Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: ORA Zevenaar en De Lijmers

0214 ORA Zevenaar en De Lijmers

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. De Kleefsche Enclaves
3. Zevenaar en de Lijmers
4. Lijst van richters
Inventaris
3. Administratie van het grondboek
N.B. In Pruisen heerste en heerst nog, in tegenstelling met hier te lande, het zogenaamde positieve stelsel van openbaarheid omtrent onroerende goederen. Daar waren reeds in regelingen van de jaren 1693 en 1722 voorboden te bespeuren van de instelling van het moderne Grondboekstelsel. Door de "Neue Hypothequen Ordnung" van 20 December 1783 en het "Allgemein Preussisches Landrecht" van het jaar 1794 kwam dit stelsel definitief tot stand. Uit de samenvatting, welke mr. C. Asser's Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht (Deel II, blz.111 vlg.) van dit stelsel, zoals het thans in het "Bürgerliches Gesetzbuch" geregeld is, geeft, is ontleend, dat de eigendomsoverdracht van onroerende goederen en de verlening van zakelijke rechten geschiedt door het zakelijk contract en de inschrijving. De overeenkomst wordt gesloten ten overstaan van de grondboekrechter; deze schrijft haar in de daartoe bestemde registers, de zgn. "Hypothequen Bücher", in. Hij onderzoekt vooraf, of het recht, dat verleend is, voor inschrijving vatbaar is, of partijen werkelijk de eigenaars zijn, die zij verklaren te zijn, of zij hun toestemming geven en of de formaliteiten zijn in acht genomen. De daarna plaats hebbende inschrijving legitimeert de verkrijger dan als eigenaar.
0214 ORA Zevenaar en De Lijmers
Inventaris
3.
Administratie van het grondboek
N.B. In Pruisen heerste en heerst nog, in tegenstelling met hier te lande, het zogenaamde positieve stelsel van openbaarheid omtrent onroerende goederen. Daar waren reeds in regelingen van de jaren 1693 en 1722 voorboden te bespeuren van de instelling van het moderne Grondboekstelsel. Door de "Neue Hypothequen Ordnung" van 20 December 1783 en het "Allgemein Preussisches Landrecht" van het jaar 1794 kwam dit stelsel definitief tot stand. Uit de samenvatting, welke mr. C. Asser's Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht (Deel II, blz.111 vlg.) van dit stelsel, zoals het thans in het "Bürgerliches Gesetzbuch" geregeld is, geeft, is ontleend, dat de eigendomsoverdracht van onroerende goederen en de verlening van zakelijke rechten geschiedt door het zakelijk contract en de inschrijving. De overeenkomst wordt gesloten ten overstaan van de grondboekrechter; deze schrijft haar in de daartoe bestemde registers, de zgn. "Hypothequen Bücher", in. Hij onderzoekt vooraf, of het recht, dat verleend is, voor inschrijving vatbaar is, of partijen werkelijk de eigenaars zijn, die zij verklaren te zijn, of zij hun toestemming geven en of de formaliteiten zijn in acht genomen. De daarna plaats hebbende inschrijving legitimeert de verkrijger dan als eigenaar.
2764 Kaartboek van het ambt Lijmers. Atlas, bevattende 49 in kleuren getekende kaarten en een titelblad in sepia (omstreeks 1723 vervaardigd). *  (Kopie na 1799, R.W. zie folio 30,31, vergl. exemplaar te Zevenaar.).
N.B. Op het titelblad staat, behalve enige pentekeningen en een verdeelschaal in roeden, geschreven: "De Lymers" en "Amtscarten". Op ieder blad zijn de percelen genummerd; de nummers der bladen corresponderen met de "Hypothequen Bücher", vermeld onder Inv.nos. 2740-2760.
Op blad 9 komt de stad Zevenaar voor; binnen het gebied dier stad, met inbegrip van de voorstad, is geen verdeling in percelen aangebracht, zodat het opzoeken in het "Hypothequen Buch", vermeld onder Inv.no. 2739, minder gemakkelijk kan geschieden dan voor de overige in het ambt gelegen percelen. Blijkens het overzicht der rechterlijke archieven in Gelderland, verschenen als bijlage tot de Verslagen omtrent 's Rijks Oude archieven (1888), is een dubbel exemplaar van de ambtskaart, dat zich ten gemeentehuize van Zevenaar bevindt, in 1723 vervaardigd. Een vergelijking met het hier beschreven exemplaar toont aan, dat ook dit omstreeks die tijd, dus blijkbaar als uitvloeisel van de "Hypothequen Ordnung" van 1722 moet zijn vervaardigd. Het hier beschreven exemplaar is in 1925 overgenomen van de erven van wijlen de heer K.A.F.J. PLIESTER, die het in het jaar 1893 aan het Rijksarchief in Gelderland in bruikleen had afgestaan.

Kenmerken

Datering:
1558-1816
Auteur:
D.P.M. Graswinckel