Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Heerlijkheid Wisch
x0443 Heerlijkheid Wisch

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0443 Heerlijkheid Wisch
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Verzamelinventaris
3. De heren van Wisch
4. Het archief
0443 Heerlijkheid Wisch
Inleiding
4. Het archief
De aanzienlijke plaats, die de heeren van Wisch en hunne verwanten steeds in en buiten Gelderland hebben ingenomen, en de uitgebreidheid hunner bezittingen en rechten doen verwachten, dat zij een archief van grooten omvang en beteekenis hebben nagelaten. De weinige, toevallig bewaarde stukken, die in dezen inventaris zijn beschreven, bevestigen de meening, dat er zulk een archief geweest moet zijn, maar wij behoeven er niet aan te twijfelen, dat het meeste en wellicht belangrijkste verloren is gegaan. *  Het is niet bekend, welke lotgevallen tot die verdwijning hebben geleid. Zeker is, dat Van Spaen en Nijhoff sr. gemeend hebben, dat het archief geheel verloren was, zoodat het een geluk mag heeten, dat er althans een gedeelte van terug is gevonden. Het feit, dat Ermgard van Wisch en haar kleinzoon Joost graaf van Limburg Stirum een groot aantal heerlijkheden en kasteelen in hun bezit hebben vereenigd, maakt het verklaarbaar, dat de tot die bezittingen behoorende archieven ten deele door elkaar zijn geraakt. Uit een omstreeks 1700 opgemaakten inventaris van het thans geheel verdwenen archief van het huis Borculo, welke inventaris berust in de bibliotheek van het archief van het Huis Bergh, blijkt, dat daar stukken betreffende Wisch hebben berust.
Omgekeerd zijn uit het hier beschreven archief eenige stukken overgebracht naar de op het Rijksarchief bewaarde kleine verzameling, die een overblijfsel vormt van het archief der heeren van Borculo. Met het eveneens op het Rijksarchief aanwezige archief van het huis Bronkhorst konden enkele stukken worden geruild. Het is niettemin waarschijnlijk, dat het Wissche archief in hoofdzaak op het slot te Terborg heeft berust en dat het vandaar bij gelegenheid van een der eigendomsovergangen is verwijderd of wel bij een verbouwing te gronde , gegaan is. Wat er van over is, is slechts ten deele van het huis Wisch overgebracht. De notaris H. G. van Everdingen te Terborg had n.l. een verzameling charters en andere stukken, afkomstig van het huis Wisch, in bewaring voor de eigenaren, de heeren jhr. F. L. W. en jhr. W. A. W. van Schuylenburch van Wisch. Door zijn vriendelijke bemiddeling zijn die stukken in 1926 aan het Rijk geschonken. Daarnaast wordt een belangrijk gedeelte van het hier beschreven archief gevormd door een van het huis Bergh te 's-Heerenberg afkomstige verzameling stukken, die in 1928 zijn verkregen bij een ruil van archiefstukken tusschen het Rijk en de N.V. tot instandhouding der goederen en rechten van het Huis Bergh. Het was den archivaris van het Huis Bergh, mr. A. P. van Schilfgaarde, opgevallen, dat een aantal stukken betreffende Wisch in het Berghsche archief niet konden zijn verkregen tengevolge van het bezit van de Berghsche helft der heerlijkheid.
Met behulp van oude inventarisnummers heeft hij van deze stukken een fragment van het Wissche archief kunnen reconstrueeren, volkomen aanpassend aan de door de heeren Van Schuylenbureh geschonken stukken. Die stukken waren waarschijnlijk in het Berghsche archief beland, doordat mr. O. P. Hoevel, die in het midden der 18de eeuw rentmeester van Bergh was en daar woonde, als leengriffier en zaakgelastigde van de heeren van Wisch telkens stukken uit hun archief noodig had, waarvan hij er nu en dan onder zich zal hebben gehouden. Ook een verzameling stukken, die tot het particuliere archief van Hoevel (en zijn zoon J. N. Hoevel) zouden kunnen worden gerekend, zijn wegens het nauwe verband tot Wisch bij dit archief geplaatst. Tot de gedeeltelijke reconstructie van het archief heeft voorts nog bijgedragen een kleine verzameling stukken, die de Algemeene Rijksarchivaris met andere door aankoop van een particulier te Siegen verkreeg en in 1912 aan den Rijksarchivaris in Gelderland overdroeg. Zij zijn afkomstig van de familie Nassau Siegen en hebben zeer waarschijnlijk op het huis Wisch berust. Opmerking verdient echter, dat van de in den inventaris beschreven stukken, afkomstig van de familie Nassau Siegen, een niet onbelangrijk gedeelte op het huis Bergh is aangetroffen.
Voor de indeeling van den inventaris konden de oude inventarisnummers, die op de meeste stukken voorkomen, geen dienst meer doen. Die indeeling leverde de bezwaren op, die de ordening van een huisarchief, vooral wanneer het slechts uit fragmenten van uiteenloopenden aard bestaat, pleegt mede te brengen. Als eindjaar voor de regestenlijst is 1550 aangenomen, zonder bepaalden grond.
Kenmerken
Datering:
1315-1852
Auteur:
A.H. Martens van Sevenhoven
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Adres
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
(parkeerplaats aan de Mercatorweg)
telephone  Telefoon
email  Contact

Openingstijden studiezaal

Disclaimer
Privacy statement