilde, dat hij die niet aannemen zou; hij wilde hem wel met een "koell blat" helen, zo na waar genezen; datzelve heeft zij Rutger aangegeven en gevraagd of Meester Luloff die woorden niet gesproken
Datering:
19-08-1561
Folio:
333r-333v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
397
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende