Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
beacon
113.210 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Inventaris
2. Graven, later hertogen, van Gelre, graven van Zutphen
2.14. Karel van Egmond
N.B. * 1467, hertog van Gelre en graaf van Zutphen (1477-1483) 1492-1538, overl. 1538, zn. van Adolf van Egmond en Catharina van Bourbon; tr. 1518 Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg (1494-1572), dr. van hertog Hendrik VII en Margaretha van Saksen.
Zijn testament bevindt zich niet in dit archief maar wel in het Österreichisches Staatsarchiv: AT-OeStA/HHStA UR LUK 189, in druk: A.P. van Schilfgaarde, 'Het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Bijdragen en Mededelingen Gelre LI (1950) 30-34. Een gedeeltelijk Nederlands afschrift bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Groningen, vgl. Dezelfde, 'Nadere gegevens over het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Ibid. LVI (1957) 199-211. Voor zijn geboortehoroscoop zie inv.nr. 1698 en de aantekeningen daarbij.
2.14.2. Algemeen
N.B. Zie ook GldA, 0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen, inv.nr. 11, fo. 141-179: aantekeningen van het verhandelde in de hertogelijke raad, 1514-1515.

Registers
1677 “Dat alste register”. Oudste cartularium van de hertogen van Gelre, 1107-1415. Afschriften, ca. 1490 1 deel
N.B. Vermeld in inv.nr. 5090 en dus in het archief van hertog Karel aanwezig. Met voorin een 16e-eeuws alfabetisch register. Achterin enige losse stukken, die gezien dorsale notitie in dit register thuishoren. Afschriften van dit register: het volgende inv.nr. en GldA, 0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen, inv.nr. 102. Voor de verhouding tot inv.nr. 1057 zie: Meij, 'Lotgevallen', 148-150.
De originelen die in dit deel zijn afgeschreven, zijn gedeeltelijk bewaard gebleven en voor een aanzienlijk deel bekend uit gedetailleerde inventarissen die berusten in het Koninklijk Huisarchief (zie inv.nr. 5270 met de regesten daarbij). Waar dit het geval is, wordt bij de regesten behorend bij de betreffende inv.nrs. naar het afschrift in inv.nr. 1677 verwezen. De stukken die alleen bekend zijn uit inv.nr. 1677 zijn in onderstaande regestenlijst gespecificeerd (wordt nog aangevuld) met verwijzing naar Van Doorninck, Acten 1107-1415, die het gehele inv.nr. heeft uitgegeven.
Regest
1677.01-0035 Jacob, heer van Mirlaer, ridder, verklaart dat hij met het ambt van erfschenker van hertog Reinoud II de Gelderse waard onder Gendt in leen heeft ontvangen, losbaar met 1000 pond.
Datering:
1342 maart 25
NB:
Afschrift: inv.nr. 1677 fo. 55 en vo. Druk: Nijhoff, Gedenkwaardigheden I, 386 en Van Doorninck, Acten 1107-1415, 181-182. Vgl. inv.nr. 5270 (regest 5270.01-0250).
Toegangsnummer:
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
 
 
 
 
 
Inventaris
8. Appendix. Inventarisatie sinds de 19e eeuw
8.1. Inventarissen, nadere toegangen en andere beschrijvingen
8.1.03. Oud archiefblok 0236 Aanwinst Buren 1884

Oude beschrijvingen van archivalia uit het Gelderse hertogelijke archiefdepot in het kasteel te Buren, meestal deperdita, naar de inventarissen in het Koninklijk Huisarchief
N.B. Deze inventarissen betreffen: HaKV, B 09 Huis Oranje-Nassau, acta en retroacta, inv.nrs. 31 en 32. Ze zijn opgesteld voor 1611 (zie A.P. van Schilfgaarde, Inventarissen van het hertogelijk Gelderse archiefdepot te Buren, Nederlands Archievenblad 58 (1953-1954) 111-113).
5270 R. Wartena (bew.), Chronologisch volgorde, z.j. Fiches
N.B. Betreft stukken die verloren zijn gegaan. Zij zijn opgenomen in de regesten hieronder. Daarbij wordt verwezen naar HaKV, B 09 Huis Oranje-Nassau, acta en retroacta, inv.nr. 31. Waar mogelijk zijn de regesten aangevuld met behulp van andere bronnen. Naast de bescheiden die in regestvorm zijn weergegeven, bevat inv.nr. 31 nog de volgende beschrijvingen:
Een rol betreffende de jurisdictie van de heer van Bergh (nr. 150); stukken betreffende de grens tussen de heerlijkheid Bergh en de stad Emmerik (nr. 518), een verbod tot houtkap in het Land van Zutphen (nr. 167), een verklaring over eigenlieden te Groenlo (tussen nrs. 197 en 198), kwitanties van Dirk, graaf van Kleef, Irmgard en Elisabeth van Berg, Hendrik van Waldeck, proost van Emmerik en van 'comitis Luttenielibonae' (nr. 321), kwitanties van de heer van Batenburg (4, nr. 322), Meeus van der Heyde (5, nr. 323), van de stad Nijmegen (7, nr. 324), van de stad Arnhem (3, nr. 325), van de stad Zutphen (3, nr. 326), van de stad Doesburg (1, nr. 327), van Geerolf Sadel (2, nr. 328), van Peter van Afferden (1, nr. 329), particuliere rentebrieven en overeenkomsten (nrs. 233 en 296), kwitanties (nrs. 298, 316, 330, 383, 459, 473 en 541), oorlogscommissies (nr. 314), oorlogsverklaringen (nr. 315), brieven (nrs. 398 en 515),
Regest
5270.1-0250 Dirk van Lynden, ridder, verklaart dat hij met het ambt van erfschenker van hertog Reinoud II 43 morgen 1 hont land in het kerspel Elst in leen heeft ontvangen, losbaar met 1000 pond.
Datering:
1342 maart 25
NB:
Regest: HaKV, inv.nr. 31 nr. 112. Origineel niet meer voorhanden. Afschrift: inv.nr. 1677 fo. 55vo. Druk: Van Doorninck, Acten 1107-1415, 183, regest: Nijhoff, Gedenkwaardigheden I, 387 (beide naar 1677). Vgl. inv.nr. 1677 fo. 55 en vo. (regest 1677.01-0035).
Toegangsnummer:
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Graven, later hertogen, van Gelre, graven van Zutphen
2.14. Karel van Egmond
N.B. * 1467, hertog van Gelre en graaf van Zutphen (1477-1483) 1492-1538, overl. 1538, zn. van Adolf van Egmond en Catharina van Bourbon; tr. 1518 Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg (1494-1572), dr. van hertog Hendrik VII en Margaretha van Saksen.
Zijn testament bevindt zich niet in dit archief maar wel in het Österreichisches Staatsarchiv: AT-OeStA/HHStA UR LUK 189, in druk: A.P. van Schilfgaarde, 'Het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Bijdragen en Mededelingen Gelre LI (1950) 30-34. Een gedeeltelijk Nederlands afschrift bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Groningen, vgl. Dezelfde, 'Nadere gegevens over het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Ibid. LVI (1957) 199-211. Voor zijn geboortehoroscoop zie inv.nr. 1698 en de aantekeningen daarbij.
2.14.2. Algemeen
N.B. Zie ook GldA, 0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen, inv.nr. 11, fo. 141-179: aantekeningen van het verhandelde in de hertogelijke raad, 1514-1515.

Registers
1677 “Dat alste register”. Oudste cartularium van de hertogen van Gelre, 1107-1415. Afschriften, ca. 1490 1 deel
N.B. Vermeld in inv.nr. 5090 en dus in het archief van hertog Karel aanwezig. Met voorin een 16e-eeuws alfabetisch register. Achterin enige losse stukken, die gezien dorsale notitie in dit register thuishoren. Afschriften van dit register: het volgende inv.nr. en GldA, 0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen, inv.nr. 102. Voor de verhouding tot inv.nr. 1057 zie: Meij, 'Lotgevallen', 148-150.
De originelen die in dit deel zijn afgeschreven, zijn gedeeltelijk bewaard gebleven en voor een aanzienlijk deel bekend uit gedetailleerde inventarissen die berusten in het Koninklijk Huisarchief (zie inv.nr. 5270 met de regesten daarbij). Waar dit het geval is, wordt bij de regesten behorend bij de betreffende inv.nrs. naar het afschrift in inv.nr. 1677 verwezen. De stukken die alleen bekend zijn uit inv.nr. 1677 zijn in onderstaande regestenlijst gespecificeerd (wordt nog aangevuld) met verwijzing naar Van Doorninck, Acten 1107-1415, die het gehele inv.nr. heeft uitgegeven.
Regest
1677.01-0034 Johan van Raesfelt verklaart dat hertog (Willem I) de goederen en gelden in het Land van Zutphen die hij heeft verpand aan Johans echtgenote Roderike van Coevorden voor 2300 oude schilden, jaarlijks tegen dit bedrag mag lossen.
Datering:
1381 november 25
NB:
Afschrift: inv.nr. 1677 fo. 55. Druk: Nijhoff, Gedenkwaardigheden III, 87 en Van Doorninck, Acten 1107-1415, 181.
Toegangsnummer:
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Graven, later hertogen, van Gelre, graven van Zutphen
2.14. Karel van Egmond
N.B. * 1467, hertog van Gelre en graaf van Zutphen (1477-1483) 1492-1538, overl. 1538, zn. van Adolf van Egmond en Catharina van Bourbon; tr. 1518 Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg (1494-1572), dr. van hertog Hendrik VII en Margaretha van Saksen.
Zijn testament bevindt zich niet in dit archief maar wel in het Österreichisches Staatsarchiv: AT-OeStA/HHStA UR LUK 189, in druk: A.P. van Schilfgaarde, 'Het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Bijdragen en Mededelingen Gelre LI (1950) 30-34. Een gedeeltelijk Nederlands afschrift bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Groningen, vgl. Dezelfde, 'Nadere gegevens over het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Ibid. LVI (1957) 199-211. Voor zijn geboortehoroscoop zie inv.nr. 1698 en de aantekeningen daarbij.
2.14.2. Algemeen
N.B. Zie ook GldA, 0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen, inv.nr. 11, fo. 141-179: aantekeningen van het verhandelde in de hertogelijke raad, 1514-1515.

Registers
1677 “Dat alste register”. Oudste cartularium van de hertogen van Gelre, 1107-1415. Afschriften, ca. 1490 1 deel
N.B. Vermeld in inv.nr. 5090 en dus in het archief van hertog Karel aanwezig. Met voorin een 16e-eeuws alfabetisch register. Achterin enige losse stukken, die gezien dorsale notitie in dit register thuishoren. Afschriften van dit register: het volgende inv.nr. en GldA, 0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen, inv.nr. 102. Voor de verhouding tot inv.nr. 1057 zie: Meij, 'Lotgevallen', 148-150.
De originelen die in dit deel zijn afgeschreven, zijn gedeeltelijk bewaard gebleven en voor een aanzienlijk deel bekend uit gedetailleerde inventarissen die berusten in het Koninklijk Huisarchief (zie inv.nr. 5270 met de regesten daarbij). Waar dit het geval is, wordt bij de regesten behorend bij de betreffende inv.nrs. naar het afschrift in inv.nr. 1677 verwezen. De stukken die alleen bekend zijn uit inv.nr. 1677 zijn in onderstaande regestenlijst gespecificeerd (wordt nog aangevuld) met verwijzing naar Van Doorninck, Acten 1107-1415, die het gehele inv.nr. heeft uitgegeven.
Regest
1677.01-0033 Johan van Brienen de Jonge, knape, verklaart dat wanneer graaf (Reinoud II) de 200 pond aflost waarvoor hij een hoeve land onder het kerspel Elst in pand had ontvangen, hij deze zal beleggen in land, dat hij vervolgens zal opdragen aan deze om het in leen te ontvangen.
Datering:
1327 juli 23
NB:
Afschrift: inv.nr. 1677 fo. 55. Druk: Van Doorninck, Acten 1107-1415, 180.
Toegangsnummer:
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
 
 
 
Pagina: 4