Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: -x
beacon
989 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
134 Zijn verschenen Arnt Gaertss, Evert Janss, Reyner Henrickss en Jan Henrickss met recht gebaad ter instantie van Styne Matheuss om getuigenis der waarheid te geven en hebben door dwang des rechten getuigd en met opgerichte vingeren gestaafd eeds lijfelijk Gode ten hilligen gezworen dat hun wittig en kondig is dat aan dat "althorige" land, achter de hofstede van Styne Matheuss gelegen, niet aangewassen is dan eer daarvan afgedreven is; hebben Arnts Gaertss en Reyner Henrickss verder getuigd en gezegd dat hun wittig en kondig is dat bij tijdens myns heren des draven van Hoichstraten dat zijn genade "hoeffmeister" palen gezet heeft in het water langs deze hofstede, die weggedreven zijn door het water, en is van tijd der tijd meer afgevallen dan aangewassen;
Datering:
29-10-1562
Folio:
tussen 13v-14r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
399
 
 
 
 
 
Regest
490 Comparuerunt Atrysss, de huisvrouw van Arnoldus van Hoeckelom, Henrick Smyt en Lysbeth, zijn vrouw, met recht gebaad ter instantie van Catharina, weduwe van zal. Jan ther Inden, om getuigenis der waarheid te geven en hebben voor dwang des rechten getuigd als nabeschreven: - in den eersten heeft Atryss voorzegd getuigd en gezegd dat zij daar bij gestaan en gehoord heeft dat Gryete, weduwe van zal. Jan ter Inden, toegezegd heeft Catharina, weduwe zal. Jan ter Inden, Gryeten voorzegd zoon, dat zij wel tevreden waar; alle desgenen Jan ther Inden, haar zoon zal., Catharina voorzegd gegeven had, wilde zij houden meer en niet min; - datzelve heeft zij gehouden haar handen op haar borsten leggende bij haar vrouwenwaarheid; - hebben Henrick en Lysbeth voorzegd getuigd en gezegd dat hun wittig en kondig is dat des dinsdagesavonds post Sacramenti Ao. 1544 de bruiloft is geweest van Jan ther Inden en Catharina, zijn vrouw, en dat dezelve Jan des gudestagen morgen daarna Catharina, zijn vrouw, een morgenhave gegegevn heeft, inhoud den getuigenis, die gezworen secretarius Engelbertus van der Borch en Jacob Goltsmyt mede gegeven hebben; - Henrick Smyt was oerbodich ten openen dage met zijne [eed] te bestedigen als recht et ipsa haar handen op haar borsten leggende bij haar vrouwenwaarheid gehouden;
Datering:
01-03-1564
Folio:
49r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
399
 
 
 
 
 
Regest
773 Zijn erschenen Jan Janss en Goessen Jans, gebroeders, en Hilleken, Jan Janss voorzegd echte huisvrouw, met recht besat ter instantie van Jan Beyer om getuigenis der waarheid te geven en hebben door dwang des rechten getuigd als hierna beschreven; en hebben Jan Janss, Goessen Janss, gebroeders, gezworen ad S.cta dat het zich begeven dat omtrent 9 jaar geleden een huwelijk gemaakte is geworden tussen de alde Jan Goessens en Gertgen Crabben; dat Jan Beyer, Gertgens neef wezende, haar gaf tot een huwelijksgoed 200 daler uit zeker onderpand, gelegen in de kerspel van Elst in de ambte van Overbetuwe, waarvan gemaakt zijn 2 brieven, wel bezegeld; Daartoe gaf Jan Beyer zijn moei alle zijn huisraad, die hem van zijn ouders aanbestorven was en zo is dat goed voorzegd gebracht geworden in Jan Goessens huis, waarvan in de 2 brieven voorzegd sprake is; Hierna heeft zich begeven dat de alde Jan Goessens gestorven is, die God benedigen wil, Gertgens voorzegd man, dat omtrent geleden is 3 jaar; zo is het gebeurd dat Gertgen voorzegd is gegaan met de ergenamen van zal. Jan Goessenss tot Jan Henrickss, waar zij de brieven doorgezien hebben; zo heeft Gertgen voorzegd Jan Beyer, haar neef, weder op zijn vrije voeten gesteld en heeft Jan Beyer zijn brieven wederomgegeven in zijn handen, dewelke Jan Beyer terstond cancelleerde zonder becroen van iemand in haar tegenwoordigheid, waarop Lyss Henrickss tot Jan Beyer sprak: "Siet nu beter to dat gy sulcke brieve nyet wederom van U geefft", waarop Gertgen, zijn moei voorzegd, sprak tot Jan Beyer: "ick heb soe duck moten hoeren dat ick U guet hadde; siet nu dat gy Uwe guet wysselick verwaert, want hadde ick dat guet nyet gehadt, dat weer al wech gewest "; en hebben Jan Janss Jan Janss bij de eed, die hij gedaan heeft, die voorzegd staat en Hylleken, zijn vrouw haar handen op haar borsten leggende getuigd dat zij gezien en gehoord hebben opten zelve dag als Gertgen voorzegd van Jan Henrickss huis kwam en de brieven als voorzegd
Datering:
[ongedateerd]
Folio:
tussen 81v-82r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
399
 
 
 
 
 
Regest
753 Wij, Jan van Ryngenbergh en Pelgrum van den Gruythuyss, schepenen te Arnhem, tuigen met deze open transfixbrief, door dit tegenwoordig instrument gestoken, dat voor ons in de schependom gekomen en verschenen is Ursula Riddelerss [N.B.: doorgehaald: Regulerss], echte huisvrouw van Jorien Probach, en heeft verlijd en openlijk bekend dat al hetgene, in deze tegenwoordige instrument begrepen, haar testament, uiterste en leste wil is, waarbij zij te leven en te sterven gedenkt, gedateerd in het jaar onzes heren 15[63], begerende daarvan gerichtelijk door ons betuigd te zijn, in oorkonde 's briefs bezegeld, en beset nog de testatrix voorzegd in testament de zieltafel 50 Phls. gl. , waarvoor zij en haar erven een armen man of vrouw stellen en inschrijven laten zullen in het Zieltafelboek, die alle Manendagenmorgen de almysse en praven van de Zieltafel ontvangen zal, gelijk de arme praveners, en, als zij beiden of één van beiden aflijvig werden, anderen in hun plaats zullen stellen en inschrijven laten, voorbehouden alle desgenen de voorzegde testatrix in de testament voorheen gemaakt heeft onverkort en in volle waarde zal blijven; en bekent nog met haar eigen hand, hieronder beschreven, dat haar uiterste wil en mening is en begeert dit nabeschrevene door haar erfgenamen achtervolgd te worden: - in den eersten beset zij in testament Sente Catharinen gasthuis 2 daler tot onzer liever vrouwen "rock"; - de vondeling, die zij heeft helpen brengen, haar "tenerssen" tabbert, haar "sanghwynssch rock" en een hoyck met een "koevell" en een paar mouwen en een lap en een paar hemden en wat van elks lynengewaad, tot haar lijf gehorende, zoverre zij deugen wil; anders zal men een ander goede maagd geven, die men mede ter ere brengen zal; - Jenneken van Bleeck zal hebben myn dagelijkse tabbert en 1 daler; - Henrisken Lensen 2 daler; - Gyell Loeffloffs[!] één van mijn "zielen" en 2 van mijn hemden; - nog Lysbeth Aelbert Beckerss dochter zal hebben mijne hilligen dagelijke zwarte "rock";
Datering:
30-06-1565
Folio:
tussen 79v-80r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
399
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende